Studiju programmas

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas

Starpdisciplinārā un uz inovācijām vērstā doktora studiju programma balstās prakses vadītā (practice-led) digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētniecībā, kurā tiek apvienota mākslinieciskā jaunrade, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskās pētniecības metodes.

Studiju līmenis Doktora studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums 3 gadi
Iegūstamais grāds

Zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs

Studiju maksa gadā 4700 €
Studiju valoda Studiju programma tiek īstenota angļu valodā

* Kopīgā RISEBA un Liepājas Universitātes doktora studiju programma.

Jaunā akadēmiskā doktora studiju programma ir starpdisciplināra un uz inovācijām vērsta. Tā balstās prakses vadītā (practice-led) digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētniecībā, kurā tiek apvienota mākslinieciskā jaunrade, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskās pētniecības metodes.

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus profesionāļus ar daudzpusīgām prasmēm, zināšanām un praktisku pieredzi mākslas darbu radīšanā un inovatīvu mediju projektu producēšanā, radošu digitālās kultūras projektu realizēšanā, kā arī zinātniskajā pētniecībā un jaunu zināšanu radīšanā. Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai individuālai darbībai mākslas, mediju, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs.

Studijas tiek nodrošinātas ierobežotās klātienes (low-residency) formā, kas nozīmē, ka tās ir vērstas uz attālināto individuālo patstāvīgo pētniecības darbu. Studiju “stūrakmeņi” jeb vienīgie klātienes periodi ir 3 simpoziji katru gadu, kas notiek intensīvu kolokviju veidā, katrs no tiem vienas nedēļas ilgumā. Pirmais (pavasara) kolokvijs notiek studiju gada sākumā februārī Rīgā un to organizē RISEBA; otrais (vasaras) kolokvijs notiek jūnijā kā izbraukuma retrīts, piemēram, Mākslas rezidenču centrā SERDE, Aizputē, un trešais (rudens) kolokvijs notiek Liepājā, to organizē Liepājas Universitāte.

Pārējā laika periodā norisinās attālināts individuālās pētniecības process ciešā saistībā ar zinātnisko darba vadītāju un programmas ekspertiem.

Šāda studiju forma jaunajiem pētniekiem ļauj veikt kvalitatīvu pētniecību jaunajā novatoriskajā un starpdisciplinārajā programmā, nemainot dzīves vietu, un apvienojot to ar darbu.

  • maģistra grāds mākslā, humanitārajās zinātnēs, socioloģijā, komunikācijas un informācijas zinātnēs, datorzinātnē, fizikā
  • maģistra programmas rezultātiem atbilstoša profesionāla pieredze jauno mediju mākslas jomā (novērtējumu veic ekspertu komisija)
  • angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī

Iestājpārbaudījumi:

  1. promocijas darba pētījuma pieteikums (pētījuma pieteikuma anketu lejupielādēt)
  2. intervija angļu valodā par promocijas darba pētījuma pieteikumu

Programmas absolventi tiek sagatavoti piedalīties digitālās kultūras produktu veidošanā visplašākajā izpratnē, darbojoties vietējās, valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās kā eksperti, konsultanti, rekomendāciju autori, un projektu vērtētāji, kā arī mākslinieki-pētnieki, inovatori un radošie mediju producenti.


Studiju programmas direktore 

Rasa Šmite, Dr.sc.soc.
Tālr.: +371 26546776
E-pasts.: rasa@rixc.lv

Plašāka informācija par programmu un studentu darbiem lasīt ŠEIT.