Pilna laika studijas

Ekotehnoloģijas

 Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

Budžeta un maksas studiju vietas

 

Studiju programmā iespējamās specializācijas

  • Vides ekonomika

  • Vides tehnoloģijas

  • Vides psiholoģija un veselība

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads un 6 mēneši

Studijas notiek katru otro piektdienu un sestdienu

 

Studiju maksa

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs vides zinībās

 

Programmas saturs (atbilstoši izvēlētajai specializācijai)

Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība; Vides tehnoloģiju sistēmas; Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas; Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums; Ekodizains un aprites ekonomika; Vides projektu izstrāde un vadība; Inovāciju vadība un ekoinovācija; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; Vides dizains un ainavu arhitektūra; Ekotehnoloģijas ekonomiskais novērtējums; Veselības psiholoģija un kurortoloģija; Pētniecības darbs vides zinībās

 

Uzņemšanas prasības

  • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālajās zinātnēs, vides, dabas vai inženierzinātnēs)

  • cita 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze vides pārvaldības vai vides inženierijas jomā

Iestājpārbaudījumi:

  • rakstveida pārbaudījums (par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu, līdz 3 lp.)

  • pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē

 

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

  • strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā

  • nodarboties ar uzņēmējdarbību vai konsultācijām uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā

  • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore – Mg. sc. env. Lilita Ābele, lektore

 

Kontakti

63454046; 26110394; 29595493

lilita.abele@liepu.lv