Studiju programmas

Eiropas valodu un kultūras studijas

Akreditēta akadēmiskā bakalaura studiju programma
(budžeta un maksas studiju vietas)

 Studiju programmas apakšvirzieni

 • Angļu un franču valodas un kultūras studijas

 • Angļu un krievu valodas un kultūras studijas

 • Angļu un spāņu valodas un kultūras studijas

 • Angļu un vācu valodas un kultūras studijas

 • Angļu un latviešu valodas un kultūras studijas (ārzemju studentiem)

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 3 gadi (ar priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai vācu valodā)

Pilna laika studijas – 4 gadi (bez priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā)

 Studiju programma tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā

Iegūstamais grāds(atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un franču valodas un kultūras studijās

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un krievu valodas un kultūras studijās

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un spāņu valodas un kultūras studijās

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un vācu valodas un kultūras studijās

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un latviešu valodas un kultūras studijās

Programmas saturs

Ievads kultūras studijās; Mūsdienu latviešu valoda; Pasaules literatūra un kultūra; Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls; Filozofija; Retorika; Zinātniskā pētniecība

Angļu valodas un kultūras studijas: moduļa kursi veido zināšanas un attīsta prasmes angļu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas angļu valodā

Franču valodas un kultūras studijas; Latviešu valodas un kultūras studijas; Krievu valodas un kultūras studijas; Spāņu valodas un kultūras studijas; Vācu valodas un kultūras studijas: izvēles moduļu kursi veido zināšanas un attīsta prasmes franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas franču vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā

 Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 • CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā, CE matemātikā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā

Iestājpārbaudījums (pretendentiem uz studiju ilgumu 3 gadi):

 • pārrunas franču vai latviešu, vai krievu, vai vācu, vai spāņu valodā

Priekšrocības:

 • 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras, svešvalodu olimpiādē 2019.– 2021. gadā

 • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Latviešu valodniecības, Latviešu literatūras zinātnes un vēstures, Filozofijas, Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma vai Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā 2019.– 2021. gadā

Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves

 • strādāt jomās, kur nepieciešamas svešvalodu zināšanas un kompetence angļu un franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu kultūrā

 • turpināt studijas Liepājas Universitātes maģistra studiju programmā Rakstniecības studijas, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Mg. hum. zin Agata Babina, lektore

Kontakti
29868717, 
agata.babina@liepu.lv.