Studiju programmas

Sociālais darbinieks

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma
(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi
Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

Iegūstamais grāds
Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā

Kvalifikācija
Sociālais darbinieks

Studiju programma ir orientēta uz ilgtspējīgām sociālajām vajadzībām, kas sekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Atbilstošas ir profesionālā bakalaura studijas sociālajā darbā, sagatavojot profesionāli izglītotus, radošus, motivētus un konkurētspējīgus gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū profesionāļus sociālā darba veikšanai, spējīgus īstenot sociālā darba vērtībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.

Uzņemšanas prasības

Obligāti:

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE latviešu valodā, CE matemātikā un CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā, GA vai CE matemātikā

Papildu (visiem reflektantiem):

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) latviešu valodā un svešvalodā

Iespējas pēc studijām

  • strādāt sociālā darba jomā

  • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Sociālais darbs, Karjeras konsultants, Vadības zinības u. c. vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Mg. sc. educ. Santa Striguna, lektore

Kontakti
29434738; 63454488; 
santa.striguna@liepu.lv