Pilna laika studijas

Vadības zinības

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

VADĪBAS ZINĪBAS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Uzņēmējdarbības vadība
 • Sabiedrības vadība
 • Izglītības vadība

Studiju forma un ilgums

Pilna laika klātienes studijas – 1 gads vai 2 gadi

Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
 • profesionālais maģistra grāds sabiedrības vadībā
 • profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā

Kvalifikācija

Organizācijas vadītājs

Programmas saturs

Modernā menedžmenta teorijas; Makroekonomika: analīze un politika; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Publiskās attiecības starpkultūru komunikācjā; Procesu efektivitātes metodika; Inovāciju vadīšana; Finanšu vadība un kontrolings; Publiskās tiesības; Mobings u.c.

Uzņēmējdarbības vadība: Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana; Vadības grāmatvedība; Konfliktu vadība; Starptautiskais darījumu tirgus

Sabiedrības vadība: Sabiedrisko attiecību stratēģija; Apkaimes un sabiedrības studijas; Kultūrpolitika; Publiskā pārvalde

Izglītības vadība: Izglītības vadības teorija un prakse; Pārmaiņu vadīšana izglītībā; Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija; Izglītības ekonomika

Prakse uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā

Biznesa ekonomika un tirgus vadība; Uzņēmuma finanšu pārvaldība; Darba aizsardzība; Projektu vadība; Personāla un lietvedības darba organizācija; Integrētā vadības sistēma; Uzņēmuma dibināšana un darba tiesiskās attiecības; Profesionālā prakse

Uzņemšanas prasības

Pilna laika klātienes studijās – 1 gads

 • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija komerczinībās un administrēšanā, un ekonomikā, sabiedrības vadībā, izglītības vadībā vai pedagoģijā. Ja bakalaura grāds ir iegūts pedagoģijā, reflektantiem tiek prasīta vismaz 2 gadu profesionālā pieredze izglītības vadībā

Iestājpārbaudījums:

 • referāts (brīvi izvēlētas un aktuālas pētnieciskās problēmas apskats izvēlētajā studiju apakšvirzienā: uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības vadība vai izglītības vadība, 5 –8 lpp.)

Priekšrocības:

 • personām, kuru bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums ir 10 vai 9 balles, ir tiesības pieteikties studijām bez iestājpārbaudījuma

Pilna laika studijās – 2 gadi

 • augstākā izglītība

Iestājpārbaudījums:

 • referāts (brīvi izvēlētas un aktuālas pētnieciskās problēmas apskats izvēlētajā studiju apakšvirzienā: uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības vadība vai izglītības vadība, 8 -10 lpp.)

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

 • strādāt valsts vai pašvaldības iestādē
 • nodarboties ar uzņēmējdarbību dažādos pārvaldības līmeņos
 • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmās vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktors Uldis Zupa

Kontakti

Mob.: 20213848
Tel.: 63407737
uldis.zupa@liepu.lv