Studiju programmas

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

Doktora studiju programmā ir izstrādāta, lai  attīstītu starptautiska līmeņa zināšanu sabiedrības tehnoloģiju/ e-studiju starpdisciplinārus pētījumus, kuri pašlaik pēc tradicionālās industriālās sabiedrības zinātņu klasifikatoriem atrodas dažādās zinātņu nozarēs. Tā dod iespēju veikt lietišķos pētījumus Latvijas ekonomikas attīstībai svarīgās nozarēs tajās jomās, kas saistītas ar pāreju uz digitālo ekonomiku, kā arī radīt konkurētspējīgus produktus zināšanu pārvaldībā, mobilajās un sadarbības tehnoloģijās, e-produktu un pakalpojumu jomā, kas paredzēti zināšanu ekonomikas uzņēmumu efektivitātes paaugstināšanai, pilnā mērā izmantojot tehnoloģiju un zināšanu sabiedrības organizāciju iespējas, kā arī starpdisciplināro pētījumu rezultātus.

Studiju līmenis Doktora studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums 4 gadi
Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai

Zinātnes doktora grāds (Ph.D.) sociālajās zinātnēs

Apakšvirzieni

- inženierzinātnes

- sociālās zinātnes

Budžeta vietu skaits 2023. gada uzņemšanā 4
Studiju maksa gadā 4430 €
Studiju valoda Studiju programma tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā

* Studiju programma tiek īstenota, Liepājas Universitātei sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti

Starpnozaru teorētiskie kursi: E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība; Angļu valodas terminoloģija

Ierobežotās izvēles kursi (izvēlas promocijas darba zinātniskais vadītājs) informācijas tehnoloģijā vai izglītības un organizācijas zinātnēs

Izvēles kursi

Individuālais pētnieciskais darbs

Promocijas darba izstrāde

Promocijas eksāmeni: e-studiju tehnoloģijās; izvēlētajā pētniecības virzienā (pedagoģija vai inženierzinātnes); angļu valoda

 • Zinātnes doktora grāds (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās:
  maģistra grāds dabaszinātnē, inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai minētajiem maģistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības diplomi vai vismaz divu gadu darba pieredze dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju nozarē.

 • Zinātnes doktora grāds (Ph.D.) sociālajās zinātnēs:
  maģistra grāds sociālajās zinātnēs, humanitārās un mākslas zinātnēs vai minētajiem maģistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības diplomi vai vismaz divu gadu darba pieredze sociālajās, humanitārās un mākslas zinātnes nozarē.

 • angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī (studijām angļu valodā)

  Iestājpārbaudījumi: 

 • referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu e-studiju tehnoloģijās vai e-studiju pārvaldībā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā virzienā (inženierzinātnes un tehnoloģijas vai sociālās zinātnes);
 • pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu, darba pieredzi un zināšanām.

Strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē.

Darboties-tehnoloģiju jomā pie lielu un sarežģītu projektu izstrādes.

Izvērtēt visu sarežģītības līmeņu jauno tehnoloģiju piemērotību studijām, rehabilitācijai un sporta iemaņu attīstībai.

Piemērot mūsdienu sensoru un skeneru ierīces inovatīvu mācību, studiju vai rehabilitācijas kompleksu izveidei, apvienojot tās ar oriģinālu datorprogrammu izstrādi.


Studiju programmas direktore Liepājā

Anita Jansone, Dr.comp.sc
Tālr.: +371 26493697
E-pasts.: anita.jansone@liepu.lv