Studiju programmas

Pirmsskolas skolotājs

*Studiju programma ir licencēta

 

Studiju forma un ilgums
2 gadi (pilna laika klātienes studijas),
2 gadi un 6 mēneši (nepilna laika neklātienes studijas).

Kvalifikācija
Pirmsskolas skolotājs.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” orientēta uz studentu nepieciešamās profesionālās kompetences apguvi darbam pirmsskolas izglītībā, zināšanu par jaunākajām tendencēm pirmsskolas izglītībā Latvijā un pasaulē, kritiski tās izvērtējot un izmantojot savā profesionālajā darbībā, un veicinot studentu profesionālo pašrealizāciju mūžizglītības kontekstā.

Lai iegūtu bakalaura grādu izglītības zinātnēs, ir iespēja turpināt studijas 3. kursā bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs”, izvēloties turpmākajām studijām moduļus “Profesionālā lietpratība pirmsskolas metodiskajā darbā” vai “Dažādības kompetence iekļaujošā izglītībā”, vai “Mūzikas skolotājs”.

Uzņemšanas prasības
Sekmīga vidējās izglītības atestāta gada vidējā atzīme ne zemāka par 7 ballēm (ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja kārtot pārbaudījumu – pārrunas. Zemākās atzīmes slieksnis – 6 balles). 

Kopējais vērtējums veidojas no:

  • vidējās atzīmes mācību priekšmetos - matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, vēsture, dabaszinātņu joma (ķīmija, fizika, bioloģija), ko apliecina vidējās izglītības dokuments - 25%;

  • vērtējumiem centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (vai STIP svešvalodā) - 25% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā/ vai STIP svešvalodā);

  • iestājpārbaudījuma: mutisks un rakstveida - 50%.

Priekšrocības:

  • rekomendācijas un/vai apliecinājumi par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā, veselības vai sociālās aprūpes darbā un jauniešu brīvprātīgajā darbā;

  • dalība Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības konferencēs;

  • dalība Latvijas valsts un reģiona bioloģijas, svešvalodu, latviešu valodas un literatūras olimpiādēs.

Iespējas pēc kvalifikācijas ieguves

  • strādāt par pirmsskolas skolotāju

  • turpināt studijas LiepU bakalaura studiju programmā „Sākumizglītības skolotājs”

Studiju programmas direktore

Dr. paed. Jana Grava, asociētā profesore

Kontakti
+371 29110674; + 371 26181317; + 37126167420
jana.grava@liepu.lv