Pilna laika studijas

Ekotehnoloģijas

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

EKOTEHNOLOĢIJAS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

  • Vides ekonomika
  • Vides psiholoģija un veselība
  • Vides tehnoloģijas
 
Studiju maksa 2340 eiro

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads un 6 mēneši

Studijas notiek piektdienās un sestdienās

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs vides zinībās

 

Programmas saturs

Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība; Vides tehnoloģiju sistēmas; Interdisciplinārā vides ekonomika; Postmodernā vides psiholoģija; Vides projektu izstrāde un vadība; Inovāciju vadība un ekoinovācija; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; Vides zinību pētniecības metodoloģija; Pētniecības darbs vides zinībās; Vides vērtību monetārā vērtēšana; Vides dizains un ainavu arhitektūra; Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas

Vides ekonomika: Ekotehnoloģijas ekonomiskais novērtējums

Vides psiholoģija un veselība: Veselības psiholoģija un kurortoloģija

 

Vides tehnoloģijas: Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums

 

Uzņemšanas prasības

  • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (iegūta 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālajās zinātnēs, vides, dabas vai inženierzinātnēs)
  • cita 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze vides pārvaldības vai vides inženierijas jomā

 

Iestājpārbaudījumi:

  • rakstveida pārbaudījums (par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu,līdz 3 lp.)
  • pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē

 

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

  • strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā
  • nodarboties ar uzņēmējdarbību vai konsultāciju uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā
  • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore – Mg. sc. env. Lilita Ābele, lektore

 

Kontakti

63454046; 26110394; 29595493 

lilita.abele@liepu.lv

 

 

Studiju programmā tiek apgūti šādi kursi:

 

  • 1. kurss
  • 2. kurss