Pilna laika studijas

Vadības zinības

Sajūti sevī līdera garu vai vēlies to pilnveidot? Lai vadītu mūsdienu uzņēmumu, valsts vai pašvaldības iestādi, nevalstisko organizāciju vai skolu, nepietiek ar uzkrāto pieredzi, ir vajadzīgas atbilstošas zināšanas un apliecinājums - augstākās izglītības diploms!  
Studijas profesionālajā maģistra studiju programmā “Vadības zinības” nodrošina prakses un teorētisko zināšanu sasaisti un mijiedarbību, paverot esošajiem vai topošajiem vadītājiem daudz plašākus izaugsmes horizontus! Nāc un kļūsti par izcilu līderi!

Studiju līmenis Profesionālā maģistra studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums

1 gads
2 gadi 

Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā
Iegūstamā kvalifikācija

Organizācijas vadītājs (ar studiju ilgumu 2 gadi)

Studiju maksa gadā 2000 €
Studiju norise

Studijas notiek katru/ katras otrās nedēļas ceturtdienā, piektdienā un sestdienā


 

Vispārizglītojošie studiju kursi: Modernā menedžmenta teorijas; Makroekonomika: analīze un politika; Zinātnes metodoloģija

Papildu kursi studiju ilgumā 2. gadi: Finanšu vadība un kontrolings; Informācijas tehnoloģijas organizāciju vadībā; Inovāciju stratēģiskā vadīšana; Integrētā vadības sistēma; Organizāciju vadība; Personāla politika organizācijā; Personāla un lietvedības darba organizācija; Procesu efektivitātes metodika; Projektu vadība un analīze; Publiskās attiecības starpkultūru komunikācijā; Publiskās tiesības; Vadītāja profesionālā un psiholoģiskā kompetence mūsdienu organizācijā

Uzņēmējdarbības vadība: Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana; Vadības grāmatvedība; Konfliktu vadība; Starptautiskais darījumu tirgus

Sabiedrības vadība: Sabiedrisko attiecību stratēģija; Apkaimes un sabiedrības studijas; Kultūrpolitika; Publiskā pārvalde

Izglītības vadība: Izglītības vadības teorija un prakse; Pārmaiņu vadīšana izglītībā; Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija; Izglītības ekonomika

Prakse/-s uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā

Uzņēmējdarbības vadība

  • 1 gada studijas - pirmā cikla (bakalaura līmeņa) augstākā profesionālā izglītība (LKI 6.līmenis) ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē, un iestājpārbaudījums (referāts).
  • 2 gadu studijas (80 KP) - pirmā cikla (bakalaura līmeņa) augstākā izglītība ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē vai bakalaura diploms citā zinātnes nozarē un vismaz divu gadu pieredze vadībā uzņēmējdarbības jomā, un iestājpārbaudījums (referāts).

Sabiedrības vadība

  • 1 gada studijas - pirmā cikla (bakalaura līmeņa) augstākā profesionālā izglītība (LKI 6.līmenis) ekonomikas un uzņēmējdarbības vai politikas, vai militārās zinātnes nozarē un vismaz divu gadu pieredze vadībā valsts pārvaldes (tai skaitā pašvaldībās) vai valsts aizsardzības, vai nevalstiskās organizāciju jomā, un iestājpārbaudījums (referāts).
  • 2 gadu studijas - pirmā cikla (bakalaura līmeņa) augstākā izglītība ekonomikas un uzņēmējdarbības vai politikas, vai militārās zinātnes nozarē un vismaz divu gadu pieredze vadībā valsts pārvaldes (tai skaitā pašvaldībās) vai valsts aizsardzības, vai nevalstiskās organizāciju jomā, un iestājpārbaudījums (referāts).

Izglītības vadība

  • 1 gada studijas - pirmā cikla (bakalaura līmeņa) augstākā profesionālā izglītība (LKI 6.līmenis) ekonomikas un uzņēmējdarbības vai izglītības zinātnes nozarē un vismaz divu gadu pieredze vadībā izglītības jomā, un iestājpārbaudījums (referāts).
  • 2 gadu studijas - pirmā cikla (bakalaura līmeņa) augstākā izglītība ekonomikas un uzņēmējdarbības vai izglītības zinātnes nozarē un vismaz divu gadu pieredze vadībā izglītības jomā, un iestājpārbaudījums (referāts).

Referāts* par sava iespējamā maģistra darba aktualitāti izvēlētajā studiju apakšvirzienā: uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības vadība vai izglītības vadība (apjoms 5-8 lpp.).

Vērtēšanas kritēriji: izvēlētās problēmas aktualitāte, darba oriģinalitāte, saistība ar praksi un izvēlēto jomu.

*referātu pievieno, iesniedzot pieteikumu studijām.

Personas maģistra studiju programmas konkursā piedalās uz iestājpārbaudījumos iegūto vērtējumu pamata.

Ja divām personām konkursā iegūtais vērtējums ir vienāds, tad izšķirošais vērtējums ir bakalaura diploma pielikuma vidējā atzīme.  

Strādāt valsts vai pašvaldības iestādē.

Nodarboties ar uzņēmējdarbību dažādos pārvaldības līmeņos.

Turpināt studijas LiepU doktora studiju programmās vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktors

Uldis Zupa, Mg.admin.
E-pasts: uldis.zupa@liepu.lv