Nepilna laika studijas

Biznesa un organizāciju vadība

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

BIZNESA UN ORGANIZĀCIJU VADĪBA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Uzņēmējdarbības procesu vadība
 • Cilvēkresursu vadība
 • Sabiedrisko attiecību vadība
 • Ārējo sakaru vadība

 

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs biznesa administrēšanā

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • uzņēmuma vadītājs
 • personāla vadītājs
 • sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs
 • ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

 

Programmas saturs

Vadības teorija; Ekonomikas teorija; Uzņēmējdarbība; Mārketings; Finanšu grāmatvedība; Finanšu teorija; Biznesa vadības instrumenti, Starptautiskais mārketings, Pārmaiņu vadība, Svešvalodas, Korporatīvo pasākumu organizēšana, Civiltiesības un komerctiesības, Starpkultūru komunikācija,  u. c.

 

Uzņēmējdarbības procesu vadība: Uzņēmējdarbības loģistika, Vadības grāmatvedība, Vides ekonomika, Finanšu vadība; Inovāciju ekonomika; Pakalpojumu mārketings, Uzņēmuma pārvaldības sistēmas, Darba tiesiskās attiecības, Loģistika un transportu  menedžments, u. c.

 

Cilvēkresursu vadība: Darba tiesiskās attiecības, Darba tirgus Latvijā un ES, Personāla lietvedība un darba organizācija, Atalgojumu sistēma un algu grāmatvedība, Profesiju standarti un tos reglamentējošie dokumenti, u.c.

 

Sabiedrisko attiecību vadība: Sabiedrisko attiecību metodes, vēsture un teorijas, Riska un krīžu komunikācija, Lobēšana, Tekstveide un rediģēšana, Angļu valoda sabiedriskajās attiecībās, u.c.

 

Ārējo sakaru vadība: Loģistika un transportu menedžments, Tulkošanas teorija un metodika, Starptautiskās un salīdzināmās tiesības, Diplomātiskais protokols, Angļu valoda ārējo sakaru vadībā, Franču valoda ārējo sakaru vadībā, u.c.

 

 

Uzņemšanas prasības

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

Obligātās prasības:

 • CE latviešu valodā
 • CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Papildus prasības:

Uzņēmuma vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Personāla vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;
 • GA vai VE/I svešvalodā;
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;
 • GA vai VE/I svešvalodā;
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

 

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

Obligātās prasības:

 • GA vai CE latviešu valodā
 • GA vai CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Papildu prasības:

Uzņēmuma vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā ar vērtējumu
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Personāla vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;
 • GA vai VE/I svešvalodā;
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos.

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;
 • GA vai VE/I svešvalodā;
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

 

Priekšrocības:

Uzņēmuma vadītājs, Personāla vadītājs:

 • 1. – 3. vietas ieguvējiem matemātikas vai svešvalodu olimpiādē 2015. – 2017. gadā
 • 1. – 3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas, Ekonomikas vai Fizikas sekcijā 2015. – 2017. gadā

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs, Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 • 1. – 3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē 2015. – 2017. gadā

 

 • 1. – 3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu  zinātniskās konferences Psiholoģijas vai Socioloģijas sekcijā 2015. – 2017. gadā.

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 •  veikt iestādes, uzņēmuma vai atsevišķu struktūrvienību vadītāja amata pienākumus atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai
 •  turpināt  studijas LiepU profesionālā maģistra studiju programmā Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore –  Mg. oec. Aija Kairēna, lektore

 

Kontakti

 63407737; 26185139

 aija.kairena@liepu.lv