Studiju programmas

Vides inovāciju tehnoloģijas

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma 
Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Studiju programma tiek īstenota arī angļu valodā

Pilna laika studijas – 4 gadi 

Iegūstamais grāds
Profesionālais bakalaurs vides inženierzinātnēs

Kvalifikācija

  • vides inženieris

Programmas saturs
Studiju programmas "Vides inovāciju tehnoloģijas" mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus speciālistus vides inženierijas jomā, kuri a) orientējas aktuālajās vides tehnoloģijās un to inovācijās un b) spēj tās piemērot konkrētām situācijām uzņēmumos un iestādēs ietekmes uz vidi mazināšanai un resursu taupīšanai, kā arī c) spēj radīt atbilstošās inovācijas.

Studiju programma piedāvā apgūt vides inženierijas prasmes ar uzsvaru uz datorgrafikā balstītu projektēšanu, prototipēšanu un dažādu sensoru sistēmu izstrādi un pielietošanu – gan piesārņojuma mērījumiem, gan energoefektivitātes novērtēšanai un citiem mērķiem. Būtiska loma studiju saturā ir atvēlēta materiālu otrreizējās izmantošanas aspektiem. Studiju laikā paredzētas arī vairākas prakses, kuru laikā varēs iegūt reālu pieredzi nākamajā profesijā. Kā bonuss, ko novērtēs nākotnes darba devēji ir vispārizglītojošie kursi tādās jomās kā projektu vadība, lietišķā komunikācija, u.c., lai jaunais profesionālis vieglāk varētu iekļautos uzņēmumu darba vidē.

Uzņemšanas prasības
Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada:

  • CE latviešu valodā, CE matemātikā un CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā

Priekšrocības:

  • 1.-3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts, fizikas, bioloģijas, ķīmijas olimpiādē 2019.,2020.,2021. gadā;

  • 1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas valsts / reģiona skolēnu zinātniskās konferences Ķīmijas, Bioloģijas, Inženierzinātnes sekcijā 2019.,2020.,2021. gadā. 

Paredzamie studiju rezultāti:

1. Izpratne par vides sistēmu funkcionēšanu un vides tehnoloģijām.
2. Prasmes vides tehnoloģiju pielietošanā konkrētās problēmsituācijās.
3. Inovāciju kompetences vides tehnoloģiju jomā. Nestandarta problēmrisinājumu kompetences.
4. Spēja veikt inženiertehniskās projektēšanas un vides tehnoloģiju konstruēšanas uzdevumus.
5. Spēja sagatavot, prezentēt un vadīt ar vides jomu saistītus projektus. 
6. Spēja veikt vides politikas, pārvaldības un citu nozares dokumentu sagatavošanas, vadības vai uzraudzības uzdevumus.
7. Komunikācijas prasmes.

Nozares teorētiski kursi: Vides inženierijas pamati, Inženiermatemātika, Fizika vides inženierzinātnei, Vides ķīmija, Bioloģija un bioķīmija, Vides tehnoloģijas I, II, III, IV, Ģeogrāfija un Zemes zinātnes, Aprites ekonomika, Vides politika un vides ekonomika

Nozares praktiskie kursi: Mehānikas pamati, Elektronika, Programmēšanas pamati, Lietu internets, Vides mērījumi un sensori, Prototipēšana, Tehniskā grafika, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, Vides procesu modelēšana, Datu bāzes, Vides monitorings, Vides un darba drošības pārvaldība, Vides komunikācija un ētika, Ietekmes uz vidi novērtējums, Materiāli un reciklēšana, Ekotehnoloģija un biomimikrija, Biotehnoloģija, Inovāciju vadība, Pētījumu metodoloģija vides zinātnēs

Karjeras iespējas

strādāt dažādos ar vides tehnoloģijām saistītos uzņēmumos un organizācijās
uzsākt savu uzņēmējdarbību
turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Ekotehnoloģijas vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktors – Dr. sc. ing. Viesturs Kalniņš, docents

Kontakti: + 371 26088324,  viesturs.kalnins@liepu.lv, k.viesturs@inbox.lv