ES struktūrfondi

Projekts "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca"

Projekts „Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca” notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

Projekta īstenošanas laiks: 2021. gada jūnijs – 2023. gada jūnijs (24 mēneši)

Projekta budžets: 240 000,00 EUR

Pētījuma pasūtītājs:
 - Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Pētījuma veicēji:
 - Liepājas Universitāte (vadošais partneris)
 - Latvijas Universitāte
 - Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta vadītāja:
 - Diāna Laiveniece (diana.laiveniece@liepu.lv)

LiepU darba grupa:
 - Diāna Laiveniece
 - Anita Helviga
 - Zenta Anspoka
 - Ilze Miķelsone

Pētījuma mērķis

Izstrādāt izglītības terminu skaidrojošo tiešsaistes vārdnīcu latviešu valodā ar terminu ekvivalentiem angļu, vācu, franču un krievu valodā, lai nodrošinātu izglītības terminoloģijas attīstību, izglītības terminu kvalitatīvu lietojumu un vienotas izpratnes veidošanos.

Pētījuma apraksts

Pētījuma procesā tiek apzināta esošajās datubāzēs un terminu vārdnīcās, glosārijos, normatīvajos dokumentos, mācību standartos, programmās, politikas plānošanas dokumentos iestrādātā izglītības terminoloģija. Tiek analizēts un precizēts esošo nozares terminu saraksts, papildinot to ar jauniem terminiem – šķirkļiem, ņemot vērā šādus nosacījumus:

  • terminu atlase un datubāzes papildināšana ar jauniem un precizētiem terminiem 3000 šķirkļu apjomā;
  • izglītības terminu saraksts pamatjomu un apakšnozaru virsterminu līmenī visos izglītības līmeņos un izglītības sistēmai būtiskās jomās;
  • terminu tulkojums četrās valodās – angļu, vācu, franču, krievu.

Izstrādātās vārdnīcas šķirkļi paredzēti publiskai pieejamībai. Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Terminoloģijas komisija (TK) oficiāli apstiprina nozares terminu vārdnīcu, publicējot to Nacionālajā terminoloģijas portālā (www.termini.gov.lv). Vārdnīcas terminu izstrāde balstīta uz LZA TK nozaru terminoloģijas izstrādes vadlīnijām (Apstiprinātas LZA TK 18.12.2000. sēdē; prot. Nr. 3/1018).

Projekta nobeigumā tiks veikts pētījuma rezultātu izvērtējums un izstrādāti priekšlikumi terminoloģijas aktualizācijas principiem, regularitātei, kā arī identificēti turpmāk nepieciešamie pētījumi izglītības terminoloģijas jomā.