Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 23.05.2022

Doktoranti aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs

Izstrādājot savus promocijas darbus, ESF projekta “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 doktoranti aktīvi piedalās dažādās starptautiskajās konferencēs.

2022. gada 21. un 22. aprīlī Elīna Peina ar referātu Mūsdienu terminogrāfija: jaunākās atziņas un pētījumi Latvijā un pasaulē piedalījās Daugavpils Universitātes 64. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas šogad tika organizēta tiešsaistē. Lai gan filoloģijas, salīdzinot ar citām dabas vai sociālo zinātņu sekcijām, bija tikai daži referāti, tas tikai motivēja un ļāva sekcijas dalībniekiem izvērst plašāku diskusiju par referātu tēmām. Pēc referāta nolasīšanas sekcijas dalībnieki dalījās savā terminogrāfijas pieredzē un tikai apstiprināja Elīnas apkopoto pētījumu atziņu patiesumu. Šobrīd uz nolasītā referāta pamata tiek izstrādāta zinātniskā publikācija, kas tiks iekļauta Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā Proceedings of the 64th International Scientific Conference of Daugavpils University.

Dace Stieģele 2022. gada 22. aprīlī piedalījās starptautiskajā konferencē “Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”. Konferences ietvaros doktorante iesniedza zinātnisko rakstu ar tēmu “Studentu vajadzību izvērtējums iekļaujošas augstākās izglītības nodrošināšanai” publicēšanai Latvijas Universitātes 80. starptautiskās konferences rakstu krājumā.

No 2022. gada 16. līdz 20. maijā Uldis Žaimis piedalījās 1. starptautiskajā seminārā par plazmas krio kodināšanas procesiem - PLACEP 2022 - Orleānā, Francijā. Seminārā pulcējās entuziastiski pētnieki un inženieri pusvadītāju materiālu kriogēnās kodināšanas jomā. Tā ietver tradicionālo materiālu, piemēram, silīcija, germānija, gallija arsenīda, indija fosfīda un jaunu materiālu (2D materiālu, piemēram, grafēna vai MoS2), kā arī tā oksīdu un nitrīdu keramikas savienojumu modelēšanu, simulāciju un/vai eksperimentālu (atomu slāņa) kodināšanu. Liela daļa semināra tika veltīta diskusijām par pēdējām prasībām nanoražošanas jautājumos, ko varētu risināt kriogēnie procesi.

Agata Babina 2022. gada 20. maijā piedalījās 19. staptautiskā zinātniskā konferencē “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”. Doktorante konferencē piedalījās ar referātu par tēmu “Mikrostāsts kā tekstpratības veicināšanas rīks spāņu valodas apguvē: studentu sniegumu prezentācija”.

Doktorantu dalība konferencēs tiem sniedz jaunas iespējas un zināšanās,  kā arī veicina tīklošanos ar citiem nozares speciālistiem.