Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 21.11.2022

Turpinām iepazīt doktorantus: Ivita Pelnēna

Eiropas Sociālā Fonda projektā Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 pēdējo mēnesi strādā Liepājas Universitātes doktorante Ivita Pelnēna stratēģiskajā specializācijas jomā -Humanitārās zinātnes un māksla.

Doktorante šobrīd strādā Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centrā par sekretāri un Nīcas vidusskolā par skolotāju. Paralēli tam, doktorante izstrādā savu promocijas darbu LiepU doktorantūras studijās.

Ivitas Pelnēnas promocijas darba tēma ir “Skolotāja pedagoģiskais darbs pašvadītu mācīšanās prasmju pilnveidē pamatskolā (1. – 3. klase)” Pētījuma mērķis ir izstrādāt teorētiskājās atziņās pamatotu un pedagoģiskajā procesā aprobētu pašvadītu mācīšanās prasmju pilnveides konceptu mācību satura kvalitatīvai realizācijai. Pētījumā mērķtiecīgi analizēta Latvijas izglītības sistēmā veiktā pāreju uz kompetenču izglītību, kas paredz turpmāk mācību saturu balstīt uz septiņām mācību jomām, mērķtiecīgi pilnveidot caurviju prasmes un vērtības/ tikumus. Caurviju prasmju pilnveide tiek atzīta par vienu no 21. gadsimta izglītības paradigmas būtiskākajām vērtībām. Īpaši būtiska caurviju prasme ir pašvadītas mācīšanās, kas atzīta par mūžizglītības nozīmīgu komponenti. Zinātniskajā literatūrā tiek atzīts, ka pašvadītu mācīšanās prasmju pilnveide uzsākama jau izglītības agrajos posmos, sākotnēji to virzot ar skolotāju atbalstu. Šobrīd doktorante strādā pie promocijas darba empīriskās daļās izstrādes, kas saistīts ar empīrisko datu ieguvi izglītības iestādēs.

Doktorante dalās: “Dalība projektā sniedza nepieciešamo atbalstu promocijas darba izstrādei, kas ļāva ne tikai aktīvāk iesaistīties promocijas darba faktiskajā izstrādē, bet arī ļāva kā pētniekam līdzdarboties dažādās aktivitātēs, kas paplašināja redzesloku. Īpaši priecājos par iespēju piedalīties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs,

piemēram, ICERI2022 Spānijā, kas ļāva sastapties ar pētniekiem no visas pasaules, dalīties ar pētījuma rezultātiem un paplašināt zinātniskos kontaktus.”