Jaunumi:

Arhīvs
18.12.2017, Sabiedrisko attiecību daļa

Reflektantu ziemas uzņemšana doktora studiju programmās “Valodniecība” un “Jauno mediju māksla”

2018. gada 18. janvārī Liepājas Universitātē sāksies dokumentu pieņemšana studijām divās Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes doktora studiju programmās:

·       Valodniecība: latviešu diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība (programmas kods 51222, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas starpaugstskolu doktora studiju programma, programmas aprakstu skatīt ŠEIT.

·       Jauno mediju māksla: inovāciju tehnoloģijās un jauno mediju pētniecībā balstīta starpdisciplināra māksla – skaņu un audiovizuālā māksla, datu vizualizācijas, sociālie mediji un digitālo tīklu kultūra, interaktīvā māksla, mākslas un zinātnes sadarbība, inovācija un radošās industrijas (programmas kods 51213, programmas aprakstu skatīt ŠEIT. 

  

Dokumentu pieņemšana:

No 18. līdz 19. janvārim unno 22. līdz 24. janvārim. Pieteikties studijām ir iespējams gan klātienē Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14) 214. kabinetā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00., gan elektroniski, sūtot dokumentus uz e-pastu: madara.suktere@liepu.lv.

Iesniedzamie dokumenti:

·       iesniegums doktorantūras studijām (veidlapa pieejama ŠEIT);

·       pases vai personas apliecības kopija;

·       vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);

·       augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments kopā ar sekmju izrakstu (kopija);

·       maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);

·       maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);

·       reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);

·       viena fotokartīte (3x4 cm);

·       ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);

·       ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;

·       reģistrācijas maksājuma (25,00 EUR) apliecinošs dokuments.

Piesakoties studijām klātienē, pretendents uzrāda augstāk minēto dokumentu oriģinālus. Piesakoties studijām elektroniski, pretendents iesūta skenētus dokumentus, taču līdz iestājpārbaudījumu sākumam pretendentam ir jāuzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu fotokartīti (3Í4 cm).

 

Konsultācijas paredzētas 24. janvārī, bet iestājpārbaudījumi 25. janvārī.

 

Iestājpārbaudījumiem jāiesniedz: 

·       valodniecības doktorantūrā – referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) vai tam līdzvērtīga publikācija (publikāciju kopa) par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē (papildus informācija – programmas direktore asoc.prof Ieva Ozola, ieva.ozola@liepu.lv);

  • jauno mediju mākslas doktorantūrā – pētījuma pieteikums promocijas darbam jauno mediju mākslā – sk. Mākslas pētījumu laboratorijas vietni ŠEIT.  (papildus informācija – programmas direktore prof. Rasa Šmite, rasa@rixc.lv).

Papildu informācija par uzņemšanu doktora studiju programmās: ŠEIT. 

tālrunis 22026079; 26190339

referente Madara Šuktere – madara.suktere@liepu.lv;

zinātnes prorektore Ieva Ozola – ieva.ozola@liepu.lv.