Projekti

ES struktūrfondi

 

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontakti

Īstenošana

1.

8.3.2.1/16/I/002 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu organizēšana Kurzemes reģionā.

VISC vadošais partneris

ESF

Guna Pūce:

guna.puce@liepu.lv

Ieva Ozola:

ieva.ozola@liepu.lv

2016-2020

2.

8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” VISC vadošais partneris

ESF

Dina Bethere:

dina.bethere@liepu.lv

2017-2020

3.

8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU

ESF

Linda Pavītola:

linda.pavitola@liepu.lv

09.2018-12.2022

4.

8.2.3.0/18/A/017 Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē

ESF

Inta Kulberga:

inta.kulberga@liepu.lv

10.2018-12.2021

5.

8.2.2.0/18/I/003 Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība

ESF

Līga Krūmiņa: liga.krumina@liepu.lv

10.2018-09.2022

6.

8.2.2.0/18/A/021 Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Liepājas universitātē

ESF

Irina Strazdiņa: Irina.strazdina@liepu.lv

09.2018.-12.2021

7.

8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

ESF

Lāsma Ulmane-Ozoliņa:

luo@liepu.lv

2019-2023

8.

8.4.1.0/16/I/001 neformālās izglītības programmas “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati” īstenošana

ESF

Līga Apenīte: liga.apenite@liepu.lv

2016-2018

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontaktpersona

Īstenošana

1.

1.1.1.2/VIAA/1/16/001 “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”

Pēcdokorantūras pētniecības atbalsts

ERAF

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

Baiba Trinīte: baiba.trinite@liepu.lv

10.2017 -09. 2020

2.

1.1.1.5/18/I/018 Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas Universitātē

ERAF

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

2018-2021

3.

4.2.1.2/17/I/014 “Liepājas Universitātes ēkas pārbūve”

ERAF

Kaspars Baltputns:

kaspars.baltputns@liepu.lv

2017-2018

Dokumenti

4.

Nr.8.1.1.0/17/I/008 “Liepājas Universitātes STEM studiju programmu modernizācija”

ERAF

Kaspars Baltputns:

kaspars.baltputns@liepu.lv

2017-2018

Dokumenti

5.

2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/151 “Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai”

ERAF

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv 

2011-2014

6.

2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010 Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību

ERAF

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

2010-2014

7.

2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001 „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”

IZM vadošais partneris

ERAF

Daintars Tomsons: dzintars.tomsons@liepu.lv

2010-2015

8. 1.1.1.3/18/A/004  "Kurzemes inovāciju granti studentiem" (KInGS) ERAF Inta Kulberga: inta.kulberga@liepu.lv 2019-2022