Pilna laika studijas

Informācijas tehnoloģijas

Šī studiju programma ir viena no nedaudzajām profesionālajām programmām, kurā var iegūt maģistra grādu informācijas tehnoloģijā un kvalifikāciju - informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs vai vadošais programmēšanas inženieris. Studijas iespējams savienot ar darbu, jo studijas notiek piektdienās un sestdienās. Lai sagatavotos praksei uzņēmumos, jau studiju laikā studenti izstrādā projektus, attīstot vadītājam un vadošam speciālistam nepieciešamās komunikācijas un plānošanas prasmes. Teorētiskie kursi ir plānoti tā, lai apgūtās zināšanas programminženierijā un projektu vadībā izmantotu studiju projektu realizācijā un praksē. 

Studiju līmenis Profesionālā maģistra studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums

2 gadi (bez kvalifikācijas)
2 gadi (ar kvalifikāciju)
3 gadi (ar kvalifikāciju)

Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās
Iegūstamā kvalifikācija Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs vai vadošais programmēšanas inženieris
Studiju maksa gadā 2550 €
Studiju norise

Studijas notiek katru nedēļu piektdienā un sestdienā


 

Vispārizglītojošie studiju kursi: Informācijas tehnoloģijas projektu pārvaldība; Uzņēmējdarbība un komunikācija; Biznesa un vadības informācijas sistēmas; Mākoņdatošana; Digitālā komunikācija
Studiju projekti: IT projektu plānošana un izstrāde; Mākoņdatošanas sistēmas izveide; Digitālās komunikācijas projekts
Prakses: kvalifikācijas prakse, pētnieciskā prakse
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība: Biznesa inteliģence, Personāla vadība, Finanšu pārvaldība
Programmatūras inženierija: Tīmeklī bāzētu sistēmu programmēšana; Mobilo lietotņu programmēšana; Programmatūras izstrādes metodoloģija

Pilna laika studijās ar studiju ilgumu 3 gadi, pirmajā studiju gadā apgūst datorzinātnes teorētiskos pamatkursus un profesionālās specializācijas kursus 40 KRP apjomā, tostarp sagatavo studiju projektu programmatūras izstrādē

Studiju ilgums 2 gadi (bez kvalifikācijas)

  • profesionālā bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā  vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ja studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 60 KRP apmērā
  • iestājpārbaudījumi: referāts un pārrunas

​​​​​​
Studiju ilgums 2 gadi (ar kvalifikāciju)

  • akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā vai  akadēmiskā bakalaura vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ja studiju programmā un/ vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 60 KRP apmērā
  • iestājpārbaudījumi: referāts un pārrunas


Studiju ilgums 3 gadi (ar kvalifikāciju)

  • akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds matemātikā vai fizikā vai  akadēmiskā bakalaura vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ja studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 20 KRP apmērā
  • iestājpārbaudījumi: referāts un pārrunas

Referāts* par brīvi izvēlētu un aktuālu IK jomas pētniecisko problēmu (5 līdz 10 lpp.). Vērtēšanas kritēriji: izvēlētās problēmas aktualitāte, darba oriģinalitāte, saistība ar praksi un izvēlēto jomu.
Pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti IKT jomā un personīgo pieredzi nozarē.

*Personas, kuras pēdējo divu gadu laikā ieguvušas bakalaura grādu datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijas jomā, var pieteikties studijām profesionālā maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”, izvēloties iesniegt referātu vai to aizstāt ar bakalaura darba vērtējumu.

Personas maģistra studiju programmas konkursā piedalās uz iestājpārbaudījumos iegūto vērtējumu pamata.

Ja divām personām konkursā iegūtais vērtējums ir vienāds, tad izšķirošais vērtējums ir bakalaura diploma pielikuma vidējā atzīme.  

Strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu vai nodrošina informācijas tehnoloģijas konsultācijas un informācijas sistēmu auditu.

Turpināt izglītību LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.Studiju programmas direktore

Anita Jansone, Dr. sc. comp.
E-pasts: anita.jansone@liepu.lv