Publikācijas: Promocijas darbs

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Apvērstās mācīšanās pieejas īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību procesā sākumskolā - Promocijas darbs Kristīne Bārdule 2022
2 Bērna valodas attīstības veicināšana un valodas traucējumu korekcija Montesori pedagoģijas aspektā - Promocijas darbs Gundega Tomele 2022
3 Vērtējummorfoloģijas līdzekļu analītiskā apraksta ietvars: spāņu un latviešu valodas vērtējumformu kontrastīvā analīze - Promocijas darbs Rafael Martin Calvo 2022
4 Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" tulkojums latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Sigita Ignatjeva 2021
5 Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā -nav- Promocijas darbs Gatis Strads 2019
6 Dvīņu (7-10 gadi) individualitātes audzināšana / pašaudzināšana ģimenē -nav- Promocijas darbs Anita Dumbrauska 2019
7 Latviešu valoda kā svešvaloda: Lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās -nav- Promocijas darbs Inga Laizāne 2019
8 Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana debašu procesā -nav- Promocijas darbs Maija Ročāne 2019
9 Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā -nav- Promocijas darbs Jana Grava 2018
10 Bilingvālo rusofono pirmsskolas vecuma bērnu latviešu runas specifika : promocijas darba kopsavilkums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Ingēra Tomme-Jukēvica 2018
11 Fonoloģiskais ikoniskums ekspresīvajos un operatīvajos tekstos sastatāmajā skatījumā -nav- Promocijas darbs Tatjana Smirnova 2018
12 Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Ieva Ančevska 2018