Studiju programmas

Tūrisma un rekreācijas vadība

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma
 (budžeta un maksas studiju vietas)

 Studiju programmas apakšvirzieni

  • Tūrisma vadība
  • Rekreācijas vadība

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijas – 4 gadi un 4 mēneši

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā tūrismā

vai

Profesionālais bakalaura grāds rekreācijas uzņēmējdarbības vadībā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

Uzņēmuma vadītājs

Programmas saturs

Tūrisma vadība; Tūrisma mārketings; Tūrisma loģistika; Kultūras tūrisms; Svešvalodas (angļu, vācu, krievu); Tūrisma pamati; Tūrisma uzņēmējdarbības procesi, Finanšu vadība; Stratēģiskā vadība; Projektu izstrāde un vadība; Informācijas tehnoloģijas u.c.

Tūrisma vadība: Tūrisma organizācija un vadība; Ceļojumu organizācija un vadība; Viesmīlības tūrisma uzņēmumu vadība; Starptautiskais tūrisms un globalizācija; Rezervācijas sistēmas tūrismā; Lauku tūrisma uzņēmumu vadība u.c. 

Rekreācijas vadība: Rekreatīvā ietekme un veselība; Rekreācijas veidi un līdzekļi tūrismā; Rekreācijas un atpūtas programmu organizēšana; Kurortoloģija un SPA; Rekreācijas tūrisma piedāvājuma vadība; Pasaules rekreācijas ģeogrāfija u.c.

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE latviešu valodā, CE matemātikā un CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • GA (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā, GA vai CE matemātikā

Papildu (visiem reflektantiem):

  • GA (atestātā/diplomā) ģeogrāfijā vai dabaszinībās un biznesa ekonomikas pamatos

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

  • strādāt ar tūrisma nozari saistītos uzņēmumos vai iestādēs Latvijā un ārvalstīs, piemēram, tūrisma informācijas birojos, tūrisma aģentūrās, viesnīcās, dabas parkos, rekreācijas un aktīvās atpūtas uzņēmumos, lidostās, ostās; strādāt valsts un pašvaldības institūcijās; vadīt ar tūrismu un rekreāciju saistītus uzņēmumus;
  • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Vadības zinības, kā arī citās augstskolās Latvijā vai ārvalstīs

Studiju programmas direktore – Mg.env.paed. Ilze Grospiņa, lektore

Kontakti

Ilze.grospina@liepu.lv