Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Impact of Covid-19 on the Digitalisation of the Enterprises in the Bioeconomy Sector - Scientific publication Sandija Rivža, Ina Gudele 2022
2 Influence of changes in education requirements on Latvian language acquisition of pre-school age children in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa, Kārlis Markus 2022
3 Integration of educational administration ecosystem model components for sustainable development Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2022
4 Intervention of Autogenous Training Techniques for Psychological Preparedness of Sports School Students Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Helēna Vecenāne, Žermēna Vazne 2022
5 Izglītības vērtības autoritārisma perioda Latvijā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna 2022
6 Izglītības vides demokratizācija pirmsskolā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Vineta Pole, Dina Bethere 2022
7 Kad vecenīte ar meitiņu sarunājas: Ainas Pāvulītes un Lauras Andersones dzeja Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2022
8 Kompetenču pieejā balstīts pedagogu tālākizglītības piedāvājums augstākās izglītības iestādēs Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2022
9 Konektoru lietojums latviešu zinātniskajos rakstos - Scientific publication Dzintra Lele-Rozentāle 2022
10 Latviešu valodas apguve diasporā, izmantojot Classflow izglītības platformu: process un rezultāti Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka, Linda Krastiņa 2022
11 Latviešu valodas dialektu atlantā neiekļauto dotumu nozīme Lejaskurzemes izlokšņu izpētē / The Importance of Lower Kurzeme Subdialects’ Data not Included in the Atlas of the Latvian Dialects Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2022
12 Latviešu valodas elektroniskā rokasgrāmata - didaktikas un tehnoloģiju korelācija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Diāna Laiveniece, Ilze Auziņa 2022
13 Liepājas Universitātes folkloras krājuma veidošanās, apstrāde un digitālā pieejamība Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2022
14 Look at the Graves!: Cemeteries as Guided Tourism Destinations in Latvia Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anna Elizabete Griķe, Solvita Berra, Karīna Krieviņa 2022
15 Mākslinieciski eksperimenti ar imaginārām rakstībām -none- Scientific publication Gundega Strautmane, zinātniskā grāda pretendente 2022
16 MAXIMUM SHANNON INFORMATION DELIVERED IN A LECTURE - Scientific publication Linda Alksne, Andris Ozols 2022
17 Opportunities to Increase Financial Well-Being by Investing in Environmental, Social and Governance with Respect to Improving Financial Literacy under COVID-19: The Case of Latvia - Scientific publication Dzintra Atstāja, Jānis Brizga, A. Fomins, Inese Mavļutova 2022
18 Pedagogical aspects of the implementation of assessment strategies. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2022
19 Pedagogical Supervision For Student Support In Higher Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ilze Miķelsone, Dina Bethere, Ingūna Griškēviča 2022
20 Pedagogical Supervision in the Higher Education Study Process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ilze Miķelsone 2022
21 Pedagogy of rethinking: teaching students to transform conventional professional practices to sustainable ONES - Scientific publication Marharyta Radomska, Oleksandra Khalaim, Malgorzata Rusinska, Larysa Cherniak, Anna Wozna, Māra Zeltiņa 2022
22 Perceived stress levels, heart rate variability and autogenic training techniques for 16-17 year-old female volleyball players Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Helēna Vecenāne 2022
23 PERCEIVED STRESS LEVELS, HEART RATE VARIABILITY AND AUTOGENIC TRAINING TECHNIQUES FOR 16–17-YEAR-OLD FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Helēna Vecenāne, Žermēna Vazne, Svetlana Ušča 2022
24 Pre-school Teachers' professional development needs concerning competency-based teaching Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilze Miķelsone, Jana Grava, Vineta Pole 2022
25 Promoting teacher` motivation to teach: the power of values and competences Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Maija Ročāne, Inta Kulberga 2022