Par bibliotēku

Vēsture

Bibliotēkas vēsture
1945.gadā, nodibinoties Latvijas PSR TIK Liepājas pedagoģiskajai skolai, savu darbību uzsāka arī skolas bibliotēka. 1946.gada 1.janvārī tās krājums bija 1275 vienības, bet 1950.gada 15.augustā jau 12.047 vienības. Jau no pirmo grāmatu saņemšanas brīža tiek veidots sistemātiskais katalogs.
1950.g. 15.augustā Liepājas pedagoģiskā skola tika reorganizēta par Skolotāju institūtu ar trim fakultātēm: latviešu valodas un literatūras, fizikas- matemātikas un krievu valodas un literatūras fakultāti. Atbilstoši studiju virzieniem bibliotēkā tika veidots krājuma saturs. 
1955.gadā bibliotēkas fonds papildinājās ar 7987 grāmatām, kuras tika saņemtas no  likvidētā Cēsu skolotāju institūta.
1954.gadā Liepājas Skolotāju institūta bibliotēka kļuva pat Liepājas pedagoģiskā institūta bibliotēku. Bibliotēkas pirmā vadītāja bija Elza Ozola (1954.-1978.).
Kopš 1956.gada bibliotēkā sāka kārtot alfabētisko katalogu.
1958.gada janvārī Pedagoģiskais institūts pārcēlās uz ēku Ļeņina ielā 14 ar plašām, lielām telpām bibliotēkas grāmatu krātuvei, abonementam, ar atsevišķu zāli lasītavai.
1990.gadā Liepājas Pedagoģiskais institūts uzsāka pāreju no viena profila augstskolas uz reģionālu daudzprofilu augstskolu un paralēli skolotāju izglītošanas studiju programmām tika izveidots plašs nepedagoģisko studiju programmu spektrs, tādējādi būtiski mainās arī bibliotēkas fondu struktūra.
1992.gadā bibliotēkā tiek uzsākta bibliotēkas procesu automatizācija un ieviesta bibliotēku informācijas sistēma Alise. Lasītājiem elektroniskais katalogs kļuva pieejams no 1994.gada 1.septembra.
1994.gadā LPA bibliotēka kļuva par Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas locekli.
1998.gadā tiek uzsākta grāmatu automatizēta izsniegšana/saņemšana abonementā un lasītavā. Lietotājiem tiek piedāvāti interneta pakalpojumi.
1999./2000.st.g. pārtrauc uzturēt kartīšu katalogu. Krājumu veido 115 406 grāmatu eksemplāri.
2002.g. tiek veikts LPA bibliotēkas remonts un pārstrukturizācija- iegādātas jaunas mēbeles un tehnika, kā arī izveidota brīvpieejas lasītava un atsevišķa datorlasītava. Lasītavā tiek uzstādīta bibliotēku drošības sistēma. 
Kopš 2003.gada septembra bibliotēka izdod ikmēneša informatīvo biļetenu Lasonis, kurā tiek atspoguļoti jaunieguvumi, izmaiņas darba laikos, abonētās datu bāzes u.c. ar aktuāla informācija.
2004.gada janvārī bibliotēka tiek reģistrēta Bibliotēku reģistrā.  Bibliotēka iesaistās Ziemeļkurzemes virtuālajā kopkatalogā, kopā ar Ventspils, Kuldīgas un Saldus bibliotēkām.
No 2005.g. marta pakāpeniski tiek ieviestas jaunas iespējas elektroniskā kataloga izmantošanā. Bibliotēkas lietotājiem tiek nodrošināta attālā dokumentu pasūtīšana, rezervēšana, lietošanas termiņa pagarināšana. Tiek uzsākts darbs pie Mācībspēku publikāciju un Studentu darbu datu bāzu izveides.
2005. gadā LPA bibliotēka saņēma akreditācijas apliecību uz 5 gadiem un atzinumu par vietējas nozīmes bibliotēkas statusa piešķiršanu.
2006.g. virtuāli apvienojās 13 Latvijas bibliotēkas, izveidojot Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogu. Pieeja bibliotēku kopkatalogam tiek nodrošināta no mājas lapas www.alises.lv un katras iesaistītās bibliotēkas mājas lapas.
Kopš 2006.gada bibliotēka aktīvi iesaistās Bibliotēku nedēļas pasākumos, katru gadu nolasa izglītojošu lekciju LPA piedāvātās „Mazās akadēmijas” ietvaros.  
2007.gadā kopā ar Studentu padomi ir iesākta jauna tradīcija “Nakts bibliotēkā”.
2008.gada jūlijā augstskola maina statusu un kļūst par Liepājas Universitāti (LiepU).
2008.gadā turpinās telpu optimizācija un labiekārtošana, tiek iekārtots mīkstais stūrītis studentiem atpūtas brīžiem. Decembrī Senātā apstiprina LiepU bibliotēkas attīstības koncepciju 2009.-2014.gadam un LiepU bibliotēkas Komplektēšanas politiku. Tiek  izveidotas lasītavas zinātniskajos institūtos un Mākslas pētījumu laboratorijā.
Kopš 2009.g. bibliotēka piedāvā iespēju izmantot abonētās datu bāzes no mājas, darba vietas un citiem datoriem, pieslēdzoties caur VPN serveri.
2010.gadā bibliotēka tiek atkārtoti akreditēta un pievienojas Vienotās lasītāju kartes projektam.
Pateicoties Liepājas Universitātē īstenotajam projektam „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību”, 2011.gadā ir modernizēts bibliotēkas aprīkojums: iegādāti jauni datori, kopētāji, projektori, PC, skeneri. Bibliotēkā līdz ar to tiek piedāvāti jauni pakalpojumi: lasītavas materiālu bezmaksas skenēšana; dažādu dokumentu skenēšana (maksas pakalpojums); abonementā darbojas pašapkalpošanās grāmatu nodošanas iekārta (self-check). Uzsāktā RFID tehnoloģiju ieviešana vienkāršos bibliotēkas materiālu saņemšanu un izsniegšanu, inventarizāciju un ir solis ceļā uz brīvpieejas bibliotēku.
No 2012.gada pieejama arī book-drop jeb grāmatu nodošanas iekārta, kura ir izvietota ārpus bibliotēkas telpām, lai būtu iespējams nodot grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika.
2016. gada septembri bibliotēka uzsāka ar brīvpieejas abonementu.