Pilna laika studijas

Rakstniecības studijas

Akreditēta akadēmiskā maģistra studiju programma

RAKSTNIECĪBAS STUDIJAS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 2 gadi

 

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistrs rakstniecības studijās

 

Programmas saturs

Obligātā daļa: moduļa Rakstniecība, valoda, kultūra studiju kursu apguve nodrošina tekstveides prasmes, literatūras un kultūras procesu analīzes un pētniecības pamatprasmes, radošās domāšanas pamatiemaņas un zinātniskās pētniecības prasmes

Izvēles daļa:

Moduļu Literatūras teorija un analīze vai Valodniecības teorija un prakse studiju kursu apguve veido zināšanas literatūrzinātnes vai valodniecības nozarē un attīsta pētniecības prasmes

Moduļu Radošā un kritiskā rakstīšana vai Daiļliteratūras tulkošana studiju kursu apguve attīsta radošās un kritiskās rakstīšanas vai daiļliteratūras tulkošanas pamatiemaņas

Moduļu Latviešu literatūras un kultūras pētniecība vai Latviešu valodas pētniecība, vai Literārā rediģēšana un izdevējdarbība, vai Publicistika studiju kursu apguve attīsta pētniecības prasmes literatūrzinātnē (latviešu literatūrā) vai valodniecībā (latviešu valodā) un veido literārā redaktora vai publicista un redaktora darbam nepieciešamās prasmes

Modulis Dramaturģija sniedz padziļinātas zināšanas visa veida dramaturģisko darbu teorētiskajos aspektos un praktiskajā izveidē, kā arī sniedz iespēju apzināt šādu tekstu īstenošanas priekšnoteikumus.

 

Uzņemšanas prasības

  • humanitāro vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs

Iestājpārbaudījums:

  • pārrunas par studiju programmas izvēles motivāciju

 

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

  • strādāt plašsaziņas jomā, redakcijā, pētniecības iestādē, izglītības sistēmā, kultūras iestādē un citviet, kur nepieciešamas iegūtās prasmes un kompetence

  • veidot radošo karjeru

  • turpināt izglītību LiepU doktora studiju programmā Valodniecība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore – Dr. philol. Zanda Gūtmane, asociētā profesore

 

Kontakti

63483783; 63483779; 26117393

zanda.gutmane@liepu.lv

 

Kontakti

63483783; 63483779; 26117393 

zanda.gutmane@liepu.lv