Par mums

Mācībspēki

DABAS UN INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Ievēlētie mācībspēki

Linda Alksne docente inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikācijās  

Lilita

Ābele

lektore

vides zinātņu maģistra grāds

 

Dina

Barute

lektore

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā;

matemātikas bakalaura grāds

 

Karīna Bāliņa docente zinātniskais doktora grāds vides inženierijā un enerģētikā Ph.D.

Guntars

Būmans

docents

datorzinātņu doktora zinātniskais grāds programmēšanas valodās un sistēmās;

matemātikas maģistra grāds

Dr.sc.comp.

Ina Gudele docente zinātniskais doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā Ph.D.

Anita

Jansone

profesore

datorzinātņu doktora zinātniskais grāds datu apstrādes sistēmās un datortīklos

Dr.sc.comp.

Dace

Kūma

docente

matemātikas doktora zinātniskais grāds modernajā elementārajā matemātikā un matemātikas didaktikā

Dr.math.

Kaspars

Lauris

lektors

profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā

 

Ieva

Roze

docente

bioloģijas doktora zinātniskais grāds botānikā

Dr.biol.

Dzintars

Tomsons

lektors

datorzinātņu maģistra grāds

 

Lāsma

Ulmane-Ozoliņa

docente

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds augstskolas pedagoģijā

Dr.paed.

Māra

Zeltiņa

docente

bioloģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.biol.

Inta

Znotiņa

lektore

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā;

dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs

 

Uldis Žaimis lektors profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā  

Neievēlētie mācībspēki

Inese

Briška

lektore

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā;

matemātikas bakalaura grāds

 

Šarifs

Guseinovs

profesors

matemātikas doktora zinātniskais grāds matemātiskajā fizikā

Dr.math.

Ērika

Lauberga

lektore

izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds

 

Ilva

Magazeina

lektore

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

 

Patriks

Morevs

lektors

dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā;

dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā

 

Valdis

Priedols

lektors

profesionālais maģistra grāds izglītībā

 

Inga

Vasermane

lektore

profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā

 

Uldis

Žaimis

lektors

profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā;

dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā

 

Maksims

Žigunovs

lektors

profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā

 

Jomas/ nozares eksperti

Linda

Alksne

lektore

inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikācijās

 

Madara

Freimane

lektore

profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā

 

Una

Īle

docente

arhitektūras doktores zinātniskais grāds ainavu arhitektūras apakšnozarē

Dr.arch.

Liene

Jākobsone

lektore

profesionālais maģistra grāds vides zinībās

 

Ivars

Kudreņickis

docents

inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds

Dr.sc.ing.

Aija

Lagzdiņa

lektore

profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā

 

Kristīne

Mackare

lektore

profesionālais maģistra grāds klīniskajā optometrijā

 

Mārtiņš

Sinka

lektors

profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā

 

Uģis

Volkovs

lektors

profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā

 

HUMANITĀRO UN MĀKSLAS ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Ievēlētie mācībspēki

Oļegs

Beļajevs

docents

filoloģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.philol.

Dagnija

Deimante

docente

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds skolas pedagoģijā

Dr.paed.

Agnese Dubova docente Filoloģijas doktora zinātniskais grāds ģermāņu valodniecībā Dr.philol.

Herberts

Erbs

lektors

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

 

Zanda

Gūtmane

profesore

filoloģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.philol.

Anita

Helviga

asociētā profesore

filoloģijas doktora zinātniskais grāds lietišķajā valodniecībā

Dr.philol.

Sigita

Ignatjeva

docente

zinātniskais doktora grāds valodniecībā un literatūrzinātnē

Ph.D.

Benedikts

Kalnačs

profesors

filoloģijas doktora zinātniskais grāds;

filoloģijas habilitētā doktora zinātniskais grāds

Dr.philol.;

Dr.habil. philol.

Valentīna

Kaļiņina

asociētā profesore

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.paed.

Juris Andrejs

Kastiņš

profesors

habilitētā filoloģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.habil. philol.

Gunta

Krastiņa

docente

profesionālais maģistra grāds mākslā

 
Mārtiņš Krūmiņš lektors humanitāro mākslu maģistra kvalifikācijas grāds  

Inta

Klāsone

profesore

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.paed.

Anda

Kuduma

asociētā profesore

filoloģijas doktora zinātniskais grāds latviešu literatūras vēsturē

Dr.philol.

Diāna

Laiveniece

profesore

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds skolas pedagoģijā

Dr.paed.

Edgars

Lāma

profesors

filoloģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.philol.

Linda

Lauze

profesore

filoloģijas doktora grāds valodniecības nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē

Dr.philol.

Vēsma

Lēvalde

docente

mākslas doktora zinātniskais grāds teātra un kino vēsturē un teorijā;

humanitāro zinātņu maģistra rakstniecības studijās akadēmiskais grāds

Dr.art.

Marina

Novika

docente

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.paed.

Ieva

Ozola

asociētā profesore

filoloģijas doktora grāds

Dr.philol.

Anna  Priedola docente humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā  

Pēteris

Riekstiņš

lektors

humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā

 

Solvita

Spirģe-Sēne

lektore

profesionālais maģistra grāds mākslā

 

Rasa

Šmite

profesore

socioloģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.sc.soc.

Nora

Vilmane

lektore

izglītības zinātņu maģistra grāds izglītības darba vadībā

 

Neievēlētie mācībspēki

Inese

Ansule

lektore

profesionālais maģistra grāds

 

Zigrīda

Atāle

lektore

profesionālais maģistra grāds mākslā

 

Agata

Babina

lektore

humanitāro zinātņu maģistra grāds romānistikā

 

Inga

Bliska

docente

filoloģijas doktora zinātniskais grāds lietišķajā valodniecībā;

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Dr.philol.

Maija

Demitere

lektore

humanitāro zinātņu grāds mākslā

 

Dace Bluķe lektore humanitāro zinātņu maģistra grāds muzikoloģijā  

Linda

Gaile

lektore

maģistra grāds filozofijā

 

Inta

Genese-Plaude

lektore

profesionālais maģistra grāds

 

Agita Gritāne lektore doktora zinātniskais grāds mākslā Ph.D.

Indra

Kalniņa

lektore

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā;

profesionālais maģistra grāds

 

Jānis Jankevics lektors humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā  
Indra Kalniņa lektore izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā; profesionālais maģistra grāds  

Kristaps

Lapšāns

lektors

profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās;

profesionālais bakalaura grāds mākslā

 

Haralds

Matulis

lektors

humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā

 

Sandra

Okuņeva

lektore

filoloģijas maģistra grāds latviešu literatūrā

 

Paula

Sekača

lektore

humanitāro zinātņu maģistra grāds rakstniecības studijās;

humanitāro zinātņu angļu un vācu valodu un kultūru studiju bakalaura grāds

 

Inese

Veisbuka

lektore

profesionālais maģistra grāds tulkošanā un terminoloģijā

 

Dzintra Vīriņa docente humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā  

Linda

Zulmane

lektore

filoloģijas maģistra grāds latviešu literatūrā

 

Jomas/ nozares eksperti

Vakaris

Bernotas

viesdocents

mākslinieka - konstruktora kvalifikācija

 

Rasa

Bugavičute-Pēce

lektore

humanitāro zinātņu akadēmiskais maģistra grāds rakstniecības studijās;

humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās

 

Platons

Buravickis

lektors

profesionālais maģistra grāds mūzikā

 

Lauris

Gundars

docents

televīzijas režisora kvalifikācija

 

Kristofers

Hales

docents

filozofijas doktora grāds

Dr.phil.

Daļa

Kiseļūnaite

viesprofesore

filoloģijas doktors

 

Shavn William

Pinchbeck

vieslektors

filozofijas doktora grāds

 

Ilva

Skulte

asociētā profesore

filoloģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.philol.

Raitis

Šmits

asociētais profesors

mākslas zinātņu doktors; mākslas maģistra grāds

Dr.art.

PEDAGOĢIJAS UN SOCIĀLĀ DARBA FAKULTĀTE

Ievēlētie mācībspēki

Kristīne Bārdule docente zinātniskais doktora grāds izglītības zinātnēs Ph.D.

Dina

Bethere

profesore

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds skolas pedagoģijā

Dr.paed.

Olga

Blauzde

docente

profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē; profesionālais maģistra grāds mūzikā

 

Jana

Grava

asociētā profesore

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds pirmsskolas pedagoģijā

Dr.paed.

Pāvels

Jurs

profesors

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds skolas pedagoģijā

Dr.paed.

Ārija Kolosova docente doktora grāds vēsturē Dr.hist.
Andris  Krieķis docents zinātniskais doktora grāds izglītības zinātnēs Ph.D.

Svetlana

Lanka

lektore

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

 

Madara Lapsa lektore

profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē;

profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā;

profesionālais maģistra grāds vadības zinībās
 

Lāsma

Latsone

asociētā profesore

filozofijas doktora grāds

Dr.phil.

Dace

Markus

profesore

filoloģijas habilitētā doktora zinātniskais grāds

Dr.habil.philol.

Linda

Pavītola

profesore

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.paed.

Vineta

Pole

lektore

izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds

 

Maija

Ročāne

asociētā profesore

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds skolas pedagoģijā

Dr.paed.

Alīda

Samuseviča

profesore

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.paed.

Dace Stieģele lektore profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē  

Santa

Striguna

lektore

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

 

Aivis

Tālbergs

lektors

izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā

 

Gundega

Tomele

docente

izglītības zinātņu doktora zinātniskais grāds

Ph.D.

Baiba

Trinīte

asociētā profesore

medicīnas doktora zinātniskais grāds

Dr.med.

Ilze

Valce

profesore

mūzikas maģistra grāds kordiriģēšanas specialitātē

 

Normunds Vārpa docents zinātniskais doktora grāds veselības un sporta zinātnē Ph.D.

Helēna

Vecenāne

asociētā profesore

sporta zinātnes nozares pedagoģijas doktora zinātniskais grāds sporta pedagoģijā

Dr.paed.

Vinita

Vītola

lektore

profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā

 

Inga

Zeide

docente

zinātniskais doktora grāds izglītības zinātnēs;

humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās

Ph.D.

Neievēlētie mācībspēki

Līga

Enģele

lektore

profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē;

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

 

Kristīne

Kārkliņa

lektore

profesionālais maģistra grāds vadības zinībās un sabiedrības vadībā

 

Ilze

Miķelsone

profesore

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.paed.

Ilma

Neimane

docente

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.paed.

Mirdza

Paipare

docente

zinātniskais doktora grāds sociālajās zinātnēs

profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē;

mūzikas maģistra grāds

Ph.D.

Juris

Pavītols

lektors

izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds;

profesionālais maģistra grāds

 

Lauma

Veita

lektore

pedagoģijas maģistra grāds

 

Irīna Verešcagina lektore profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā  
Vija Zēlerte lektore maģistra grāds psiholoģijā  

Jomas/ nozares eksperti

Aija

Barča

docente

profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā

 

Kristiāna  Cetrovska lektore profesionālais maģistra grāds izglītībā  

Jurijs

Dehtjars

profesors

fizikas habilitētā doktora zinātniskais grāds

Dr.habil.phys.

Māra

Domiceviča

lektore

pedagoģijas maģistra grāds

 

Ilze

Durņeva

lektore

profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā

 

Dace Erkena docente izglītības zinātņu maģistra grāds  
Dainis Gretčins lektors profesionālais maģistra grāds izglītībā  
Ilze Jura lektore profesionālais maģistra grāds izglītībā  
Irita Kovaļska lektore izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā  

Ingūna

Griškēviča

docente

psiholoģijas doktora zinātniskais grāds vispārīgā psiholoģijā

Dr.psych.

Anna Maria Ulrike

Kurth

viesprofesore

 

 

Kristīne

Mārtinsone

profesore

psiholoģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.psych.

Felikss Rekovičs lektors profesionālais maģistra grāds izglītībā  
Daiga Straupeniece docente filoloģijas doktora zinātniskais grāds  
Zane Tumševica lektore profesionālais maģistra grāds skolvadībā  
Ēvalds Urtāns lektors maģistra grāds vides zinātnē un pārvaldībā  

Maria

Vlasopoulos

viesprofesore

 

 

VADĪBAS UN SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Ievēlētie mācībspēki

Uldis

Drišļuks

lektors

profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

 

Iveta

Cīrule

docente

vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds uzņēmējdarbības vadībā

Dr.sc.administr.

Edmunds Imbovics lektors profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē  

Ērika

Gintere

lektore

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā;

sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā

 

Ilze

Grospiņa

lektore

zinātnes maģistra grāds vides pedagoģijā

 

Zane Gusta lektore profesionālais maģistra grāds vides zinībās  
Edmunds Imbovics lektors profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē  
Sarmīte Jēgere profesore ekonomikas doktora zinātniskais grāds Dr.oec.
Džeina Kleina lektore izglītības zinātņu maģistra grāds  

Inta

Kulberga

docente

vadībzinātnes doktora grāds zinātniskais grāds uzņēmējdarbības vadībā

Dr.sc.admin.

Diāna

Līduma

lektore

ekonomikas zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

 

Inese

Lūsēna-Ezera

profesore

vadībzinātnes doktora grāds zinātniskais grāds izglītības vadībā

Dr.sc.admin.

Arturs

Medveckis

asociētais profesors

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds vispārīgajā pedagoģijā

Dr.paed.

Kaspars Mucenieks docents zinātniskais doktora grāds ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē Ph.D.

Inga

Sprice

docente

sociālo zinātņu doktora zinātniskais grāds komunikācijas zinātnes nozares komunikācijas teorijas apakšnozarē

Dr.sc.soc.

Astra

Straume

lektore

profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā

 

Irina

Strazdiņa

docente

psiholoģijas doktora zinātniskais grāds

Dr.psych.

Sandra

Veinberga

profesore

filoloģijas zinātņu doktora akadēmiskais grāds

Dr.philol.

Neievēlētie mācībspēki

Daiga

Ercuma

lektore

izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā

 

Olga Semjonova lektore izglītības zinātņu maģistra grāds  
Iveta Tumaščika lektore tiesību zinātnes maģistra grāds  

Uldis

Zupa

lektors

profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā

 

Jomas/ nozares eksperti

Franss

de Jongs

vieslektors

 

 

Edmunds

Imbovics

lektors

profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē

 

Valdis

Lūriņš

lektors

dramatiskā teātra režisora kvalifikācija

 

Salvis

Roga

lektors

maģistra grāds vadībzinībās

 

Valdis

Skujiņš

lektors

profesionālais bakalaura grāds tūrismā

 

Ģirts

Vagotiņš-Vagulis

lektors

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē

 

Daina

Vasiļevska

docente

vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds izglītības vadībā

Dr.sc.admin.

Kaspars

Vārpiņš

lektors

profesionālais maģistra grāds vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā