Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 27.07.2022

Doktorante Agata Babina: “Gribu iemācīt saviem studentiem brīvību”

Turpināsim Jūs iepazīstināt ar Eiropas Sociālā Fonda projektā Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 doktorantiem. Šoreiz par doktoranti  Agatu Babinu, kura kā pētniece darbojas stratēģiskajā specializācijas jomā Humanitārās zinātnes un māksla.

Doktorante Agata Babina savu promocijas darbu valodniecībā ar tēmu “Spāņu valoda kā svešvalodas apguve Latvijā: mikrostāstu lingvodidaktiskās iespējas” raksta pie promocijas darba vadītājas Diānas Laivenieces. Pētījuma mērķis ir, izmantojot mikrostāstu tekstus, izpētīt spāņu un latviešu valodas morfosintaktiskās sakarības, lai izstrādātu uz tekstpratību orientētu spāņu lingvodidaktiskā materiāla piedāvājumu svešvalodas apguvei A1–B2 līmenī. Pētījuma pamatā ir spāņu mikrostāstu izmantošana un pielietošana spāņu valodas apguvē, ņemot vērā šo oriģināltekstu pazīmes, sākot ar to formu un tematisko saturu beidzot ar morfostinaktisko iezīmju analīzi un iekļaušanu dažādu veidu uzdevumos, kas veicina latviešu dzimtās valodas lietotāju spāņu valodas apguvi. Promocijas pētījuma rezultātā iegūtais materiāls palīdzēs attīstīt spāņu valodas kā svešvalodas kvalitatīvu apguvi Latvijā, vienlaikus popularizējot spāņu kultūru un literatūru, ko nodrošina mikrostāstu iekļaušana mācību saturā. Kopumā darbā ir 4 daļas un 3 pielikumi, no kuriem viens ir vesels mācību spāņu valodas materiāls ar 20 nodaļām. Šobrīd doktorante promocijas darba vadītājai ir iesniegusi pilno darba versiju un gaida darba vadītājas D. Laivenieces vērtējumu.

A. Babina par promocijas darba izstrādes gaitu stāsta: “Pēc promocijas darba pirmvarianta aizstāvēšanas 2021. gada februārī biju saņēmusi pozitīvu atgriezenisko saiti gan no zinātniskās vadītājas Diānas Laivenieces (Liepājas Universitāte), gan recenzentes Dzintras Leles-Rozentāles (Ventspils Augstskola). Apmēram 80% darba bija padarīts, taču bija daļas, kas bija jāpapildina un jāpārstrādā. Laika gaitā, sākot skatīt darbu, izrādījās, ka visur ir ko precizēt. Radās arī jaunas idejas, piemēram, svešvalodu pasniedzēju aptaujas anketas veidošana, kas sākumā nebija plānā. Ar laiku sapratu, ka galvenais promocijas darba komponents ir teksts svešvalodu apguvē un viss jāsaista ar to, kas man nebija skaidrs promocijas darba izstrādes sākuma posmā. Viss rodas darot.”

Pētījuma aktualitāte ir saistīta gan ar spāņu valodas popularitātes pieaugumu pasaulē, gan ar Eiropas Padomes valodu politiku un Barselonas mērķi, kas nosaka, ka Eiropas kultūrtelpa ir daudzvalodīga un paredz, ka katrs Eiropas iedzīvotājs jau agrā vecumā apgūst vismaz divas svešvalodas

Paralēli doktora darba izstrādei Agate Babina aktīvi iesaistās Liepājas Universitātes darbā. Kopš 2016. gada Liepājas Universitātē strādā kā spāņu valodas lektore un strādā ar Eiropas valodu un kultūras studiju programmas studentiem. Doktorante spāņu valodā pasniedz tādus studiju kursus kā Rakstveida un mutvārdu komunikācija, Gramatika, XX gs spāņu literatūra un Spānijas un Latīņamerikas kultūras studijas. Agata Babina stāsta, ka katru gadu studiju saturā kaut ko pamaina un pielāgo gan studentu interesēm un zināšanām, gan mācoties no iepriekš pieļautajām kļūdām, kad īsti kāda no viņas izvēlētajām metodēm nav darbojusies.  Kopš šī gada 1. jūlija Agata Babina ir arī Eiropas valodu un kultūru studiju programmas direktore. Šis amats nes atbildību par visas programmas studentu un pasniedzēju komunikāciju, domā, kā studiju procesu padarīt visiem saistošu un dinamisku.

Doktorante arī aktīvi iesaistās projektos un palīdz citiem LiepU darbiniekiem. Liela pieredze ir Erasmus+ programmas projektos, kur arī labprāt piedalās Erasmus+ docētāju mobilitātēs. Līdz šim doktorante ir bijusi Kordobas Universitātē Spānijā, Mecas Universitātē Francijā, Čečenijas Pedagoģiskajā Universitātē Krievijas Federācijā un Verakrusas Universitātē Meksikā. A.Babina dalās atmiņās: “Visinteresantākā pedagoģiskā pieredze man bija tieši Čečenijā. Tur studentiem bija pilnīgi cita attieksme pret studijām un mani kā pasniedzēju, ļoti novērtēja un bija pateicīgi par citādāko pieredzi darbā ar mani.” Doktorante atzīst, ka svarīgākais, ko viņa grib iemācīt saviem studentiem, ir brīvība - brīvība improvizēt un izpausties svešvalodā.