Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 18.02.2022

Doktorante piedalās starptautiskā zinātniskajā konferencē

Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 viena no projektā iesaistītajām doktorantēm Dace Stieģele š.g. 17. februārī piedalījās Latvijas Universitātes 80. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar mutisku prezentāciju par tēmu "Pedagoģiskā Supervīzija augstākās izglītības studiju procesā"

Latvijas Universitātes konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. Tradicionāli konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs 4 zinātņu nozaru blokos (Dabas zinātnes, Humanitārās zinātnes, Medicīnas un veselības zinātnes, un Sociālās zinātnes), 12 prioritārās pētniecības tēmās un starpdisciplināri.

ESF projekta doktorante Dace Stieģele piedalījās konferences sesijā “Skolotāja profesionalitāte un izglītība nākotnei”. Konferences sesija aicina pētniekus dalīties pieredzē un pētījumu rezultātos izglītības teorijā un praksē, īpaši pievēršoties skolotāju profesionalitātei, risinot inovācijas, problēmas un izaicinājumus, kas saistīti ar skolotāja profesiju. Konferences sekcijā ar referātiem divu dienu laikā piedalās 52 dalībnieki no 12 valstīm.

Dace Stieģele sadarbībā ar promocijas darba zinātnisko vadītāju prof. Ilzi Miķelsoni konferences dalībniekus iepazīstināja ar īstenotā teorētiskā pētījuma "Pedagoģiskā supervīzija augstākās izglītības studiju procesā" rezultātiem. “Konferencē guvu apstiprinājumu promocijas darba temata nozīmīgumam un iedvesmu promocijas pētījuma tālākai virzībai” iespaidos dalās Dace Stieģele.

Kā iepriekš ziņot, darbā Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 iesaistīti 6 doktorantūras studenti. Projekta ietvaros doktoranti ne tikai izstrādā savus promocijas darbus, bet arī iesaistās LiepU darbā kā pētnieki un lektori.