Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 12.10.2021

Uzsākta projekta “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” īstenošana

2021.gada 20.jūlijā tika parakstīta Vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Liepājas Universitāti par Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 īstenošanu.

Projekta mērķis ir stiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, kvalitāti un ilgtspēju doktora studiju programmu zinātniskās darbības jomās: Sociālās zinātnes, Humanitārās zinātnes un māksla, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, veicinot sabiedrības izpratni par zinātni.

Projekta mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi uzdevumi:

  1. Veicināt promocijas pētījumu izstrādi un zinātniskā grāda iegūšanu LiepU doktora studiju programmu jomās, nodrošinot vecāko kursu doktorantu un/vai zinātniskā grāda pretendentu nodarbinātību kā LiepU lektoriem un pētniekiem vismaz 12 mēnešus – doktorantūras grantu nodrošināšana.

  2. Nodrošināt vecāko kursu doktorantu un/vai zinātniskā grāda pretendentiem pētniecības izmaksas vismaz 12 mēnešus atbilstoši vadošās iestādes saskaņotai vienas vienības izmaksu metodikai.

  3. Atbalstu saņēmušiem doktorantiem pēc doktora grāda iegūšanas nodrošināt iespēju tikt ievēlētiem LiepU akadēmiskajos, pētniecības personāla amatos.

  4. Nodrošināt diviem ārvalstu pasniedzējiem darbu LiepU doktora studiju programmu īstenošanā 12 mēnešus.

  5. Īstenot ESF projekta informatīvos un publicitātes pasākumus, nodrošinot sadarbības partneru un sabiedrības informēšanu par veiktajām darbībām LiepU projektā.

Projektā plānotie uzdevumi un tiem atbilstošās aktivitātes tiek īstenoti LiepU doktora studiju programmu jomās: Sociālās zinātnes, Humanitārās zinātnes un māksla, Inženierzinātnes un tehnoloģijas.

Projekta ieviešanai un projekta ietvaros veikto pasākumu un rezultātu ilgtspējai pēc projekta noslēguma būs institucionālā ilgtspēja un ietekme uz LiepU Doktorantūras skolas izveidi, studiju satura kvalitāti, nodrošinot jauno speciālistu (doktorantu, ievēlēto jauno zinātņu doktoru) piesaisti pētniecības un/vai akadēmiskajam darbam un pētniecībā balstītu studiju īstenošanai, nodrošinot akadēmiskā personāla atjaunotni, pēctecību; paaugstinot akadēmiskā personāla kompetences līmeni (nodrošinot darba tirgum, sabiedrības vajadzībām un attīstības tendencēm atbilstošu studiju saturu, kā arī starptautisko sakaru stiprināšanu, intensificējot starptautisko zinātniski pētniecisko un akadēmisko sadarbību LiepU kopumā un zinātniskās darbības jomās: Sociālās zinātnes, Humanitārās zinātnes un māksla, Inženierzinātnes un tehnoloģijas.

Eiropas Sociālā fonda projekta 8.2.2.0/20/I/007 “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” kopējais attiecināmais finansējums ir 214 960,00 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 182 716,00 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 32 244,00 euro. Projekta īstenošanas periods: no 2021. gada 1.septembra līdz 2023. gada 30.novembrim – 27 mēneši. 

 *Ar doktorantūras grantu pretendentu atlasi var iepazīties šeit