Studiju programmas

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

Akreditēta doktora studiju programma
E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN PĀRVALDĪBA

(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju forma un ilgums
Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās
vai Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) izglītības zinātnēs 

Programmas saturs

  • Starpnozaru teorētiskie kursi: E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība; Angļu valodas terminoloģija
  • Ierobežotās izvēles kursi (izvēlas promocijas darba zinātniskais vadītājs) informācijas tehnoloģijā vai izglītības un organizācijas zinātnēs
  • Izvēles kursi; Individuālais pētnieciskais darbs; Promocijas darba izstrāde
  • Promocijas eksāmeni: e-studiju tehnoloģijās; izvēlētajā pētniecības virzienā (pedagoģija vai inženierzinātnes); angļu valoda

Uzņemšanas prasības
Maģistra grāds dabaszinātnē, maģistra grāds inženierzinātnē, maģistra grāds izglītības zinātnē, maģistra grāds sociālajā zinātnē vai minētajiem maģistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības diplomi.

Iestājpārbaudījumi

  • Referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu e-studiju tehnoloģijās vai e-studiju pārvaldībā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā apakšnozarē.
  • Pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu.

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

  • Strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē
  • Darboties-tehnoloģiju jomā pie lielu un sarežģītu projektu izstrādes
  • Izvērtēt visu sarežģītības līmeņu jauno tehnoloģiju piemērotību studijām, rehabilitācijai un sporta iemaņu attīstībai
  • Piemērot mūsdienu sensoru un skeneru ierīces inovatīvu mācību, studiju vai rehabilitācijas kompleksu izveidei, apvienojot tās ar oriģinālu datorprogrammu izstrādi

Studiju programmas direktore Liepājā

Anita Jansone, Dr.comp.sc
Tālr.: +371 26493697
E-pasts.: anita.jansone@liepu.lv


* Studiju programma tiek īstenota, Liepājas Universitātei sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti