Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 10.02.2022

Darbu projektā uzsāk vēl 2 doktora grāda pretendentes.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” (Nr. 8.2.2.0/20/I/007), darbu 2022.gada 1.februārī uzsākušas divas doktora grāda pretendentes Agata Babina un Elīna Peina studiju programmu zinātniskajā darbības jomā Humanitārās zinātnes un māksla.

Projekta laikā doktorantes kā pētnieces tiks iesaistītas Kurzemes Humanitārajā institūtā, kur tās darbosies ar zinātniski pētniecisko darbību un izstrādās savus promocijas darbus. Agatas Babinas promocijas darba temats ir “Spāņu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā: Mikrostāstu lingvididatiskās iespējas”.  Savukārt Elīnas Peinas promocijas darbā tēma ir  “Mūsdienu latviešu terminogrāfija: galvenās teorētiskās atziņas, situācijas pārskats un daži pragmatiskie aspekti”.

Projekts paredz, ka pēc doktora grāda iegūšanas doktorantiem ir iespēja tikt ievēlētām akadēmiskos amatos un turpināt darba attiecības ar LiepU, lai veicinātu akadēmiskā personāla pēctecību un atjaunotni, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni par zinātni.