Projekti

LiepU īstenotās programmas un projekti

Projekta nosaukums

Kontaktpersona

Īstenošana

Valsts pētījumu programmas

Latviešu valoda

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte

 

LATVALA - 
Latviešu valodas apguve

Reģionālistika

Terminoloģija

Onomastika

Sociolingvistika

Dace Markus:

dace.markus@liepu.lv

Ieva Ozola:

ieva.ozola@liepu.lv

2018-2021

Aktualitātes

 

Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības (Letonika)

Pabeigts

3. projekts Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā Vadošais partneris: LU LVI

Ieva Ozola;

ieva.ozola@liepu.lv

4. projekts Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse Vadošais partneris: LU LFMI

Edgars Lāms;

edgars.lams@liepu.lv

5.projekts Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā

Vadošais partneris: LU LVI

Dace Markus:

dace.markus@liepu.lv

Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI)

Vadošais partneris: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Dina Bethere

Pabeigts

Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV), Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu

Vadošais partneris: Daugavpils Universitāte

Lilita Ābele:

lilita.abele@liepu.lv

Pabeigts

Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT) Jaunas paaudzes liela apjoma datu apstrādes sistēmas

Vadošais Partneris: LU MII

Šarifs Guseinovs

Pabeigts

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

Nr. lzp-2018/2-0131 “Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā

Vadošais partneris: Ventspils Augstskola

Diāna Laiveniece:

diana.laiveniece@liepu.lv

01.12.2018-01.12.2020

Citi valsts pasūtīti pētījumi

Digitālās vārdnīcas “e-Pupa” papildināšana

Īstenots