Studiju programmas

Valodniecība

Akreditēta doktora studiju programma*
VALODNIECĪBA
(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju forma un ilgums
Pilna laika studijas – 3 gadi

Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) valodniecībā un literatūrzinātnēs

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Latviešu diahroniskā valodniecība
 • Latviešu sinhroniskā valodniecība
 • Lietišķā valodniecība
 • Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Programmas saturs

 • Doktorantūras studiju pamats ir pētnieciskais darbs: promocijas darba – oriģināla zinātniska pētījuma – izstrāde, kā arī pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskās zinātniskās konferencēs un zinātniskos izdevumos
 • Akadēmiskie kursi atbilstoši katra doktoranta specializācijai padziļina zināšanas par mūsdienu valodniecības aktuālajiem jautājumiem un izvēlētā apakšvirziena problēmām
 • Doktorantūras studijās (svešvalodu zinātnes valodā, zinātniskajos darbsemināros, metodoloģiskajos un lingvistiskajos kolokvijos, starptautiskās jauno lingvistu konferences „Via Scientiarum” organizēšanas un rakstu krājuma sagatavošanas procesā) tiek pilnveidota zinātniskā, akadēmiskā un organizatoriskā darba kompetence

Uzņemšanas prasības

 • Maģistra grāds vai tam atbilstoša augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs
 • Augstākā izglītība filoloģijā vismaz vienā no izglītības līmeņiem (bakalaura vai maģistra grāds)

Iestājpārbaudījumi

 • Referāts (10–15 lp.) vai referāta apjomam līdzvērtīga publikācija vai publikāciju kopa par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē
 • Pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

 • Strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē
 • Veikt amata pienākumus, kam nepieciešama augsta līmeņa lingvistiskā kompetence, valsts, pašvaldības organizācijā vai institūcijā

Studiju programmas direktore 

Ieva Ozola, Dr.philol.
Tālr.: +371 63407783
          +371 22026079
E-pasts.: ieva.ozola@liepu.lv


* Studiju programma tiek īstenota, Liepājas Universitātei sadarbojoties ar Ventspils Augstskolu.