Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 „Savējais un svešais Harija Skujas dzejā: represētā pieredze” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
2 A note on native and non-native accentedness judgements Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Dzintra Bond, Verna Stockmal 2021
3 Academic Writing in the Baltic States: Introducing the Bwrite project Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Anni Jürine, Djuddah Leijen, Helen Hint, Jolanta Sinkuniene, Christer Johansson, Nicholas Groom 2021
4 Action research for creating networks in pedagogical practice. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lāsma Latsone, Linda Pavītola 2021
5 Apsīšu Jēkabs un Rūdolfs Blaumanis: salīdzināmie aspekti - Scientific publication Benedikts Kalnačs 2021
6 Atskaņotājmākslas attīstība Liepājā un Otrā pasaules kara ietekme uz mūziķu likteņiem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
7 Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus 2021
8 Caurviju prasmju pilnveides aspekti augstskolu studiju procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele 2021
9 Design Thinking for Sustainable Development Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Māra Zeltiņa 2021
10 Determination of the adiabatic heat capacity of gases using the Clément-Desormes method Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Igors Stepanovs 2021
11 Die Bedeutung der Redekorpora in der Erforschung der zielsprachlichen Verdolmetschung Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Gaile 2021
12 Die Konzeption der Religion bei Hermann Hesse Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Kastiņš 2021
13 Draugos ar zinātni: zinātniskie aspekti Jāņa Veseļa daiļradē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2021
14 E-learning Tools for the Flipped Learning in Elementary School Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Kristīne Bārdule 2021
15 Edvarts Virza un Jānis Akuraters: dubultportrets Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2021
16 Funktionen des Erzählers im letzten Roman von Christa Wolf “Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Kastiņš 2021
17 Harijs Skuja. Dzīve un darbi. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
18 Historical Background of Artistic Education in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2021
19 Izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālā sagatavotība mobinga gadījumu risināšanā Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sarmīte Jēgere 2021
20 Kompetences jēdziena izpratne pedagogu tālākizglītībā un mūžizglītībā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2021
21 Kriminālelementi A. Niedras prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Zulmane 2021
22 Kurzeme Andras Manfeldes grāmatās bērniem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sandra Okuņeva 2021
23 Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2021
24 Lingvistiskās attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2021
25 Mateos Blanco, Belén. El microrrelato como herramienta didáctica en la enseñanza de ELE. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agata Babina 2021