Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 17.05.2022

LiepU doktorants U. Žaimis izstrādā promocijas darbu par lāzerapstrādes pārvaldības sistēmu

Eiropas Sociālā Fonda projektā Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 jau pusgadu strādā Liepājas Universitātes doktorants Uldis Žaimis stratēģiskajā specializācijas jomā Inženierzinātnes un tehnoloģijas.

Doktorants šobrīd ir Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors un pasniedz lekcijas bakalauru studiju programmu “Informācijas Tehnoloģijas”, “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” un “Vides inovāciju tehnoloģijas” studentiem, tādos studiju kursos kā “Lietu internets” “Lietu internets”, “Vides un civilā aizsardzība”, “Materiāli un reciklēšana” un “Elektronikas pamati”. Vienlaikus Uldis Žaimis ir arī Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta (DITI) vadītājs. Paralēli visam iepriekš minētam doktorants studē LiepU doktora studiju programmā “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” un izstrādā savu promocijas darbu.

Ulda Žaimja promocijas darba tēma ir “Pārvaldības sistēma attālinātai nanostruktūru veidošanās vadībai ar lāzera iradiācijas paņēmienu”. Pētījuma gaitā tiks izstrādāta materiāla lāzerapstrādes pārvaldības sistēma ar attālinātu piekļuvi. Tā dos iespēju piekārtot lāzera parametrus (viļņa garumu, polarizācijas virzienu, impulsa ilgumu, impulsa jaudu, impulsu frekvenci, apstrādes reižu skaitu vienā koordinātē) atkarībā no vēlamā rezultāta. Tādējādi, balstoties uz virsmas struktūru formēšanās matemātisko modeli, varēs izveidot materiāla virsmu ar vēlamām hdrofīliskām vai hidrofobiskām īpašībām.

Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie promocijas darba izpētāmo problēmu specifiku, galveno modeļu un pētāmo problēmu risināšanas metožu klasifikāciju, matemātisko modeļu, nanomateriālu un nanotehnoloģiju izmantošanas metožu analīzes medicīniskajos implantos, kā arī sarežģītu matemātisko modeļu izstrādes un izpētes virsmas nanostruktūru sintēzei ar vēlamajām pamata fizikālo, ķīmisko un funkcionālo īpašību intervāla vērtībām.

Paralēli akadēmiskajam un pētnieciskajam darbam Uldis Žaimis iesaistās dažādos projektos. Nesen doktorants devies arī vairākās starptautiskās Erasmus+ mobilitātēs, tādējādi veicinot LiepU pētniecību, inovāciju un starptautisko sadarbību zinātnē.