Studiju programmas

Sākumizglītības skolotājs

*Studiju programma ir licencēta

Studiju forma un ilgums
Pilna laika studijas – 4 gadi
Nepilna laika studijas – 4 gadi un 5 mēneši 

Grāds
Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā

Kvalifikācija 
Skolotājs

Studiju programma piedāvā konkurētspējīgas un kvalitatīvas profesionālās augstākās izglītības un skolotāja kvalifikācijas ieguvi, apgūstot nepieciešamās profesionālās kompetences, ko nosaka Skolotāja profesijas standarts.

Programmas mērķis ir nodrošināt kvalificētu speciālistu sagatavošanu, pamatojoties uz pēctecības principu bērnu izglītošanā pirmsskolā un sākumskolā, nodrošinot iespēju profesionāli apgūt gan pirmsskolas, gan sākumskolas skolotājam nepieciešamās kompetences.

Studiju programmas ”Sākumizglītības skolotājs” studentiem ir iespēja apgūt vienu izvēles moduli: “Profesionālā lietpratība pirmsskolas metodiskajā darbā”, “Mācību jomu saturs un mācīšanās pieejas pirmsskolā”vai “Dažādības kompetence iekļaujošā izglītībā”, vai “Mūzikas skolotājs”.

Uzņemšanas nosacījumi
Sekmīga vidējās izglītības atestāta gada vidējā atzīme ne zemāka par 7 ballēm (ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja kārtot pārbaudījumu – pārrunas. Zemākās atzīmes slieksnis – 6 balles). 

Kopējais vērtējums veidojas no:

  • vidējās atzīmes mācību priekšmetos - matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, vēsture, dabaszinātnes/ķīmija, fizika, bioloģija, ko apliecina vidējās izglītības dokuments - 25%;

  • vērtējumiem centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (vai STIP svešvalodā) - 25% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā/ vai STIP svešvalodā);

  • iestājpārbaudījuma: mutisks un rakstveida - 50%.

Priekšrocības:

  • rekomendācijas un/vai apliecinājumi par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā, veselības vai sociālās aprūpes darbā un jauniešu brīvprātīgajā darbā;

  • dalība Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības konferencēs;

  • dalība Latvijas valsts un reģiona bioloģijas, svešvalodu, latviešu valodas un literatūras olimpiādēs.

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

  • strādāt pirmsskolas vai sākumskolas izglītības iestādē (atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai)

  • turpināt studijas studiju programmas „Skolotājs”, maģistra studiju programmās LiepU vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Dr. hist. Ārija Kolosova, docente
Kontakti
28239642; 63407765; + 371 26181317; + 37126167420
arija.kolosova@liepu.lv