Dienesta viesnīca

 DIENESTA VIESNĪCA

 Ganību iela 36/48

  

 
      


Administratore

Ginta Dzērve


Kontakti: 
adrese: Ganību iela 36/48, 101. kabinets 
tālr.: 63424275;
e-pasts: ginta.dzerve@liepu.lv

 

Pieņemšanas laiki:

P. 10.00 - 12.00   14.00 - 17.00

O. 10.00 - 12.00   14.00 - 17.00

T. 10.00 - 12.00   14.00 - 17.00

C. 10.00 - 12.00   14.00 - 17.00

P. 10.00 - 12.00


 

Dežuranta tālr.:  63420165

Darba laiks: Diennakts 00.00-24.00


Dienesta viesnīcas cenas skatīt šeit

 


Izmaiņas dienesta viesnīcas īres maksas samaksas kārtībā!Slēdzot vai pagarinot dienesta viesnīcas īres līgumu, jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokuments par septembra mēneša īres maksu un drošības naudu viena mēneša īres maksas apmērā! Līdz katra mēneša 20. datumam jāveic maksājums par nākošo mēnesi! 

Īres maksa jāmaksā saskaņā ar Liepājas Universitātes Senāta apstiprinātajiem izcenojumiem Maksas pakalpojumu cenas”, veicot iemaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā Liepājas Universitātes kontā: 
Liepājas Universitāte,  
Liepāja, Lielā iela 14,  
PVN reģ. Nr. LV90000036859,  
Valsts kase, kods TRELLV22,  
konta numurs LV45TREL9150190000000 

vai grāmatvedībā (Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14, 217. kabinets, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30, pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 12:00). 

Maksājot bankā lūdzam obligāti norādīt budžeta ieņēmuma kodu 21382. Piemēram:
21382 drošības nauda un īre par septembri.
21382 Studenta vārds,uzvārds,personas kods -drošības nauda un īre par septembri.

Ievērībai! No 2011. gada 20. jūlija stājas spēkā dokumenti: 
Nolikums par dienesta viesnīcu
Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi
Atpakaļ

Kalendārs

May
23

Asins donoru diena

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00

May
28

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Jun
04

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

x