Studentiem

Kredīti

2020. gadā mainās studentu kreditēšanas sistēma.

Jaunā sistēma paredz vienkāršotas procedūras studiju un studējošā kredīta noformēšanai un saņemšanai, iespēju saņemt kredītu bez otrā galvotāja, kā arī noslēgt kredīta līgumu attālināti, izmantojot e-parakstu.
Studiju un studējošā kredīts
Studiju kredīts - studiju maksas segšanai.
Studējošā kredīts - līdzekļi studenta ikdienas vajadzībām studiju laikā (tikai pilna laika studentiem).

Uz kredītu saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai patstāvīgās uzturēšanās apliecība -, kuri ir imatrikulēti Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā studijām grāda vai kvalifikācijas iegūšanai .

Informācija par kredītiem:

"Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem” ( LR MK noteikumi  Nr. 231 ) .

Pieteikšanās kārtība :
Kredīta saņemšanai studējošais vēršas kādā no kredītiestādēm, kas ir noslēgusi līgumu ar sabiedrību "Altum". Kredītiestāžu sarakstu, kuras izsniedz studiju un studējošo kredītus, publicē Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilstoši 2018.gada 28.marta izsoles rezultātiem augstskolas un koledžas 2020. gadā apkalpos AS "SEB banka".
Studiju un zinātnes administrācija pieņems jaunos kredītu pieprasījumus 2019./2020. akadēmiskā gada 2.semestrim uz pārbaudi no 07.02.2020. līdz 06.03.2020.
Pieteikšanās SEB bankā līdz 10.03.2020. Līgumu parakstīšana SEB bankā līdz 20.03.2020.


Ieteikums no SEB bankas

Kredīta līgumus ir iespējams noformēt jebkurā SEB bankas filiālē.

Lai kredīta noformēšana būtu ātrāka, aicinām nākt uz filiāli ar aizpildītu pieteikumu gan no Jums, gan no Jūsu galvotāja. 

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.


Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildus līdzekļus dzīvošanai studiju laikā, Jums ir iespējas pieteikties un iegūt studiju un/vai studējošo kredītu no kredītiestādes (bankas) līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.  Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie – LR pilsoņi un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

2020. gadā kredītus studentiem izsniedz AS “SEB banka”.

Iepazīsties ar 29.05.2001. MK noteikumiem Nr. 220  „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”  (skatīt ŠEIT).

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai.

Studiju kredītu ar valsts galvojumu var saņemt akreditētas studiju programmas students. Studiju kredītu banka divas reizes gadā pārskaita uz augstskolas kontu.

Studējošā kredīts ir paredzēts studējošā iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 344.00 euro mēnesī.

Studējošā kredītu students saņem savā bankas kontā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).

Kredīta noformēšanas gaita:

 • KPK (kredītu piešķiršanas komisija) pieņem pieteikumus no studējošajiem
 • KPK izskata saņemtos pieteikumus un lemj par kredīta piešķiršanu
 • KPK apstiprina sarakstus un iesniedz IZM Studiju un zinātnes administrācijā
 • IZM Studiju un zinātnes administrācija pārbauda kredītu pieprasītāju sarakstus un viņiem apstiprināto kredītu atbilstību LR MK noteikumiem
 • IZM Studiju un zinātnes administrācija nodod bankai apstiprinātos kredīta pieprasītāju sarakstus
 • kredītkonsultants informē studējošo par kredīta noformēšanu bankā

Aizdevuma un galvojuma līguma noslēgšana bankā 

Kad KPK informējusi studējošos, ka kredītu pieprasītāju saraksti nonākuši bankā:

 • Students, ņemot līdzi pasi, ierodas bankā un noslēdz aizdevuma līgumu par kredīta pieprasījuma izvērtēšanu kredītiestāde var noteikt komisijas maksu (komisijas maksa nedrīkst pārsniegt 4.27 euro)
 • Galvotājs, ņemot līdzi pasi un algas izziņu, ierodas bankā, norāda tā studenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, par kuru galvos, un noslēdz galvojuma līgumu

Galvotāja kritēriji

 • Pilngadīga persona rīcībspējīgai personai ar regulāriem ienākumiem, kas mēnesī nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu
 • Vecuma ierobežojums līdz 64 gadiem (ieskaitot)
 • Ja galvo par vairākiem cilvēkiem un tie nav Galvotāja bērni, ienākumiem ir jābūt lielākiem par minimālo algu reiz kredītu skaitu.
 • Ja Galvotājam ir kredīti, tad kredītu maksājumu kopsummai ir jābūt līdz 40% no Galvotāja ienākumiem.

Galvojums nav nepieciešams, ja students ir bārenis vai bez abu vecāku aizgādības palicis un vēl nav sasniedzis 24 gadu vecumu.

Ko darīt, ja nav iespējams nodrošināt 1 galvotāju:

 • Iespējams ieķīlāt nekustamo īpašumu

Studiju kredīta dzēšana

Plašāka informācija ŠEIT

Plašāku informāciju par studējošo kreditēšanu var iegūt:

NOTEIKUMI STUDIJU UN/VAI STUDĒJOŠĀ KREDĪTA SAŅEMŠANAI LiepU