Studiju programmas

Izglītības zinātnes

Kopīgās doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” mērķis ir pilnveidot doktoranta pētniecisko un akadēmisko kompetenci izglītības zinātnēs patstāvīgas un novatoriskas pētnieciskās darbības veikšanai, izglītības zinātņu teoriju pilnveidei un izstrādei, pedagoģiskās prakses uzlabošanai dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai) Latvijas un starptautiskā mērogā, patstāvīgi izstrādājot un publiski aizstāvot promocijas pētījumu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas zināšanas izglītības zinātnēs.

Studiju līmenis Doktora studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums 3 gadi
Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds (Ph.D.) izglītības zinātnēs

Budžeta vietu skaits 2023. gada uzņemšanā 2
Studiju maksa gadā 2600 €
Studiju valoda Studiju programma tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā

* Kopīgā Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Liepājas Universitātes doktora studiju programma. Doktoranti Liepājas Universitātē tiek uzņemti modulī  Pirmsskolas un pamatskolas izglītība.

Obligātie studiju kursi: Vēsturiskā pieredze un aktuālās teorijas izglītības zinātnes pētījumos; Izglītības zinātņu pētījuma metodoloģija; Zinātniskā rakstīšana izglītības zinātnēs; Aktuālās problēmas pedagoģiskajā psiholoģijā; Atbildīga pētniecība un inovācijas izglītībā; Zinātniskā komunikācija; Profesora asistenta prakse I/ II/ III; Projektu vadība izglītības zinātnēs; Augstskolas didaktika I/ II.

Moduļa “Pirmsskolas un pamatskolas izglītība” kursi: Pedagoģiskā supervīzija pirmsskolas un pamatizglītības mikrosistēmā; Transformatīvā izglītība personības pašrealizācijai; Izglītības vides kvalitātes dimensijas; Izglītības stratēģijas pētniecības lietpratībai pirmsskolā un pamatskolā.

Doktorantūras skola izglītības zinātnēs: LiepU ideju laboratorija: Radošums personības lietpratībai I/ II

Promocijas darba izstrāde, t.sk. zinātnisko publikāciju sagatavošana

Promocijas eksāmeni: izglītības zinātnēs, izglītības zinātņu apakšnozarē, nozares angļu valodā

  • maģistra grāds izglītībā, pedagoģijā vai psiholoģijā; maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā
  • angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī (studijām angļu valodā)

Iestājpārbaudījumi:

  1. promocijas pētījuma pieteikums (2500 – 5000 vārdu), kurā iekļauta plānotā promocijas pētījuma tēma, tās aktualitātes un nozīmīguma pamatojums
  2. iestājpārrunas: 5–10 minūšu ziņojums par plānoto promocijas pētījuma tēmu

Tiek ņemta vērā iepriekšējā izglītība un zinātniskās darbības pieredze.

Strādāt zinātniskās pētniecības institūtā, izglītības vai kultūras iestādē.


Studiju programmas direktore Liepājā

Dina Bethere, Dr.paed.
Tālr.: +371 26476297
E-pasts.: dina.bethere@liepu.lv