Studiju programmas

Vides inovāciju tehnoloģijas

Profesionālā bakalaura studiju programma "Vides inovāciju tehnoloģijas" sagatavo darba tirgū aizvien vairāk pieprasītos vides inženierus tehnologus. Tas nozīmē, speciālistus, kas ne tikai spēj izpildīt profesijas pamatuzdevumus – veikt rasēšanas darbus, piesārņojuma mērījumus, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, utt., bet arī ar savām zināšanām spēj padarīt “zaļākus” uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, ieviešot tajos jaunākās vides inovācijas, uz ko pēdējā laikā tiecas aizvien vairāk uzņēmumi.

Studiju līmenis Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums 4 gadi
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds vides inženierzinātnēs
Iegūstamā kvalifikācija Vides inženieris
Studiju maksa gadā 2540 €

 

Programmas mērķis ir sagatavot daudzpusīgus un inovētspējīgus vides inženierus. Speciālistus, kas spēs atrast darbu visdažādākajos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos un pielāgoties mainīgam darba tirgum, kā arī uzsākt paši savu uzņēmējdarbību. Lai to sasniegtu, bez profesijas pamazināšanām, paredzēts apgūt arī daudzpusīgas papildus prasmes, kuras var iedalīt četrās lielās grupās:

  1. Tehniskās inženierijas prasmes – viss nepieciešamais, lai tehnoloģijas izgatavotu (Vides tehnoloģijas, Mehānikas pamati, Elektronika, Programmēšanas pamati, Lietu internets, Vides mērījumi un sensori, Prototipēšana)
  2. Specialitātes datorprasmes – rasējumi, kartes un piesārņojuma izplatības modeļi (Tehniskā grafika (AutoCAD un SolidWorks programmas), Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, Vides procesu modelēšana, Datu bāzes)
  3. Vides pārvaldības prasmes – viss nepieciešamais darbam ar dokumentiem (Vides monitorings, Vides un darba drošības pārvaldība, Vides komunikācija un ētika, Ietekmes uz vidi novērtējums, Vides politika un vides ekonomika, Aprites ekonomika, Biroja programmatūra, Projektu vadība, Lietišķā komunikācija)
  4. Inovāciju prasmes – ieraudzīt esošās tehnoloģijas no jauna skatu punkta (Materiāli un reciklēšana, Ekotehnoloģija un biomimikrija (dabas procesu pārveide tehnoloģijās), Biotehnoloģija)

Neskatoties uz tehnisko ievirzi, programma ir piemērota visiem, kam ir interese risināt vides problēmas ar tehnoloģiju palīdzību, jo apgūstamo tehnisko un vides zināšanu daudzums ir sabalansēts.

Katra studiju gada noslēgumā ir paredzēta prakse, kuras laikā būs iespējas pārbaudīt iegūtās zināšanas reālā darba vidē un iepazīt potenciālos darba devējus.

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā
Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā


Priekšrocības

  • 1.-3. vietas ieguvējiem  Latvijas valsts, fizikas, bioloģijas, ķīmijas olimpiādē pēdējos trīs mācību gados
  • 1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas valsts/ reģiona skolēnu ZPD konferences Dabaszinātņu/ inženierzinātņu un tehnoloģiju vai Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu sekcijā pēdējos trīs mācību gados

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

CE matemātikā x CE līmeņa koeficients x 4 + CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (augstākais mācību saturs) – 80%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 75% un CE svešvalodā (optimālais mācību saturs) – 70%, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  80 x 1 x 4 + 75 x 1 + 70 x 0,75 + 75 x 0,05 = 451,25

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

  • augstākā mācību satura CE – 1;
  • optimālā mācību satura CE – 0,75;
  • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
  • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Strādāt dažādos ar vides tehnoloģijām saistītos uzņēmumos un organizācijās.

Uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Ekotehnoloģijas vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktore

Māra Zeltiņa, Dr.biol.
E-pasts: mara.zeltina@liepu.lv