Studiju programmas

Viedās tehnoloģijas un mehatronika

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

 

Studiju forma un ilgums
Pilna laika studijas – 4 gadi 

Iegūstamais grāds
Profesionālais bakalaurs mehatronikā

Kvalifikācija
inženieris mehatronikā

Programmas saturs

Programmā iekļauti: Vispārizglītojošie studiju kursi, Nozares teorētiskie studiju kursi (matemātika, fizika, programmēšana, tehniskā grafika), Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (Elektronika, Konstruēšana, Materiālu zinības, Ražošanas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas, Lietu internets, Mākslīgais intelekts, Robotu vadība, Kiberdrošība), Projektu darbi, Prakses, t.sk., ārzemēs

Programmā iekļautie studiju kursu moduļi: Uzņēmējdarbības modulis, Elektronikas modulis, Elektrotehnikas modulis, Informācijas tehnoloģiju modulis, Inovāciju un viedo tehnoloģiju modulis

Studiju laikā studentu izstrādātie projekti: 3 elektronikas inženierijas projekti, 3 studiju darbi, 2 viedo tehnoloģiju projekti, 1 mākoņdatošanas projekts

Studijas iespējamas pēc duālā studiju principa – daļa studiju laika tiek pavadīta Universitātē, daļa – reāli strādājot nozares uzņēmumā, iepazīstot ražošanu un nākotnes darba vidi, kā arī nopelnot darba algu.

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā, svešvalodā vai STIP svešvalodā

  • latviešu valodā (Latvijas rezidentiem))

Papildus (visiem reflektantiem):

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā vai dabaszinībās

Priekšrocības:

  • 1.– 3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Dabaszinātņu, Inženierzinātņu un tehnoloģiju zinātnes sekcijā ne vairāk kā 3 gadus pirms uzņemšanas;

  • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts fizikas, matemātikas, informātikas olimpiādēs ne vairāk kā 3 gadus pirms uzņemšanas;

  • papildus 2 punktus iegūst profesionālo vidējo izglītību ieguvušie ar kvalifikāciju - Mehatronisko sistēmu tehniķis.

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

  • strādāt uzņēmumā, kurā tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas izmantošanu

  • veikt mehatronikas inženiera amata pienākumus konkrēta profila iestādē, uzņēmumā vai tā atsevišķā struktūrvienībā

  • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktors Mg.sc.ing. Uldis Žaimis, lektors

Kontakti
63454046; 26110394; 29101515
uldis.zaimis@liepu.lv