Pilna laika studijas

Sociālais darbs

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

SOCIĀLAIS DARBS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs sociālajā darbā 

Programmas saturs

Sociālās drošības sistēmas aktualitātes ES valstīs un Latvijā; Starptautiskās tiesības; Modernās menedžmenta teorijas; Stratēģiskā plānošana un sociālā darba organizēšana; Metodoloģija sociālā darba pētniecībā; Sociālā darba projektu vadīšana; Organizāciju komunikācija; Kritiskās domāšanas attīstība; 

Pētnieciskā prakse

Uzņemšanas prasības

  • 5. līmeņa sociālā darbinieka profesionālā kvalifikācija un/vai profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā

Iestājpārbaudījums:

  • referāts (patstāvīgi izvēlētas pētnieciskās aktualitātes pamatojums, 5–10 lp.)

Referāta vērtēšanas kritēriji:

  • izvēlētās problēmas aktualitāte
  • darba oriģinalitāte
  • saistība ar reālo praksi, sociālo darbu

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

  • strādāt sociālā darba jomā
  • turpināt izglītību doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore –  Mg.sc. educ. Santa Striguna, lektore

Kontakti

29434738, 63426249
santa.striguna@liepu.lv