Doktorantūra

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

Akreditēta doktora studiju programma

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN PĀRVALDĪBA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

 

Studiju maksa

 

Iegūstamais grāds

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.) vai

Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

 

Programmas saturs

Starpnozaru teorētiskie kursi: E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība; Angļu valodas terminoloģija

Ierobežotās izvēles kursi (izvēlas promocijas darba zinātniskais vadītājs) informācijas tehnoloģijā vai izglītības un organizācijas zinātnēs

Izvēles kursi; Individuālais pētnieciskais darbs; Promocijas darba izstrāde

Promocijas eksāmeni: e-studiju tehnoloģijās; izvēlētajā pētniecības virzienā (pedagoģija vai inženierzinātnes); angļu valoda

 

Uzņemšanas prasības

  • Maģistra grāds dabaszinātnē, maģistra grāds inženierzinātnē, maģistra grāds izglītības zinātnē, maģistra grāds sociālajā zinātnē vai minētajiem maģistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības diplomi.

Iestājpārbaudījumi

  • Referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu e-studiju tehnoloģijās vai e-studiju pārvaldībā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā apakšnozarē.
  • Pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu.

 

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

  • strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē
  • darboties-tehnoloģiju jomā pie lielu un sarežģītu projektu izstrādes
  • izvērtēt visu sarežģītības līmeņu jauno tehnoloģiju piemērotību studijām, rehabilitācijai un sporta iemaņu attīstībai
  • piemērot mūsdienu sensoru un skeneru ierīces inovatīvu mācību, studiju vai rehabilitācijas kompleksu izveidei, apvienojot tās ar oriģinālu datorprogrammu izstrādi

Studiju programmas direktore Liepājā –  Anita Jansone, Dr.comp.sc., tālr.+371 26493697, e-pasts: anita.jansone@liepu.lv

 

Kontakti

63454046; 26110394; 26493697;

anita.jansone@liepu.lv

 

* Studiju programma tiek īstenota, Liepājas Universitātei sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti