Studiju programmas

Viedās tehnoloģijas un mehatronika

Vides resursu gudra apsaimniekošana aizvien vairāk tiek novērtēta ne tikai pasaulē un Eiropā, bet arī vietējo uzņēmēju vidū. Darba tirgū ir vajadzīgi speciālisti, kuri spēj padarīt ”zaļākus” uzņēmumu tehnoloģiskos procesus un ieviest jaunākos vides inovāciju risinājumus. Profesionālu pasniedzēju vadībā varēsi darboties labi aprīkotās laboratorijās un strādāt, īstenojot savas idejas.

Studiju līmenis Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums 4 gadi
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds mehatronikā
Iegūstamā kvalifikācija Mehatronikas inženieris
Studiju maksa gadā 2270 €

Programmā iekļauti: Vispārizglītojošie studiju kursi, Nozares teorētiskie studiju kursi (matemātika, fizika, programmēšana, tehniskā grafika), Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (Elektronika, Konstruēšana, Materiālu zinības, Ražošanas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas, Lietu internets, Mākslīgais intelekts, Robotu vadība, Kiberdrošība), Projektu darbi, Prakses, t.sk., ārzemēs

Programmā iekļautie studiju kursu moduļi: Uzņēmējdarbības modulis, Elektronikas modulis, Elektrotehnikas modulis, Informācijas tehnoloģiju modulis, Inovāciju un viedo tehnoloģiju modulis

Studiju laikā studentu izstrādātie projekti: 3 elektronikas inženierijas projekti, 3 studiju darbi, 2 viedo tehnoloģiju projekti, 1 mākoņdatošanas projekts

Studijas iespējamas pēc duālā studiju principa – daļa studiju laika tiek pavadīta Universitātē, daļa – reāli strādājot nozares uzņēmumā, iepazīstot ražošanu un nākotnes darba vidi, kā arī nopelnot darba algu.

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)

CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)

CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā

Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā


Papildu prasības

 • GA vai CE informātikā, programmēšanā, programmēšanā I/II, dizainā un tehnoloģijās I/II, digitālajā dizainā, robotikā  vai
 • GA algebrā (matemātikā, matemātikā I/II, projicēšanas metodēs, diskrētās matemātikas elementos, kompleksajos skaitļos) vai
 • GA vai CE fizikā, fizikā I/II vai
 • GA vai CE dabaszinībās

Priekšrocības

 • 1.-3. vietas ieguvējiem  Latvijas valsts matemātikas, programmēšanas, fizikas olimpiādē ne vairāk kā 3 gadus pirms uzņemšanas.
 • 1.-3. pakāpes ieguvējiem  Latvijas valsts/ reģiona skolēnu ZPD Dabaszinātņu/ inženierzinātņu un tehnoloģiju sekcijā pēdējos trīs mācību gados.
 • Papildus 2 punktus iegūst profesionālo vidējo izglītību ieguvušie ar kvalifikāciju - mehatronisko sistēmu tehniķis.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

CE matemātikā x CE līmeņa koeficients x 4 + CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients + papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA x 10 vai CE + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (augstākais mācību saturs) – 80%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 75% un CE svešvalodā (optimālais mācību saturs) – 70%, GA programmēšanā – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  80 x 1 x 4 + 75 x 1 + 70 x 0,75 + 8 x 10 + 75 x 0,05 = 531,25

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

 • augstākā mācību satura CE – 1;
 • optimālā mācību satura CE – 0,75;
 • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
 • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Strādāt uzņēmumā, kurā tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas izmantošanu.

Veikt mehatronikas inženiera amata pienākumus konkrēta profila iestādē, uzņēmumā vai tā atsevišķā struktūrvienībā.

Turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmās Informācijas tehnoloģija, Ekotehnoloģijas vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktors

Uldis Žaimis, Mg.sc.ing.
E-pasts: uldis.zaimis@liepu.lv

Tālr. 29101515