Zinātniskie institūti

Izglītības zinātņu institūts

Izglītības zinātņu institūts (Institute of Educational Sciences) ir Universitātes struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir zinātniskā un pētnieciskā darbība izglītības zinātņu jomā. Institūta vispārējā pētniecības tēma ir „Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”.

Darbības pamatvirzieni:

  • zinātniskās pētniecības un zinātniskās kvalifikācijas pilnveides iespēju nodrošināšana izglītības jomā;
  • pedagoģijas nozares doktorantūras satura kvalitātes nodrošināšana un studiju organizēšana;
  • izglītības jomas pētījumu popularizēšanā sadarbībā ar izglītības, kultūras iestādēm un sabiedrības  organizācijām.

 

Direktore

Dina Bethere
Dr.paed.

Kontaktinformācija

Lietvede

Airita Lindberga

Kontaktinformācija

Vadošie pētnieki:

Dina Bethere, Dr.paed., profesore, LZP eksperte,

Alīda Samuseviča, Dr. paed., profesore, LZP eksperte,

Agrita Tauriņa, Dr.paed., LZP eksperte,

Zenta Anspoka, Dr. paed., profesore, LZP eksperte,

Pētnieki:

Arturs Medveckis, Dr.paed., LZP eksperts,

Gundega Tomele, Mg. sc. educ.,

Helēna Vecenāne, Dr. paed.,

Ilma Neimane, Dr. paed., LZP eksperte,

Inta Klāsone, Dr. paed., LZP eksperte,

Lāsma Latsone – PHD,

Lāsma Ulmane - Ozoliņa, Dr.paed.,

Ludmila Karule, Dr. pead.,

Olga Glikasa, Dr.paed.,

Pāvels Jurs, Dr.paed., asoc. profesors, LZP eksperts,

Zinātniskā asistente:

Svetlana Lanka, Mg. Sc. educ.

Izglītības zinātņu institūtā darbojas centri:

· Alternatīvās izglītības centrs veic pētījumus Montesori pedagoģijas un atveseļojošās pedagoģijas jomās, kā arī piedāvā LiepU studentiem iespēju teorētiski un praktiski apgūt Montesori didaktisko materiālu pielietojumu bērnu attīstībā, attīstības veicināšanā un traucējumu korekcijā. AIC sadarbojas ar augstskolām, izglītības iestādēm un citām organizācijām, kurās notiek apmācība Montesori pedagoģijā vai Montesori speciālajā pedagoģijā.

Centra vadītāja Gundega Tomele, Mg. Sc. educ.

 

·    Socioloģisko pētījumu centrs veic izglītības, kultūras, dzīves kvalitātes pētījumus; nodarbojas ar sociālo procesu izpēti, prioritāri fokusējoties dzīvesstāstu un biogrāfiskās pētniecības pieejā. SPC ir pārstāvēts Latvijas sociologu asociācijā, ir atvērts sadarbībai ar valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju institūcijām.

Centra vadītājs Arturs Medveckis, Dr.paed.

 

· Speciālās izglītības laboratorija izveidota ESF projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”, līguma Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/001). Pētnieciskā centra darbības mērķis ir zinātniski pamatotu un novatorisku pedagoģisko koncepciju pārnese speciālajā izglītībā. Pašlaik ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, līguma Nr.8.3.1.1/16/1/002, tiek izstrādāts mācību saturs un didaktiskie resursi bērnu ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem speciālās izglītības programmas nodrošināšanai. Šajā nolūkā tiek īstenota sadarbība ar Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra skolotājiem un atbalsta personāla pārstāvjiem.

Centra vadītāja Dina Bethere, Dr.paed., profesore.