Mācībspēki

Mācībspēku saraksts uz 02.01.2018.


 

DABAS UN INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Lilita Ābele

lektore, vides zinātņu maģistre (Mg.sc.env.)

Dina Barute

lektore,  izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)

Juris Benders

docents, ķīmijas doktors (Dr.chem.)

Inese Briška

lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)

Guntars Būmans

docents, datorzinātņu doktors (Dr.sc.comp.)

Kārlis Dobelis

docents, matemātikas doktors (Dr.math.)

Vilnis Frišfelds

docents, fizikas doktors (Dr.phys.)

Armands Grickus

asociētais profesors, inženierzinātņu doktors  (Dr.sc.ing.)

Olga Glikasa

docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Šarifs Guseinovs

profesors, matemātikas doktors (Dr.math.)

Klavdija Ģingule

docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Anita Jansone

profesore,  datorzinātņu doktore (Dr.sc.comp.)

Roberts Jūrmalietis

docents, bioloģijas doktors (Dr.biol.)

Viesturs Kalniņš

docents, inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.)

Ludmila Karule

docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Jevgenijs Kaupužs

profesors, fizikas doktors (Dr.phys.)

Vaira Kārkliņa

docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Vineta Kulmane

lektore, pedagoģijas maģistre (Mg.paed.)

Dace Kūma

docente, matemātikas doktore (Dr.math.)

Jānis Letinskis

lektors, izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)

Ilva Magazeina

lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)

Patriks Morevs

lektors, dabaszinātņu maģistrs matemātikā

Ņina Petrauska

lektore, pedagoģijas maģistra grāds matemātikas didaktikā

Jurģis Šuba

docents, bioloģijas doktors (Dr.biol.)

Vineta Tomsone

lektore, profesionālā maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)

Dzintars Tomsons

lektors, datorzinātņu maģistrs (Mg.sc.comp.)

Lāsma Ulmane-Ozoliņa

docente ,pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Māra Zeltiņa

docente, bioloģijas doktore (Dr.biol.)

Inta Znotiņa

lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)

 

VADĪBAS UN SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Veronika Bikse

profesore, ekonomikas doktore (Dr.oec.)

Daina Celma- Zīda

asociētā profesore, ekonomikas doktore (Dr.oec.)

Uldis Drišļuks

lektors, profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā (Mg.oec.)

Ērika Gintere

lektore, sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā (Mg.psych.),, izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā (Mg.sc.educ.)

Zaigonis Graumanis

docents, filozofijas doktors (Dr.phil.)

Ilze Grospiņa

lektore, vides pedagoģijas maģistre (Mg.env.paed.)

Ārija Kolosova

docente,  vēstures doktore (Dr.hist.)

Inta Kulberga

docente, vadībzinātnes doktore uzņēmējdarbības vadībā (Dr.sc.admin.)

Diāna Līduma

lektore, ekonomikas zinātņu maģistre uzņēmējdarbības vadībā (Mg.oec.)

Inese Lūsēna-Ezera

asoc.profesore, vadībzinātnes doktore izglītības vadībā (Dr.sc.administr.)

Arturs Medveckis

docents, pedagoģijas doktors (Dr.paed.)

Anita Mežinska

lektore, profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (MBA), pedagoģijas maģistre (Mg.paed.)

Diāna Oļukalne

lektore, sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā (Mg.psych.), izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)

Ārijs Orlovskis

lektors, izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā (Mg.sc.educ.)

Inga Pūre

docente, sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.)

Astra Straume

lektore, profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā

Irina Strazdiņa

docente, psiholoģijas doktore (Dr.psych.)

Iveta Tumaščika

lektore, tiesību zinātnes maģistre (Mg.iur.)

Sandra Veinberga

profesore, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Vija Zēlerte

lektore, psiholoģijas maģistre (Mg.psych.)

 

HUMANITĀRO UN MĀKSLAS ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Elita Balčus

lektore, filoloģijas maģistre vācu filoloģijā  (Mg.philol.)

Oļegs Beļajevs

docents, filoloģijas doktors (Dr.philol.)

Inga Bliska

docente, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Dagnija Deimante

docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Herberts Erbs

lektors, izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)

Linda Gaile

lektore, filozofijas maģistra grāds

Inta Genese-Plaude

lektore, profesionālais maģistra grāds

Rita Grāvelsiņa

lektore, pedagoģijas maģistre (Mg.paed.)

Zanda Gūtmane

asociētā profesore, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Kristofers Heils

docents, filozofijas doktors (Dr.phil.)

Anita Helviga

docente, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Voldemārs Johensons

docents, humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (Mg.art.)

Benedikts Kalnačs

profesors, filoloģijas habilitētais doktors (Dr.habil.philol.)

Valentīna Kaļiņina

asociētā profesore, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Juris Andrejs Kastiņš

profesors, filoloģijas habilitētais doktors (Dr.habil.philol.)

Inta Klāsone

profesore, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Aldis Kļaviņš

profesors,  humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

Mārtiņš Krūmiņš

 lektors, humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

Anda Kuduma

docente, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Diāna Laiveniece

profesore, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Velga Laugale

docente, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Linda Lauze

profesore, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Edgars Lāma

profesors, filoloģijas doktors (Dr.philol.)

Vēsma Lēvalde

docente, mākslas doktore teātra un kino vēsturē un teorijā (Dr.art.)

Marina Novika

docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Sandra Okuņeva

lektore, filoloģijas maģistre (Mg.philol.)

Ieva Ozola

asociētā profesore, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Gunta Smiltniece

asociētā profesore, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Daiga Straupeniece

docente, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Rasa Šmite

profesore, socioloģijas doktore (Dr.sc.soc.)

Dzintra Šulce

docente, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Inese Veisbuka

lektore, profesionālais maģistra grāds tulkošanā un terminoloģijā

Lauma Veita

lektore, pedagoģijas maģistre (Mg.paed.)

Nora Vilmane

lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)

Dzintra Vīriņa

docente, humanitāro zinātņu maģistre mākslā (Mg.art.)

Linda Zulmane

lektore, filoloģijas maģistre (Mg.philol.)

 

PEDAGOĢIJAS UN SOCIĀLĀ DARBA FAKULTĀTE

Antra Alksne

lektore, pedagoģijas maģistre (Mg.paed.)

Dina Bethere

asociētā profesore, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Olga Blauzde

docente, pedagoģijas maģistre (Mg.paed.), profesionālais maģistra grāds mūzikā, profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē

Līga Enģele

lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.), profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē

Jana Grava

lektore, izglītības zinātņu maģistra grāds izglītības darba vadībā

Ingūna Griškēviča

docente, psiholoģijas doktore (Dr.psych.)

Pāvels Jurs

asociētais profesors, pedagoģijas doktors (Dr.paed.)

Svetlana Lanka

lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)

Lāsma Latsone

docente, filozofijas doktore (Dr.phil.)

Anita Līdaka

profesore, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Dace Markus

profesore, filoloģijas habilitētā doktore (Dr.habil.philol.)

Ilze Miķelsone

profesore, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Ilma Neimane

docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Mirdza Paipare

docente, mūzikas maģistre (Mg.muz.), profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē

Linda Pavītola

profesore, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Juris Pavītols

lektors, izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)

Alīda Samuseviča

profesore, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Aivis Tālbergs

lektors, izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)

Gundega Tomele

lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)

Rita Ukstiņa

asociētā profesore, pedagoģijas doktore (Dr.paed.), izglītības zinātņu maģistre sociālajā  pedagoģijā (Mg.sc.educ.)

Ilze Valce

profesore, mūzikas maģistre (Mg.muz.)

Zita Valka

lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)

Helēna Vecenāne

docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Irīna Vereščagina

lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.), profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā 

Blāzma Vikmane

docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)

Aleksandrs Vorobjovs

lektors, profesionālais maģistra grāds izglītībā


 

Atpakaļ