Pilna laika studijas

Izglītības zinātnes

Maģistra programma “Izglītības zinātnes” gan turpina labākās klasiskās universitātes un akadēmiskās tradīcijas maģistra programmas līmenī, gan veido jaunu piedāvājumu pedagogiem un citiem speciālistiem, kas vēlas pilnveidot pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences.

Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” paredz iespēju specializēties kādā no mūsdienu izglītības videi aktuālām jomām, kuru ietvaros būs iespēja apgūt pedagoģiskās un pedagoģiskās vadības kompetences, kā arī attīstīt pētnieciskās kompetences. Studiju forma un ilgums ir piemērots gan esošiem, gan arī topošiem pedagogiem, kas ļauj apvienot studijas ar darbu.

Programma daļēji tiek piedāvāta arī angļu valodā – divas specializācijās: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”.

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums
Pilna laika klātiene – 1.3 gads
Nepilna laika klātiene – 1.8 gads

Specializācijas virzieni: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Cilvēka uzvedība un izglītība” un “Izglītības vadība”

Pilna laika klātiene – 2 gadi
Nepilna laika klātiene – 2.5 gadi
Modulis “Pedagoģija”

Iegūstamais grāds
Maģistra grāds izglītības zinātnēs

Uzņemšanas prasības

  1. Specializācijas virzienos “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai” uzņem reflektantus, kam ir pedagoģiskā izglītība - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā.

  2. Specializācijas virzienos “Izglītības vadība” un “Cilvēku uzvedība un izglītība” uzņem reflektantus, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;

  3. Modulī “Pedagoģija” uzņem reflektantus ar un bez pedagoģiskās augstākās izglītības, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā.

Iestājpārbaudījumi sastāv no divām daļām:

  1. Rakstiskā daļa. Eseja par aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā specializācijā (300-500 vārdi);

  2. Mutiskā daļa. Pārrunas, kuru laikā tiek pārbaudīta reflektanta komunikācijas, līderības un svešvalodu prasme.

Ja students pretendē programmā studēt angļu valodā, tad:

  1. Ārvalstniekam angļu valodas prasmi apliecina starptautisku angļu valodas testu rezultāti, kas atbilst vismaz B2 līmenim, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

  2. Pārējiem reflektantiem angļu valodas prasmi apliecina starptautisku angļu valodas testu rezultāti, kas atbilst vismaz B2 līmenim vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 baļļu skalā) vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.


PIEVĒRS UZMANĪBU! Tiesības pretendēt uz ārpus konkursa reģistrāciju pilna laika studijās: attiecīgā akadēmiskā gada LiepU noteiktu programmu (profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” un “Logopēdija”) absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 9 (teicami), paredzot, ka šādi studenti tiek uzņemti ne vairāk kā 50% no visiem, kas tiek uzņemti par valsts budžeta līdzekļiem.
 

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

  • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā Izglītības zinātnes vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Dr.paed. Maija Ročāne, asociētā profesore

Kontakti
26977123
maija.rocane@liepu.lv