ES struktūrfondi

8.2.2.0/20/I/007 Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās

Relīzes:

 

         

Projekta mērķis: Stiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, kvalitāti un ilgtspēju doktora studiju programmu zinātniskās darbības jomās: Sociālās zinātnes, Humanitārās zinātnes un māksla, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, veicinot sabiedrības izpratni par zinātni.

Saskaņā ar MK 2018. gada 9. janvāra noteikumu Nr.25. un MK 14.07.2020. noteikumu Nr.437/LV, 136, kas stājušies spēkā 18.07.2020. “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros Liepājas Universitātē projektā ir plānotas šādas darbības:

  • doktorantu iesaiste studiju un zinātniski pētnieciskajā darbā Liepājas Universitātē (turpmāk - LiepU) vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50% no pilnas darba slodzes; pētniecības izmaksu nodrošināšana doktorantiem/zinātniskā grāda pretendentiem vismaz 12 mēnešus atbilstoši vadošās iestādes saskaņotai vienas vienības izmaksu metodikai;

  • ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem prioritāri LiepU doktora studiju programmu īstenošanā 12 mēnešus;

  • projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana;

  • informācijas un publicitātes pasākumu par projektu īstenošana.

Projekta mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi uzdevumi:

  1. Veicināt promocijas pētījumu izstrādi un zinātniskā grāda iegūšanu LiepU doktora studiju programmu jomās, nodrošinot vecāko kursu doktorantu un/vai zinātniskā grāda pretendentu nodarbinātību kā LiepU lektoriem un pētniekiem vismaz 12 mēnešus – doktorantūras grantu nodrošināšana.

  2. Nodrošināt vecāko kursu doktorantu un/vai zinātniskā grāda pretendentiem pētniecības izmaksas vismaz 12 mēnešus atbilstoši vadošās iestādes saskaņotai vienas vienības izmaksu metodikai.

  3. Atbalstu saņēmušiem doktorantiem pēc doktora grāda iegūšanas nodrošināt iespēju tikt ievēlētiem LiepU akadēmiskajos, pētniecības personāla amatos.

  4. Nodrošināt diviem ārvalstu pasniedzējiem darbu LiepU doktora studiju programmu īstenošanā 12 mēnešus.

  5. Īstenot ESF projekta informatīvos un publicitātes pasākumus, nodrošinot sadarbības partneru un sabiedrības informēšanu par veiktajām darbībām LiepU projektā.

Projektā plānotie uzdevumi un tiem atbilstošās aktivitātes tiek īstenoti LiepU doktora studiju programmu jomās: Sociālās zinātnes, Humanitārās zinātnes un māksla, Inženierzinātnes un tehnoloģijas.

Plānotie rezultāti: Projekta ieviešanai un projekta ietvaros veikto pasākumu un rezultātu ilgtspējai pēc projekta noslēguma būs institucionālā ilgtspēja un ietekme uz LiepU Doktorantūras skolas izveidi, studiju satura kvalitāti, nodrošinot jauno speciālistu (doktorantu, ievēlēto jauno zinātņu doktoru) piesaisti pētniecības un/vai akadēmiskajam darbam un pētniecībā balstītu studiju īstenošanai, nodrošinot akadēmiskā personāla atjaunotni, pēctecību; paaugstinot akadēmiskā personāla kompetences līmeni (nodrošinot darba tirgum, sabiedrības vajadzībām un attīstības tendencēm atbilstošu studiju saturu, kā arī starptautisko sakaru stiprināšanu, intensificējot starptautisko zinātniski pētniecisko un akadēmisko sadarbību LiepU kopumā un zinātniskās darbības jomās: Sociālās zinātnes, Humanitārās zinātnes un māksla, Inženierzinātnes un tehnoloģijas.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 214 960,00 euro, tai skaitā ESF finansējums – 182 716,00 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 32 244,00 euro.

Projekta īstenošanas periods: no 2021. gada 1.septembra līdz 2023. gada 30.novembrim – 27 mēneši.