Studiju programmas

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Akreditēta akadēmiskā bakalaura studiju programma
(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju programmas apakšvirzieni

  • Baltu valodu studijas

  • Literatūras un kultūras komunikācijas studijas

Studiju forma un ilgums
Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds
Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

Programmas saturs
Obligātā daļa: valodniecības, literatūrzinātnes, kultūras studiju, komunikācijas zinātņu un vadībzinātņu pamatkursi

Baltu valodu studijas: studiju kursi, kas veido latviešu valodas lietojuma un pētniecības prasmes; literārā redaktora un tulkotāja (latviešu-lietuviešu, lietuviešu-latviešu) pamatprasmes un attīsta praktiskās iemaņas kultūras komunikācijā

(Lietuviešu valodas un kultūras, kā arī tulkotāja prasmju apguve pēdējā studiju gadā notiek Klaipēdas Universitātē)

Literatūras un kultūras komunikācijas studijas: studiju kursi, kas veido pētniecības un kritikas prasmes literatūrzinātnē, teātra zinātnē, folkloristikā un ar tām saistītajās kultūras studiju jomās; nodrošina zināšanas kultūras komunikācijā un vadībā; attīsta publicistikas, īpaši literatūras, teātra un kultūras kritikas, prasmes

Uzņemšanas prasības
Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE latviešu valodā, CE matemātikā un CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā un matemātikā

Papildu (visiem reflektantiem):

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) latviešu literatūrā un kulturoloģijā vai kultūras vēsturē

Priekšrocības:

  • 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras, svešvalodu vai vizuālās mākslas olimpiādē 2019.–2021. gadā

  • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Latviešu valodniecības, Latviešu literatūras zinātnes un vēstures, Filozofijas, Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma vai Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā 2019.–2021. gadā

Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves

  • strādāt zinātniskajā pētniecībā, izdevniecībā, bibliotēkā, izglītības sistēmā, kultūras iestādē

  • strādāt plašsaziņas jomā un jomās, kur nepieciešamas latviešu un lietuviešu valodas zināšanas (apakšvirziena Baltu valodu studijas absolventiem)

  • turpināt studijas Liepājas Universitātes maģistra studiju programmā Rakstniecības studijas, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai Klaipēdas Universitātē, vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Mg. philol. Sandra Okuņeva, lekt.

Kontakti
63483783; 63483779; 26117393
sandra.okuneva@liepu.lv