Studiju programmas

Vides inovāciju tehnoloģijas

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma 
Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Studiju programma tiek īstenota arī angļu valodā

Pilna laika studijas – 4 gadi 

Iegūstamais grāds
Profesionālais bakalaurs vides inženierzinātnēs

Kvalifikācija – vides inženieris

Programmas saturs

Studiju programma "Vides inovāciju tehnoloģijas" sagatavo darba tirgū aizvien vairāk pieprasītos vides inženierus tehnologus. Tas nozīmē, speciālistus, kas ne tikai spēj izpildīt profesijas pamatuzdevumus – veikt rasēšanas darbus, piesārņojuma mērījumus, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, utt., bet arī ar savām zināšanām spēj padarīt “zaļākus” uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, ieviešot tajos jaunākās vides inovācijas, uz ko pēdējā laikā tiecas aizvien vairāk uzņēmumi.

Programmas mērķis ir sagatavot daudzpusīgus un inovētspējīgus vides inženierus. Speciālistus, kas spēs atrast darbu visdažādākajos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos un pielāgoties mainīgam darba tirgum, kā arī uzsākt paši savu uzņēmējdarbību. Lai to sasniegtu, bez profesijas pamazināšanām, paredzēts apgūt arī daudzpusīgas papildus prasmes, kuras var iedalīt četrās lielās grupās:

Tehniskās inženierijas prasmes – viss nepieciešamais, lai tehnoloģijas izgatavotu.

Vides tehnoloģijas, Mehānikas pamati, Elektronika, Programmēšanas pamati, Lietu internets, Vides mērījumi un sensori, Prototipēšana.

Specialitātes datorprasmes – rasējumi, kartes un piesārņojuma izplatības modeļi.

Tehniskā grafika (AutoCAD un SolidWorks programmas), Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, Vides procesu modelēšana, Datu bāzes.

Vides pārvaldības prasmes – viss nepieciešamais darbam ar dokumentiem.

Vides monitorings, Vides un darba drošības pārvaldība, Vides komunikācija un ētika, Ietekmes uz vidi novērtējums, Vides politika un vides ekonomika, Aprites ekonomika, Biroja programmatūra, Projektu vadība, Lietišķā komunikācija.

Inovāciju prasmes – ieraudzīt esošās tehnoloģijas no jauna skatu punkta.

Materiāli un reciklēšana, Ekotehnoloģija un biomimikrija (dabas procesu pārveide tehnoloģijās), Biotehnoloģija.

Neskatoties uz tehnisko ievirzi, programma ir piemērota visiem, kam ir interese risināt vides problēmas ar tehnoloģiju palīdzību, jo apgūstamo tehnisko un vides zināšanu daudzums ir sabalansēts.

Katra studiju gada noslēgumā ir paredzēta prakse, kuras laikā būs iespējas pārbaudīt iegūtās zināšanas reālā darba vidē un iepazīt potenciālos darba devējus.

Uzņemšanas prasības
Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada:

  • CE latviešu valodā, CE matemātikā un CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

  • Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (studijām angļu valodā)

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā

Priekšrocības:

  • 1.-3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts, fizikas, bioloģijas, ķīmijas olimpiādē 2019.,2020.,2021. gadā;

  • 1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas valsts / reģiona skolēnu zinātniskās konferences Ķīmijas, Bioloģijas, Inženierzinātnes sekcijā 2019.,2020.,2021. gadā. 

Karjeras iespējas

Strādāt dažādos ar vides tehnoloģijām saistītos uzņēmumos un organizācijās
Uzsākt savu uzņēmējdarbību.
Turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Ekotehnoloģijas vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktora p.i. Mg. sc. env. Lilita Ābele, lektore

Kontakti:63454046; 26110394; 29595493,  lilita.abele@liepu.lv