Par mums

Izsoles

Liepājas Universitāte pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Nr. 13 ar kopējo platību 46,7 m2, kadastra Nr. 1700 902 5005, un pie tā piederošās 467/25915 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas, kadastra apzīmējums 1700 031 0081 001, zemes kadastra apzīmējums 1700 031 0081,  kas atrodas Liepājā, Uliha ielā  12.

Izsoles sākums

2023. gada 30. augusts plkst. 13:00.

Izsoles noslēgums

2023. gada 29. septembris plkst. 13:00.

Izsoles sākuma cena

33 500 EUR.

Īpašuma dokumentācija

Vērtējums (edoc)

Kadastrālās uzmērīšanas lieta (PDF)

Izsoles norise

https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/0031efa2-6155-44dc-b51d-d038324efa13

Pieteikšanās izsolei līdz 19.09.2023.

Kontakti

Izsolāmais nekustamais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Liepājas Universitātes Saimniecības daļas vadītāju, mob. tālr. (+371) 22037523


Informācija par nomas objektu – nekustamā īpašuma iznomāšana karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai

Publikācijas datumi

07.10.2022.

Izsole

“Nekustamā īpašuma iznomāšana karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai”                                                              

Nomas līguma termiņš

3 (trīs) gadi ar iespēju nomas termiņu pagarināt, bet kopā ne vairāk par 12 (divpadsmit) gadiem.

Kontaktpersona

LiepU Saimniecības daļas vadītāja Agate Pirktiņa

Tālrunis, e-pasts

29944662, agate.pirktina@liepu.lv

Pieteikumu iesniegšanas

termiņš

2022. gada 24. oktobris plkst. 15:30

Informatīvais paziņojums par

pieņemto lēmumu

Nomnieks: SIA "Kafijas pasaule", PVN maksātāja reģistrācijas
Nr. LV40103476661
Nomas līgums noslēgts - 23.11.2022.
Nomas termiņš 3 (trīs) gadi.
Cena - 330 EUR mēn. (bez PVN)

Izsoles nolikums

Pielikums Kūrmājas prospektam

Pielikums Lielajai ielai


Informācija par nomas objektu – pirmā stāva telpām no Nr. 19 līdz Nr. 22 (telpu grupa 001 kadastra apzīmējums 17000360223001) un no Nr.1 līdz Nr.5 (telpu grupa 002 kadastra apzīmējums 17000360223002) Kuršu ielā 20, Liepājā

Nr.

Publicējamā informācija

1.

Pamatinformācija par Nomas objektu

Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.

5003 uz Liepājas Universitātes vārda

1.1.

Adrese

Kuršu iela 20, Liepāja

1.2.

Būves kadastra apzīmējums

17000360223001, 17000360223002

1.3.

Iznomājamā nomas objekta

platība (m2)

313 m2

1.4.

Lietošanas mērķis

Biroja darbības nodrošināšanai, pakalpojumu sniegšanas vietas nodrošināšanai (kultūras, mākslas pasākumu un semināru organizēšana)

1.5.

Atzīme „kultūras piemineklis”

Nav

1.6.

Cita nomas objektu

raksturojoša informācija

Telpas esošā tehniskā stāvoklī

1.7.

Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objektu uzturēt sanitārajos, ugunsdrošības un ekspluatācijas noteikumos paredzētajā kārtībā;

Norēķins par nomu un citiem maksājumiem: Latvijas Republikā apgrozībā esošajā valūtā;

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Neatdalāmie uzlabojumi, kas izdarīti ar Nomnieka līdzekļiem, ieskaitāmi nomas maksā.

Pretendentam jāiesniedz detalizēta veicamo darbu tāme un apraksts par to, kādi remontdarbi tiks veikti, kā arī kāds aprīkojums, iekārtas, vai citi elementi, kas nepieciešami nolikuma 1.4. punktā noteikto mērķu sasniegšanai.

2.

Finanses

2.1.

Nosacītais nomas maksas apmērs par nomas objektu, EUR/m2 mēnesī (bez PVN)

0,58 EUR (bez PVN) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī

2.2.

Papildus maksājumi

jāsedz visas ar nomas objekta ekspluatāciju saistītās tiešās izmaksas un nodokļi (t.sk. PVN)

3.

Termiņi: iznomāšanas termiņš, nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, citi termiņi

 

3.1.

Nomas termiņš

12 gadi

līdz 2033.gada _.______

3.2.

Pretendentu pieteikšanās

termiņš

katru darba dienu sākot ar 29.07.2021. līdz 23.08.2021. no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:00

4.

Informācija par izsoli

4.1.

Izsoles veids

rakstiska izsole

4.2.

Norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

1.izsole

4.3.

Rakstiska izsole

Pieteikumu iesniegšanas vieta:

 

Liepājas Universitātes telpās Lielā ielā 14, Liepājā, 2.stāvā, 219.kabinetā, katru darba dienu sākot ar 29.07.2021. līdz 23.08.2021. no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:00.

4.4.

Atvēršanas datums:

Atvēršanas laiks:

Atvēršanas vieta:

Liepājas Universitātes telpās Lielā ielā 14, Liepājā, 2.stāvā, 203. kabinetā, plkst. 16:00.

5.

Papildus informācija

 

5.1.

Nomas līguma projekts

ar nomas līguma projektu var iepazīties LiepU tīmekļa vietnē https://www.liepu.lv/lv/906/izsoles

5.2.

Izsoles noteikumi

ar izsoles kārtību var iepazīties LiepU tīmekļa vietnē https://www.liepu.lv/lv/906/izsoles

5.3.

Nomas objekta apskates

vieta un laiks

Interesenti var veikt izsolāmā nomas objekta apskati katru darba dienu sākot ar 29.07.2021. līdz 23.08.2021., apskati iepriekš saskaņojot ar kontaktpersonu Ivo Puži, tālr. nr. 26361001, e-pasts: ivo.puze@liepu.lv vai Agati Pirktiņu, tālr. nr. 29944662, e-pasts: agate.pirktina@liepu.lv

5.4.

Pretendenta Nomas pieteikums

Ar pretendenta nomas pieteikumu var iepazīties LiepU tīmekļa vietnē https://www.liepu.lv/lv/906/izsoles

 

5.5.

Iznomātājs (nosaukums, reģ. Nr., PVN reģ. Nr., juridiskā adrese)

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā ar

Nr. 3042000219

PVN nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV90000036859

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401

5.6.

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālrunis, e-pasta adrese )

Agate Pirktiņa, Saimniecības daļas vadītāja,

mob. tālr. nr.: 29944662, e-pasts:

agate.pirktina@liepu.lv vai

Ivo Puže, ēku ekspluatācijas inženieris, mob. tālr. nr. 26361001, e-pasts: ivo.puze@liepu.lv

Nomas izsoles nolikums

Nomas līguma projekts

1. stāva plāns

Izsoles sludinājuma saite

Izsoles rezultāti

Nomnieks: SIA "Liepaja Music", PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV52103085891
Nomas līgums noslēgts - 09.09.2021.
Nomas termiņš 12 (divpadsmit) gadi.
Cena - 0,59 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
    


Baseina iela 9

Atkārtota (2.) izsole

Liepājas Universitāte pārdod nekustamo īpašumu Baseina ielā 9, Liepājā (kadastra numurs 17000200216), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 17000200216) ar kopējo platību 2646 kv.m, un uz zemesgabala esošajām būvēm – dienesta viesnīca (būves kadastra apzīmējums 17000200216001) ar kopējo platību 4508,7 kv.m, šķūnis (būves kadastra apzīmējums 17000200216003) ar kopējo platību 168,4 kv.m elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē- www.izsoles.ta.gov.lv

Izsoles vieta un laiks

No 2021. gada 31. augusta plkst. 13.00 līdz 2021. gada 30. septembrim plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Nodrošinājums iemaksājams

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāpārskaita Liepājas Universitātes norēķinu kontā Banka: Valsts kase, konts: LV45TREL9150190000000, Swift kods: TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās (sākuma) cenas, tas ir, 37 420,00 EUR, maksājuma uzdevumā jānorāda maksājuma mērķis: KK 21379, Nekustamā īpašuma Baseina ielā 9, Liepājā, izsoles nodrošinājuma nauda".

Samaksas kārtība

Nosolītās summas apmaksas termiņš: 2021. gada 14. oktobris

Objekta apskates

Izsolāmais nekustamais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Liepājas Universitātes saimniecības daļas vadītāju Agati Pirktiņu, tālr. (+371) 22037523, e-pasts: agate.pirktina@liepu.lv.


 


 

Informācija par nekustamā īpašuma Baseina ielā 9, Liepājā, kadastra numurs 17000200216 izsoles rezultātiem

Nr.

Publicējamā informācija

1.

Pamatinformācija par atsavināmo objektu Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000036212

 

1.1.

Adrese

Baseina iela 9, Liepāja

1.2.

Kadastra numurs

17000200216

1.3.

Atsavināmā objekta platība un sastāvs

Zemes vienība (kadastra apzīmējums 17000200216) ar kopējo platību 2646 m2 .
Būve - dienesta viesnīca (būves kadastra apzīmējums 17000200216001) ar kopējo platību 4508.7 m2 .
Būve – šķūnis (būves kadastra apzīmējums 17000200216003) ar kopējo platību 168.4 m2 .

2.

Izsoles rezultāti

2.1.

Norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

1.izsole

2.2.

Izsoles rezultātu paziņošanas datums

02.11.2020.

 

2.3.

Izsoles dalībnieku pieteikumi (piedāvājumi) dalībai izsolē

Nav

2.4.

Augstākās cenas nosolītājs

Nav (Izsole notikusi bez rezultāta)

3.

Papildus informācija

3.1.

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, e-pasts)

Agate Pirktiņa, Liepājas Universitātes Saimniecības daļas vadītāja, e-pasts: agate.pirktina@liepu.lv

 

Liepājas Universitāte pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Baseina ielā 9, Liepājā (kadastra numurs 17000200216), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 17000200216) ar kopējo platību 2646 kv.m, un uz zemesgabala esošajām būvēm – dienesta viesnīca (būves kadastra apzīmējums 17000200216001) ar kopējo platību 4508,7 kv.m, šķūnis (būves kadastra apzīmējums 17000200216003) ar kopējo platību 168,4 kv.m.

* Izsoles nosacītā (sākuma) cena ir 374 200,00 EUR.

* Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāpārskaita Liepājas Universitātes norēķinu kontā Banka: Valsts kase, konts: LV45TREL9150190000000, Swift kods: TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās (sākuma) cenas, tas ir, 37 420,00 EUR ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Baseina ielā 9, Liepājā, izsoles nodrošinājuma nauda”.

* Izsolāmā objekta nosacītās (sākuma) cenas pārsolīšanas solis noteikts 1000,00 EUR.

* Izsolāmais nekustamais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar saimniecības daļas vadītāju Agati Pirktiņu, tālr. (+371) 22037523, e-pasts: agate.pirktina@liepu.lv.

* Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14, Liepājā, 2.stāvā, 219.kabinetā, katru darba dienu, sākot no 01.10.2020. līdz 02.11.2020. no plkst.9.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00.

* Pieteikumu atvēršana notiks 2020.gada 2.novembrī plkst.16.15 Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14, Liepājā, 2.stāvā, 203.telpā.

* Pirmpirkuma tiesīgajai personai – Liepājas pilsētas pašvaldībai, pirmpirkuma tiesības tiek piedāvātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, pēc nekustamā īpašuma Baseina ielā 9 (kadastra numurs 17000200216) nosolīšanas un pirkuma līguma starp izsoles organizētāju un nekustamā īpašuma nosolītāju, noslēgšanas.

Izsoles noteikumi

Pirkuma līguma projekts, pieteikums dalībai izsolē

Novērtējums

Zemesgrāmatas informācija par īpašumu

Situācijas plāns

Zemes robežu plāns


Informācija par izsoli - ēkas Ganību ielā 36/48, Liepājā, ar kadastra Nr.17000330178, ar kadastra apzīmējumu Nr.17000330178 001, kas sastāv no dienesta viesnīcas ēkas 4830.9 m2 platībā, nomas tiesību izsole.

Piedāvājumi dalībai izsolē jāiesniedz personiski, pa pastu vai ar kurjera starpniecību, Liepājā, Lielā ielā 14, LV-3401, 239a kabinetā, 2.stāvā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.16.00,  līdz 2018. gada 24.jūlijam, plkst. 12.00, kur tos reģistrē iesniegšanas secībā, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 25.jūlijā, plkst.11.00, Liepājā, Lielajā ielā 14, telpā Nr. 203.

Pirmā izsole, izsoles veids: rakstiska


Objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu 
Kasparu Baltputnu, mob.tālr.nr.: 22000854,


Cena- no 0,57 EUR/m2, mēn. (bez PVN)

Maksimālais nomas termiņš - 20 gadi (24.07.2038.)

 

Novērtējums

Pieteikuma veidlapa

Nomas līguma projekts

Izsoles nolikums

Izsoles rezulāti

Nomnieks: SIA "O.A.G. Projekti", reģ.Nr. LV42103079662

Nomas līgums noslēgts - 02.08.2018.

Nomas termiņš 20 (divdesmit) gadi.

Cena - 0,571 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 2 758,44 EUR (bez PVN)

Saite uz sludinājumu VNI sistēmā


Telpu izsole, Liepājā, Kuršu ielā 20, 700 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 036 0223

Būvju/telpu platība - 700 m2

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai

Maksimālais nomas termiņš - 01.12.2019

Stāvs: 1,2,3 no 3

Cena - 1,13 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 791,00 EUR (bez PVN)

Nolikums

Līgums

Stāvu plāni

Izsoles rezultāti

Nomnieks: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģ.Nr. 3034303202

Līguma noslēgšanas datums: 28.05.2018

Līguma darbības termiņš: 18 mēneši

Cena - 1,13 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 791,00 EUR (bez PVN)

Saite uz sludinājumu VNI sistēmā


Lielā iela 14

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 032 0146

Būvju/telpu platība - 263.84 m2

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai

Maksimālais nomas termiņš - 27.04.2023

Stāvs: 0 no 5 Ir lifts

Cena - 1,28 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 337,72 EUR (bez PVN)

Līgums

Nolikums

Izsoles rezultāti

Nomnieks: SIA "TIAMO GRUPA", reģ.Nr. 4210302997

Līguma noslēgšanas datums: 14.05.2018

Cena – 1,35 EUR/m2, mēn. (bez PVN)

Saite uz sludinājumi VNI sistēmā


VW Jetta izsole

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti

Pircējs: Rolands Bērziņš

Cena: 1360 EUR (ar PVN)