Pilna laika studijas

Izglītības zinātnes

Programma paredz iespēju specializēties kādā no mūsdienu izglītības videi aktuālām jomām, kuru ietvaros būs iespēja apgūt pedagoģiskās un pedagoģiskās vadības kompetences, kā arī attīstīt pētnieciskās kompetences. Studiju forma un ilgums ir piemērots gan esošiem, gan arī topošiem pedagogiem, kas ļauj apvienot studijas ar darbu.

Studiju līmenis Akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Studiju ilgums

1 gads un 3 mēneši

2 gadi (ar moduli Pedagoģija)

1 gads un 8 mēneši

2 gadi un 6 mēneši (ar moduli Pedagoģija)

Iegūstamais grāds Maģistra grāds izglītības zinātnēs
Studiju maksa gadā 2090 € 1570 €
Studiju norise

Pilna laika studijās lekcijas notiek 2 reizes mēnesī nedēļas nogalēs (no ceturtdienas līdz sestdienai)

Nepilna laika studijās lekcijas notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir sešas sesijas.


 

 • dažādība un iekļaušanās izglītībā
 • mācīšana un mācīšanās lietpratībai
 • cilvēka uzvedība un izglītība
 • izglītības vadība

Modulis: pedagoģija (papildu tiem reflektantiem ar un bez pedagoģiskās augstākās izglītības, kuriem ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā)

Obligātā daļa: Izglītības vēsture un filozofija 21. gadsimta perspektīvā; Pētniecība I/ II; Izglītības kvalitāte; ​Akadēmiskā prakse izglītības zinātnēs;  Maģistra darba izstrāde

Specializācijas virzienu kursi
Izglītības vadība: Vadība un līderība izglītībā; Izglītības darba organizēšana un cilvēkresursi izglītībā
Cilvēka uzvedība un izglītība: Cilvēka uzvedības psiholoģiskie aspekti;  Cilvēka uzvedība izglītībā- izvērtēšana un pedagoģiskie risinājumi; Pedagoģiskā konsultēšana un supervīzija 
Mācīšanās un mācīšana lietpratībai: Mācīšana un mācīšanās digitālajā laikmetā; Skolotāja profesionālā identitāte un pedagoģiskā meistarība; Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
Dažādība un iekļaušanās izglītībā: Iekļaujošās un speciālās pedagoģijas risinājumi dažādībai; Inovatīvā pedagoģija dažādībā un digitālā iekļaušanās; Dažādības līderība
Izvēles daļa: Personības socializācija; Garīgums izglītībā; Izglītības ilgtspēja; Valsts, civilā un vides aizsardzība

Papildu kursi modulim Pedagoģija: Ievads izglītības zinātņu studijās; Psiholoģija izglītībai; Mācīšana un mācīšanās transformatīvā pedagoģiskā telpā; Mācīšanas un mācīšanās tehnoloģijas;  Komunikācija un pedagoģiskā sadarbība; Mūsdienu pedagoģija un tās nozaru sistēmas; Lietpratība pirmsskolas un skolas  pedagoģiskajā procesā; Lietpratība pieaugušo un augstskolas pedagoģijā; Pedagoģiskā vadība sociālās transformācijas procesos

Specializācijas virzienos “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”

 • pedagoģiskā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā
 • iestājpārbaudījums: rakstiskā daļa (eseja) un mutiskā daļa (pārrunas)

Specializācijas virzienos “Izglītības vadība” un “Cilvēku uzvedība un izglītība”

1. variants:

 • pedagoģiskā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu studiju programmu vismaz 160 KRP apjomā
 • iestājpārbaudījums: rakstiskā daļa (eseja) un mutiskā daļa (pārrunas)

2. variants:

 • cita augstākā izglītība - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KRP apjomā
 • iestājpārbaudījums: rakstiskā daļa (eseja) un mutiskā daļa - pārrunas, novērtējot reflektanta komunikācijas, līderības un svešvalodu prasmes un priekšzināšanas, un darba pieredzi/ neformālo pieredzi izglītības jomā

Modulī “Pedagoģija”

 • ar un bez pedagoģiskās augstākās izglītības, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā
 • iestājpārbaudījums: rakstiskā daļa (eseja) un mutiskā daļa - pārrunas, novērtējot reflektanta komunikācijas, līderības un svešvalodu prasmes un priekšzināšanas, un darba pieredzi/ neformālo pieredzi izglītības jomā

Iestājpārbaudījumi:

 • Rakstiskā daļa. Eseja par aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā specializācijā (300-500 vārdi). Eseju pievieno, iesniedzot pieteikumu studijām.
 • Mutiskā daļa. Pārrunas, kuru laikā tiek pārbaudīta reflektanta komunikācijas, līderības un svešvalodu prasme.

Kritēriji esejai:

 • esejas saturs (konkrēts, pārliecinošs, radošs, saprotams) (1x400);
 • viedoklis (skaidrs, konsekvents) (1x200);
 • esejas izkārtojums (loģisks, saskaņots, piemērots mērķim, virzīts uz secinājumiem), stils un leksika (1x100).

Kritēriji pārrunām:

 • prasme komunicēt, atbildot uz jautājumiem, lietot atbilstīgu terminoloģiju (1x100);
 • prasme īsi pateikt galveno domu un atbildēt uz jautājumiem angļu valodā (1x100);
 • prasme raksturot savas līderības prasmes, apzināti reflektējot par savu līdzšinējo pieredzi (1x100).

! Tiesības pretendēt uz ārpus konkursa reģistrāciju pilna laika studijās: attiecīgā  akadēmiskā gada LiepU noteiktu programmu absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 9 (teicami), paredzot, ka šādi studenti tiek uzņemti ne vairāk kā 50% no visiem, kas tiek uzņemti par valsts budžeta līdzekļiem.

Personas maģistra studiju programmas konkursā piedalās uz iestājpārbaudījumos iegūto vērtējumu pamata.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula pilna laika studijām: rakstiskā daļa, t.i., eseja (1x 700) + mutiskā daļa, t.i., pārrunas (1x 300) = 1000.

Ja divām personām konkursā iegūtais vērtējums ir vienāds, tad izšķirošais vērtējums ir bakalaura diploma pielikuma vidējā atzīme.  

Turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā Izglītības zinātnes vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktore

Maija Ročāne, Dr. paed.
E-pasts: maija.rocane@liepu.lv

Tālr. 26977123