Publikācijas

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Factors Contributing to the Development of E-Commerce by the Degree of use in Latvia - Zinātniskais raksts Ina Gudele, Inga Jēkabsone 2022
2 Functional truncations for the solution of the nonperturbative RG equations Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Jevgenijs Kaupužs, R. V. N. Melnik 2022
3 Galvenie problēmjautājumi projekta pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" īstenošanās sākumposmā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
4 Hamlets ledusaukstajā pasaulē. Recenzija par Latvijas Nacionālās operas iestudējumu “Hamlets” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2022
5 Healthy Lifestyles of University Students, According to Demographics, Nationality, and Study Specialty With Special Reference to Sport Studies Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne, Svetlana Ušča, Antonio Cicchella 2022
6 Holistic Development of Self-Directed Learning Skills in Primary School for Class 1 to 3 Students: Case Study Example Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilvita Pelnēna, Arturs Medveckis 2022
7 Iekļaujošā izglītība Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Dina Bethere 2022
8 Ieskats mācību procesa kvalitātes pilnveides stratēģijās Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2022
9 Ievads runas un rakstu kultūrā. Skolotāju izglītības joma: Valoda Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anna Vulāne, Dace Markus 2022
10 Impact of Covid-19 on the Digitalisation of the Enterprises in the Bioeconomy Sector - Zinātniskais raksts Sandija Rivža, Ina Gudele 2022
11 Influence of changes in education requirements on Latvian language acquisition of pre-school age children in Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) , Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Tija Zīriņa, Kārlis Markus 2022
12 Integration of educational administration ecosystem model components for sustainable development Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2022
13 Intervention of Autogenous Training Techniques for Psychological Preparedness of Sports School Students Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne, Žermēna Vazne 2022
14 Izaicinājumu un meklējumu laiks iespēju izteikšanā, satura un formas atklāsmē. Priekšvārds Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anita Helviga 2022
15 Izglītības vērtības autoritārisma perioda Latvijā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna 2022
16 Izglītības vides demokratizācija pirmsskolā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Vineta Pole, Dina Bethere 2022
17 Kad vecenīte ar meitiņu sarunājas: Ainas Pāvulītes un Lauras Andersones dzeja Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2022
18 Kompetenču pieejā balstīts pedagogu tālākizglītības piedāvājums augstākās izglītības iestādēs Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2022
19 Konektoru lietojums latviešu zinātniskajos rakstos - Zinātniskais raksts Dzintra Lele-Rozentāle 2022
20 Latviešu valodas apguve diasporā, izmantojot Classflow izglītības platformu: process un rezultāti Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka, Linda Krastiņa 2022
21 Latviešu valodas dialektu atlantā neiekļauto dotumu nozīme Lejaskurzemes izlokšņu izpētē / The Importance of Lower Kurzeme Subdialects’ Data not Included in the Atlas of the Latvian Dialects Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2022
22 Latviešu valodas elektroniskā rokasgrāmata - didaktikas un tehnoloģiju korelācija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Diāna Laiveniece, Ilze Auziņa 2022
23 Latviešu valodas gramatikas izdevums angļu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Linda Lauze 2022
24 Liepājas operai – 100 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2022
25 Liepājas Universitātes folkloras krājuma veidošanās, apstrāde un digitālā pieejamība Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2022