Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 17.08.2022

Doktorante Elīna Peina: “Nākamgad grāds noteikti būs”

Eiropas Sociālā Fonda projektā Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 jau pusgadu strādā Liepājas Universitātes doktorante Elīna Peina stratēģiskajā specializācijas jomā  - Humanitārās zinātnes un māksla.

Projekta ietvaros Elīna Peina izstrādā savu promocijas darbu ar tēmu “Mūsdienu latviešu terminogrāfija: galvenās teorētiskās atziņas, situācijas pārskats un daži pragmatiskie aspekti.” Doktorantes promocijas darba vadītāja ir Anita Helviga.

Pētījuma “Mūsdienu latviešu terminogrāfija: galvenās teorētiskās atziņas, situācijas pārskats un daži pragmatikas aspekti” mērķis ir apkopot informāciju, lai raksturotu mūsdienu latviešu terminogrāfiju, konstatējot un analizējot aktuālus problēmjautājumus mūsdienu latviešu leksikogrāfijas teorijā un praksē.

Rezultātā plānots atklāt problemātiskos teorētiskos aspektus un nepilnības praktiskajā terminogrāfijas darbā, kā arī piedāvāt konkrētus ieteikumus, izstrādājot vadlīnijas mūsdienu terminogrāfiem. Pētījums būs būtisks papildinājums jau veiktajiem vārdnīcu apskatiem (bibliogrāfiskajiem rādītājiem). Tas sniedz apkopojumu par galvenajām leksikogrāfijas atziņām, kā arī parāda vārdnīcu lietotāju viedokli. To papildina nozares speciālistu un izdevēju skatījums uz nozares attīstību.

Pētījuma novitāte saistāma ar faktu, ka jau vairākus gadu desmitus latviešu valodniecībā nav veikts vispārīgs latviešu terminu vārdnīcu teorētiskais un praktiskais izvērtējums. Nav skatīta to nozīme, uzbūve un daudzveidība, kopīgās un atšķirīgās iezīmes, ir atrodamas vien dažas publikācijas par šo tēmu. Latvijā līdz šim galvenokārt ir pētīta vēsturiskā leksikogrāfija – laika posmā līdz 21. gadsimtam, taču šis pētījums pievēršas aktuāliem leksikogrāfijas jautājumiem, ne tikai apskatot izdoto mūsdienu vārdnīcu trūkumus, bet arī parādot būtiskākās tendences latviešu terminogrāfijas attīstībā un sniedzot ieteikumus tās pilnveidei. Pētījums atspoguļo studentu, terminoloģijas un leksikogrāfijas speciālistu, kā arī grāmatizdevēju viedokli par mūsdienu latviešu terminu vārdnīcām un terminogrāfijas nākotni Latvijā.

Šis ir oriģināls pētījums latviešu valodniecībā, kas būs noderīgs vārdnīcu sastādītājiem, izdevējiem, terminologiem, filoloģijas un tulkošanas studiju programmu studentiem un mācībspēkiem un citiem jomas speciālistiem.

Doktora grāda pretendentes zināšanu nodošana atspoguļosies asistējot docētāja darbā ar studentiem studiju kursu vadīšanā (leksikoloģijā, leksikogrāfijā, terminoloģijā) bakalaura un maģistra līmeņa studentiem. Doktora grāda pretendente iesaistīsies Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētnieciskajā darbībā, kā arī turpinās iesaistīties starptautiskā mēroga konferences “Vārds un tā pētīšanas aspekti” organizēšanā.

Šobrīd doktorante aktīvi strādā pie promocijas darba, lai jau pavisam drīz varētu to aizstāvēt Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārajā institūtā. Un tad jau nākamā gada sākumā – iesniegt Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijā. Šobrīd tiek aktīvi papildināta teorētiskā sadaļā, strādāts ar statistikas datiem praktiskajai daļai un notiek doktorantiem labi pazīstamā teksta “saaušana” vienā gabalā. Doktorante atdzīst, ka darbu izstrādājot vairāku gadu garumā tomēr jūtams gan tas, kā pašas zinātniskais izteiksmes veids ir mainījies, gan kurai nodaļai veltīts vairāk laika. Kad kāds apjautājas, cik tad vēl palicis līdz beigām, lai izvairītos no garā procesa apraksta, Elīna mēdz pārliecinoši atbildēt, ka nākamgad grāds noteikti būs.

Elīna šobrīd aktīvi darbojas divās Latvijas universitātēs - Rīgas Tehniskajā universitātē kā projektu vadītāja Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamentā un Liepājas Universitātē kā pētniece Kurzemes humanitārajā institūtā. Darbs starptautiskā vidē Elīnai regulāri ļauj viesoties vairākās ārzemju augstākās izglītības iestādēs, kurās ir iespēja citus iepazīstināt ar semināru ciklu par Latviju, tās kultūru un valodu, līdz ar to lekcijas tiek vadītas ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.

Pamatskolas un vidusskolas skolēniem vairākkārt lasīts seminārs Uzziņu literatūra: pieejamie resursi un kā tos efektīvi izmantot. Tāpat Elīna Rīgas Tehniskajā universitātē nu jau vairākus gadus ārzemju studentiem pasniedz latviešu valodu, savukārt Liepājas Universitātē tiek asistēts asoc. prof. Anitai Helvigai studiju kursā Latviešu terminoloģijas attīstība. Elīna ir arī Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijas valdes locekle.

Doktorante papildus ESF projektam “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” veic projekta koordinatores pienākumus

Erasmus+ projektā “SUCCESS - Risinājumi vienotās komunikācijas kompetencēm inženierzinātņu studentiem un speciālistiem”.  Projekta mērķis ir palīdzēt inženierzinātņu studentiem, kā arī jomu speciālistiem attīstīt prasmju kopumu, kas vairos viņu pārliecību un spējas pasniegt savas zināšanas specializācijā apkārtējiem saistošā un interaktīvā veidā. Projekta ietvaros kopā ar terminologiem no vairākām valstīm atbilstoši inženierzinātņu terminoloģijai tiek izstrādātas virtuālās laboratorijas un materiāli vairākās valodās. Darbs ar mūsdienu inženierzinātņu terminoloģiju ne tikai latviešu, bet arī vācu, spāņu un franču valodā salīdzinājuma aspektā ļauj izdarīt vairākus promocijas darbam būtiskus secinājumus, kas iezīmē mūsdienu latviešu terminogrāfiju un tās stāvokli inženierzinātnēs. Tāpat, iesaiste projektā Elīnai nodrošina iespēju pilnveidot pētniecības prasmes – sadarbojoties zinātnieku komandā, organizējot un ņemot dalību vairākās starptautiskās konferencēs.