Par mums

Izsoles

Baseina iela 9

Informācija par nekustamā īpašuma Baseina ielā 9, Liepājā, kadastra numurs 17000200216 izsoles rezultātiem

Nr.

Publicējamā informācija

1.

Pamatinformācija par atsavināmo objektu Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000036212

 

1.1.

Adrese

Baseina iela 9, Liepāja

1.2.

Kadastra numurs

17000200216

1.3.

Atsavināmā objekta platība un sastāvs

Zemes vienība (kadastra apzīmējums 17000200216) ar kopējo platību 2646 m2 .
Būve - dienesta viesnīca (būves kadastra apzīmējums 17000200216001) ar kopējo platību 4508.7 m2 .
Būve – šķūnis (būves kadastra apzīmējums 17000200216003) ar kopējo platību 168.4 m2 .

2.

Izsoles rezultāti

2.1.

Norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

1.izsole

2.2.

Izsoles rezultātu paziņošanas datums

02.11.2020.

 

2.3.

Izsoles dalībnieku pieteikumi (piedāvājumi) dalībai izsolē

Nav

2.4.

Augstākās cenas nosolītājs

Nav (Izsole notikusi bez rezultāta)

3.

Papildus informācija

3.1.

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, e-pasts)

Agate Pirktiņa, Liepājas Universitātes Saimniecības daļas vadītāja, e-pasts: agate.pirktina@liepu.lv

 

Liepājas Universitāte pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Baseina ielā 9, Liepājā (kadastra numurs 17000200216), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 17000200216) ar kopējo platību 2646 kv.m, un uz zemesgabala esošajām būvēm – dienesta viesnīca (būves kadastra apzīmējums 17000200216001) ar kopējo platību 4508,7 kv.m, šķūnis (būves kadastra apzīmējums 17000200216003) ar kopējo platību 168,4 kv.m.

* Izsoles nosacītā (sākuma) cena ir 374 200,00 EUR.

* Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāpārskaita Liepājas Universitātes norēķinu kontā Banka: Valsts kase, konts: LV45TREL9150190000000, Swift kods: TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās (sākuma) cenas, tas ir, 37 420,00 EUR ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Baseina ielā 9, Liepājā, izsoles nodrošinājuma nauda”.

* Izsolāmā objekta nosacītās (sākuma) cenas pārsolīšanas solis noteikts 1000,00 EUR.

* Izsolāmais nekustamais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar saimniecības daļas vadītāju Agati Pirktiņu, tālr. (+371) 22037523, e-pasts: agate.pirktina@liepu.lv.

* Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14, Liepājā, 2.stāvā, 219.kabinetā, katru darba dienu, sākot no 01.10.2020. līdz 02.11.2020. no plkst.9.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00.

* Pieteikumu atvēršana notiks 2020.gada 2.novembrī plkst.16.15 Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14, Liepājā, 2.stāvā, 203.telpā.

* Pirmpirkuma tiesīgajai personai – Liepājas pilsētas pašvaldībai, pirmpirkuma tiesības tiek piedāvātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, pēc nekustamā īpašuma Baseina ielā 9 (kadastra numurs 17000200216) nosolīšanas un pirkuma līguma starp izsoles organizētāju un nekustamā īpašuma nosolītāju, noslēgšanas.

Izsoles noteikumi

Pirkuma līguma projekts, pieteikums dalībai izsolē

Novērtējums

Zemesgrāmatas informācija par īpašumu

Situācijas plāns

Zemes robežu plāns


Informācija par izsoli - ēkas Ganību ielā 36/48, Liepājā, ar kadastra Nr.17000330178, ar kadastra apzīmējumu Nr.17000330178 001, kas sastāv no dienesta viesnīcas ēkas 4830.9 m2 platībā, nomas tiesību izsole.

Piedāvājumi dalībai izsolē jāiesniedz personiski, pa pastu vai ar kurjera starpniecību, Liepājā, Lielā ielā 14, LV-3401, 239a kabinetā, 2.stāvā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.16.00,  līdz 2018. gada 24.jūlijam, plkst. 12.00, kur tos reģistrē iesniegšanas secībā, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 25.jūlijā, plkst.11.00, Liepājā, Lielajā ielā 14, telpā Nr. 203.

Pirmā izsole, izsoles veids: rakstiska


Objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu 
Kasparu Baltputnu, mob.tālr.nr.: 22000854,


Cena- no 0,57 EUR/m2, mēn. (bez PVN)

Maksimālais nomas termiņš - 20 gadi (24.07.2038.)

 

Novērtējums

Pieteikuma veidlapa

Nomas līguma projekts

Izsoles nolikums

Izsoles rezulāti

Nomnieks: SIA "O.A.G. Projekti", reģ.Nr. LV42103079662

Nomas līgums noslēgts - 02.08.2018.

Nomas termiņš 20 (divdesmit) gadi.

Cena - 0,571 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 2 758,44 EUR (bez PVN)

Saite uz sludinājumu VNI sistēmā


Telpu izsole, Liepājā, Kuršu ielā 20, 700 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 036 0223

Būvju/telpu platība - 700 m2

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai

Maksimālais nomas termiņš - 01.12.2019

Stāvs: 1,2,3 no 3

Cena - 1,13 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 791,00 EUR (bez PVN)

Nolikums

Līgums

Stāvu plāni

Izsoles rezultāti

Nomnieks: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģ.Nr. 3034303202

Līguma noslēgšanas datums: 28.05.2018

Līguma darbības termiņš: 18 mēneši

Cena - 1,13 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 791,00 EUR (bez PVN)

Saite uz sludinājumu VNI sistēmā


Lielā iela 14

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 032 0146

Būvju/telpu platība - 263.84 m2

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai

Maksimālais nomas termiņš - 27.04.2023

Stāvs: 0 no 5 Ir lifts

Cena - 1,28 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 337,72 EUR (bez PVN)

Līgums

Nolikums

Izsoles rezultāti

Nomnieks: SIA "TIAMO GRUPA", reģ.Nr. 4210302997

Līguma noslēgšanas datums: 14.05.2018

Cena – 1,35 EUR/m2, mēn. (bez PVN)

Saite uz sludinājumi VNI sistēmā


VW Jetta izsole

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti

Pircējs: Rolands Bērziņš

Cena: 1360 EUR (ar PVN)