Studiju programmas

Sākumizglītības skolotājs

Studiju programma piedāvā konkurētspējīgas un kvalitatīvas profesionālās augstākās izglītības un skolotāja kvalifikācijas ieguvi, apgūstot nepieciešamās profesionālās kompetences, ko nosaka skolotāja profesijas standarts.

 

Studiju līmenis Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Studiju ilgums 4 gadi 4 gadi un 5 mēneši
Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā

Iegūstamā kvalifikācija Skolotājs
Studiju maksa gadā 1860 € 1400 €
Studiju norise nepilna laika studijās Studijas notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir sešas sesijas.

 

Studentiem bez moduļu “Sākumizglītības skolotājs 1.-3. klasē” un “Sākumizglītības skolotājs 4.-6. klasē”  apguves ir iespēja vēl apgūt vienu vai divus izvēles moduļus:

 • profesionālā lietpratība
 • profesionālā lietpratība pirmsskolas metodiskajā darbā
 • dažādības kompetence iekļaujošā izglītībā
 • mācību jomu saturs un mācīšanās pieejas pirmsskolā
 • mūzikas skolotājs

Vispārizglītojošo studiju kursu saturs paredz apgūt  zināšanas, prasmes un kompetences, kas iekļautas visās skolotāju programmās (skolotāja profesionālās darbības pamati, psiholoģija skolotājiem, izglītības vadība, pētniecība izglītībā u.c.).
Nozares profesionālās darbības studiju kursu saturs paredz apgūt  zināšanas, prasmes un kompetences tādos studiju kursos kā sociāli emocionālā mācīšanās, iekļaujošā un speciālā izglītība, mācīšana un mācīšanās, izglītības procesa organizācija u.c.
Obligātie moduļi ”Sākumizglītības skolotājs (1.–3. klase)” un ”Sākumizglītības skolotājs (4.–6. klase)” veidoti, iekļaujot pamatizglītības standarta obligātajā mācību saturā noteiktās mācību jomas: valodu (latviešu, angļu), sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes un tajās paredzētos rezultātus.
Izvēles moduļi (izvēlas vienu) “Pirmsskolas mācību jomu saturs un mācīšanās pieejas”, “Profesionālā lietpratība pirmsskolas metodiskajā darbā”, “Dažādības kompetence iekļaujošajā izglītībā” vai “Mūzikas skolotājs” dod iespēju specializēties pirmsskolas vai iekļaujošās izglītības vai mūzikas  jomā.
Studiju programmas nozīmīga sastāvdaļa ir 4 prakses (20 KP), kuru laikā studenti iepazīst praktiski kompetenču izglītības jomas.
Gala pārbaudījumi ir bakalaura darbs un kvalifikācijas eksāmens.

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā

Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

Vidējās izglītības dokumenta vidējā atzīme mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā

Vidējās izglītības dokumenta vidējā atzīme mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm


Mutisks un rakstisks iestājpārbaudījums – izglītības gadījumu analīze. Reflektanti rakstiski (200-300 vārdu) un mutiski pauž un pamato savu viedokli par izglītības gadījumu.

Vērtēšanas kritēriji:

 • spēja orientēties un reflektēt par aktualitātēm profesionālās darbības jomā un ar to saistītajām norisēm sabiedrībā
 • profesionālā motivācija
 • latviešu valodas lietojuma kompetence (teksta izklāsta loģika, valodas stils un pareizrakstība)
 • saskarsmes prasmes un runas kvalitāte

! Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme atestātā ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja piedalīties konkursā, nokārtojot papildpārbaudījumu - pārrunas. Zemākais vidējās atzīmes slieksnis - 6 balles. Pēc papildpārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas, reflektants kārto iestājpārbaudījumu.​​​​​​

Priekšrocības

 • Rekomendācijas un/vai apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (piemēram, darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā; auklītes darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu (piemēram, dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā, dažādu nometņu, kursu, semināru organizēšanā un/vai īstenošanā u.c.)
 • Dalība Latvijas valsts vai reģiona skolēnu ZPD konferencēs un/vai olimpiādēs

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

(CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients + CE matemātikā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients) x 0,25 + (atestāta vidējā atzīme x 10) x 0,25 + (sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 10) x 0,5 + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (optimālais mācību saturs) – 65%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 75% un CE svešvalodā (augstākais mācību saturs) – 70%, atestāta vidējā atzīme – 7, vērtējums iestājpārbaudījumā  – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  (75 x 1 + 65 x 0,75 + 70 x 1) x 0,25 + (7 x 10) x 0,25 + (8 x 10) x 0,5 +  3,5 = 109,44

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

 • augstākā mācību satura CE – 1;
 • optimālā mācību satura CE – 0,75;
 • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
 • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Strādāt par sākumizglības skolotāju 1. - 6.klasēs un pirmsskolas skolotāju.

Turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Izglītības zinātnes vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.

Studiju programmas direktore

Ārija Kolosova, Dr. hist.
E-pasts: arija.kolosova@liepu.lv

Tālr. 28239642