Promocijas darbi

Promocijas darba aizstāvēšana

2023. gada 30. jūnijā plkst. 9.30 Liepājas Universitātē Senāta sēžu zālē (Liepāja, Lielā iela 14, 203. telpa) klātienē un tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā KRISTĪNE NIEDRE-LATHERE aizstāvēs promocijas darbu "Ekosistēmas darbības konceptuālās pamatnostādnes izglītības pārvaldības pilnveidē pašvaldībā" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātnēs.

Recenzenti: Dr.paed. Dina Bethere (Liepājas Universitāte); Dr.habil.paed. Tatjana Koķe (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties ŠEIT