Studiju programmas

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija*

Laikā, kad latviešu valoda sabiedriskajā telpā pastāv līdzās angļu un krievu valodai, kad latviešu kultūras satura patēriņš sabiedrībā strauji sarūk, ir nepieciešams rūpēties par latviešu valodas un kultūras satura veidošanu un mūsdienīgu attīstību. Programma piedāvā apgūt humanitāro zinātņu pamatus kā vienu no Latvijas un Eiropas kultūras galvenajām vērtībām, vienlaikus attīstot dažādas profesionālās prasmes, kas 
nepieciešamas, lai praktiski darbotos latviešu valodas, literatūras un kultūras 
(folkloras, teātra u.c.) jomās, to pētniecībā un komunikācijā.

Studiju līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums 4 gadi
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds filoloģijā
Studiju maksa gadā 1780 €

 

  • Baltu valodas studijas
  • Literatūras un kultūras komunikācijas studijas

Obligātā daļa: valodniecības, literatūrzinātnes, kultūras studiju, komunikācijas zinātņu un vadībzinātņu pamatkursi

Baltu valodu studijas: studiju kursi, kas veido latviešu valodas lietojuma un pētniecības prasmes; literārā redaktora un tulkotāja (latviešu-lietuviešu, lietuviešu-latviešu) pamatprasmes un attīsta praktiskās iemaņas kultūras komunikācijā

Lietuviešu valodas un kultūras, kā arī tulkotāja prasmju apguve pēdējā studiju gadā notiek Klaipēdas Universitātē.

Literatūras un kultūras komunikācijas studijas: studiju kursi, kas veido pētniecības un kritikas prasmes literatūrzinātnē, teātra zinātnē, folkloristikā un ar tām saistītajās kultūras studiju jomās; nodrošina zināšanas kultūras komunikācijā un vadībā; attīsta publicistikas, īpaši literatūras, teātra un kultūras kritikas, prasmes.

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā
Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā


Papildu prasības

  • GA literatūra

Priekšrocības

  • 1.-3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras, svešvalodu olimpiādē pēdējos trīs mācību gados
  • 1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas valsts/ reģiona skolēnu ZPD konferences Humanitārās un mākslas zinātnes sekcijā pēdējos trīs mācību gados

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients x 2 + CE matemātikā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients + papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (optimālais mācību saturs) – 60%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 85% un CE svešvalodā (augstākais mācību saturs) – 80%, GA literatūrā – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  85 x 1 x 2 + 60 x 0,75 + 80 x 1 + 8 +  75 x 0,05 = 306,75

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

  • augstākā mācību satura CE – 1;
  • optimālā mācību satura CE – 0,75;
  • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
  • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Strādāt zinātniskajā pētniecībā, izdevniecībā, bibliotēkā, izglītības sistēmā vai kultūras iestādē.

Strādāt plašsaziņas jomā un jomās, kur nepieciešamas latviešu un lietuviešu valodas zināšanas (apakšvirziena Baltu valodu studijas absolventiem).

Turpināt studijas Liepājas Universitātes maģistra studiju programmā Rakstniecības studijas, Vadības zinības, iegūt pedagoga kvalifikāciju vai studēt citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.*Saistībā ar LiepU studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” pārakreditāciju, 2024. gada 1. septembrī programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” studenti varēs turpināt studijas apvienotajā studiju programmā “Valodu un kultūras studijas”
 

Studiju programmas direktore

Sandra Okuņeva, Mg.philol.
E-pasts: sandra.okuneva@liepu.lv