Publications: Institute of Educational Sciences (IES)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Skolotāja pedagoģiskā darbība pašvadīta mācību procesa īstenošanā pamatskolas 1. – 3. klasē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ivita Pelnēna, Arturs Medveckis 2022
2 Studentu vajadzību izvērtējums iekļaujošas augstākās izglītības nodrošināšanai Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ingūna Griškēviča, Dina Bethere 2022
3 Studentu veselīga dzīvesveida paradumi un uztvertā stresa kopsakarības Covid-19 pandēmijas apstākļos Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Helēna Vecenāne 2022
4 The Ecosystem Of The Citizenship Education Concept For Building Civic Competence Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Maija Ročāne, Santa Striguna 2022
5 The interconnection between university graduates’ values and current processes in the society on choosing teaching profession Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Maija Ročāne, Inta Kulberga 2022
6 Vispārējās pašefektivitātes skalas adaptācija latviešu valodā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča, Mārtiņš Iltners 2022
7 "Conflict of Goals” as a Barrier for Effective Use of Visual Models in Primary Math Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maria Urban, Daina Vasilļevska 2021
8 Action research for creating networks in pedagogical practice. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Linda Pavītola, Lāsma Latsone 2021
9 ASSESSMENT STRATEGIES TO PROMOTE STUDENTS` LEARNING PROGRESS Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2021
10 Atgriezeniskās saites nozīme mācīšanas un mācīšanās procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Elita Špehte, Pāvels Jurs 2021
11 Caurviju prasmju pilnveides aspekti augstskolu studiju procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele 2021
12 CHALLENGES IN EDUCATION DURING PANDEMIC: TRANSFORMATION OF PUPIL AND TEACHER INTERACTION. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
13 Change of paradigm in Latvia educational establishment management in historical perspective (from 1919 to 1940) Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Kulberga, Pāvels Jurs 2021
14 Changing the paradigm in the values of education in the 20th century Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna, Maija Ročāne 2021
15 Crossing secular and religious borderlands: explorative study of students’ worldviews in academia. In New Directions in Religious and Values Education: International Perspectives. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lāsma Latsone, Dzintra Iliško 2021
16 Current aspects of professional competence formation in higher education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Santa Striguna, Alīda Samuseviča 2021
17 Development of transversal skills in primary school (Classes 1-3): context of lifelong learning. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ivita Pelnēna, Arturs Medveckis 2021
18 Enhancement of educators’ digital competences in the acquisition programming fundamentals in programming environment scratch Institute of Educational Sciences (IES) , Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne, Dzintars Tomsons 2021
19 Historical Background of Artistic Education in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2021
20 Iekļaujošā izglītība skolotāju asociatīvajā skatījumā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ivita Pelnēna, Elita Špehte, Dina Bethere 2021
21 Improvement of gambling addiction prevention measures in the field of public health promotion. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Madara Lapsa, Svetlana Lanka 2021
22 Kompetences jēdziena izpratne pedagogu tālākizglītībā un mūžizglītībā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2021
23 Kompetenču pieeja un latviešu valodas apguve pirmsskolā: problēmas un risinājumi Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
24 Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2021
25 Latviešu valodas lietpratība un tās pilnveides iespējas vidusskolā. Metodisks līdzeklis skolotājiem, mācību līdzekļu autoriem un vērtētājiem Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Zenta Anspoka, Sanita Martena 2021