Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 06.10.2022

Darbu LiepU uzsākusi viesprofesorse no Ukrainas

Eiropas Sociālā Fonda projektā Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 oktorbrī darbu uzsākusi viesprofesore no Ukrainas Valentīna Podšivalkina. Viesprofesore pārstāv stratēģisko specializācijas jomu Sociālās zinātnes, tomēr viņas darbs LiepU ir paredzēts starpdisciplinārs, sadarbojoties arī ar citu stratēģiski speciālo jomu pārstāvjiem.

Profesore ieguvusi profesionālo maģistra grādu Psiholoģijā Ļeņina un Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā A.A.Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē Krievijā, savukārt doktora zinātnisko grādu socioloģijā ieguvusi Tarasa Ševčenko Kijevas Nacionālajā universitātē, Ukrainā.

Līdz šim Valentīna Podšivalkina profesionālo pieredzi ieguvusi Odesas Nacionālā I.I. Mečņikova universitātē, Ukrainā. Tur viesprofesore darbu sākusi kā docente, vēlāk kļūstot arī par Matemātikas, ekonomikas un mehānikas institūts, Sociālās un lietišķās psiholoģijas nodaļas vadītāju. Pēdējos gadu Valentīna Podšivalkina strādājusi Psiholoģijas un sociālā darba fakultāte par Sociālās un lietišķās psiholoģijas katedras vadītāju.

Valentīna Podšivalkina ieguvusi arī starptautisku pieredzi strādājot Enerģētikas un ministriju elektrifikācijas departamenta Moldovas padomē par Sociālo tehnoloģiju laboratorijas vadītāju, Kišiņevā, Moldovā.

Liepājs Universitātē viesprofesore gadu strādās Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē, vadot lekcijas doktorantiem, iesaistoties pētniecības darbā un doktora studiju programmu attīstībā, sekmējot pāreju uz jaunu doktorantūras studiju modeļa izveidi.

Kā iepriekš minēts, projekta ietvaros paredzēts, ka LiepU līdz 2023. gada novembrim studiju kursus doktorantiem docēs un pētniecisko darbu veiks divi ārzemju viesprofesori. Abiem viesprofesoriem līgums paredzēts uz vienu gadu.