Studiju programmas

Viedās tehnoloģijas

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju forma un ilgums
Pilna laika studijas – 4 gadi 

Iegūstamais grāds
Profesionālais bakalaurs mehatronikā

Kvalifikācija
inženieris mehatronikā

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Metālapstrādes mehatronika

 • Tekstilrūpniecības mehatronika

 • Transporta mehatronika

Programmas saturs

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Vadības kultūra un psiholoģija; Cilvēkresursu vadība; Ilgtspējīga attīstība; Darba tiesības; Matemātiskā analīze; Tehniskā grafika; Datorprojektēšana; Elektromagnētisms; Mehānika; Enerģētika; Programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; Loģiskas shēmas; Mikrokontrolieri un PLC; Datoru arhitektūra; Elektronika;

Nozares profesionālās specializācijas kursi: moduļu studiju kursi matemātikā, tehniskajā fizikā, tehnikā un mehānikā u. c.

Metālapstrādes mehatronika: Metālapstrādes mehatronika; Materiāli un to pārbaude

Tekstilrūpniecības mehatronika: Tekstilrūpniecības mehatronika; Kvalitātes kontroles sistēmas tekstilrūpniecībā

Transporta mehatronika: Transporta mehatronika; Sakaru tehnoloģijas; Praktiskā konstruēšana

Studijas norit pēc duālā studiju principa – daļa studiju laika tiek pavadīta Universitātē, daļa – reāli strādājot uzņēmumā, iepazīstot ražošanu un nākotnes darba vidi, kā arī nopelnot darba algu.

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 • CE matemātikā un svešvalodā, latviešu valodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā, latviešu valodā

Papildu (visiem reflektantiem):

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā vai dabaszinībās

Priekšrocības:

 • 1.–3. vietas ieguvējiem matemātikas, fizikas vai svešvalodu olimpiādē 2018.–2020. gadā

 • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas, Fizikas vai Inženierzinātnes sekcijā 2018.–2020. gadā

 • papildu (2 punkti) par profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju mehatronisko sistēmu tehniķis

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt uzņēmumā, kurā tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas izmantošanu

 • veikt mehatronikas inženiera amata pienākumus konkrēta profila iestādē, uzņēmumā vai tā atsevišķā struktūrvienībā

 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktors Mg.sc.educ. Valdis Priedols, lektors

Kontakti
63454046; 26110394; 28795906
valdis.priedols@liepu.lv

* Studenti tiks uzņemti pēc studiju programmas licences iegūšanas