Studiju programmas

Sociālais darbinieks

Studiju programma ir orientēta uz ilgtspējīgām sociālajām vajadzībām, kas sekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Atbilstošas ir profesionālā bakalaura studijas sociālajā darbā, sagatavojot profesionāli izglītotus, radošus, motivētus un konkurētspējīgus gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū profesionāļus sociālā darba veikšanai, spējīgus īstenot sociālā darba vērtībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.

Studiju līmenis Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Studiju ilgums 4 gadi 4 gadi un 5 mēneši
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā
Iegūstamā kvalifikācija Sociālais darbinieks
Studiju maksa gadā

2030 €

1500 €

Studiju norise nepilna laika studijās

Studijas notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir sešas sesijas.

 

Nodrošināt uz holistisku un ilgtspējīgu attīstību virzītas sociālajām vajadzībām, kas sekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti, atbilstošas profesionālā bakalaura sociālajā darbā studijas, sagatavojot profesionāli izglītotus, radošus, motivētus un konkurētspējīgus gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū profesionāļus sociālā darba veikšanai, spējīgus īstenot sociālā darba vērtībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.

Vispārizglītojošie kursi
Nozares teorētiskie kursi
1.modulis - Cilvēka dzīves cikli
2.modulis - Profesionālā attīstība
3.modulis - Cilvēks un sabiedrība
4.modulis - Sociālā pedagoģija
5.modulis - Veselība un dzīves kvalitāte
6.modulis - Pētniecība sociālajā darbā
7.modulis - Sociālā politika un sociālā labklājība
Brīvās izvēles (C daļas) kursi
Prakse
Valsts pārbaudījumi

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā
Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā


Iestājpārbaudījums – pārrunas reflektanta pieredzes un komunikācijas prasmju novērtēšanai

Vērtēšanas kritēriji:

  • profesijas izvēles pamatojums: profesionālās karjeras mērķu izvirzīšana un pamatojums
  • sadarbības un līderības pieredzes izvērtējums
  • komunikācijas un saskarsmes prasmes.

Priekšrocības

  • Rekomendācijas un/vai apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo pieredzi sociālajā darbā (piemēram, dalība jauniešu NVO u.c.) un brīvprātīgo darbu (piemēram, dalība interešu izglītībā, dažādu nometņu, kursu, semināru organizēšanā un/vai īstenošanā u.c.).
  • Dalība Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras, svešvalodu olimpiādēs un/vai ZPD konferences Medicīnas un veselības zinātnes vai Sociālo zinātņu sekcijā pēdējos 3 mācību gados.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

(CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients + CE matemātikā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients) x 0,6 + (sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 10) x 0,4 + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (optimālais mācību saturs) – 65%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 75% un CE svešvalodā (augstākais mācību saturs) – 70%, vērtējums iestājpārbaudījumā  – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  (75 x 1 + 65 x 0,75 + 70 x 1) x 0,6 + 80 x 0,4 + 70 x 0,05 = 151,75

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

  • augstākā mācību satura CE – 1;
  • optimālā mācību satura CE – 0,75;
  • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
  • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Strādāt sociālā darba jomā.

Turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmās Sociālā darba vadība, Vadības zinības u.c. vai citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktore

Santa Striguna, Mg.sc.educ.
E-pasts: santa.striguna@liepu.lv

Tālr. 29434738