Izglītības zinātņu institūts

Speciālās izglītības laboratorija

Speciālās izglītības laboratorija izveidota ESF projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”, līguma Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/001). Pētnieciskā centra darbības mērķis ir zinātniski pamatotu un novatorisku pedagoģisko koncepciju pārnese speciālajā izglītībā. Pašlaik ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, līguma Nr.8.3.1.1/16/1/002, tiek izstrādāts mācību saturs un didaktiskie resursi bērnu ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem speciālās izglītības programmas nodrošināšanai. Šajā nolūkā tiek īstenota sadarbība ar Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra skolotājiem un atbalsta personāla pārstāvjiem.


Centra vadītāja
Dina Bethere, Dr.paed., profesore
tālr. +371 63407738 (255), +371 22041983
e-pasts: dina.bethere@liepu.lv