Pedagoģija

 

PEDAGOĢIJA
Akreditēta 31.10.2007.; akreditācijas lapas Nr. 079-1526

Studiju programmas direktore: Inta Klāsone, asoc.prof., Dr. paed., tālr. 634 21129, e-pasts: inta.klasone@liepu.lv
 
Iegūstamais grāds: pedagoģijas doktors
 
Iegūstamais diploms: doktora diploms
 
Studiju programmas mērķi:
dot iespēju jaunajiem zinātniekiem iegūt pedagoģijas doktora grādu kādā no LiepU pārstāvētajām pedagoģijas zinātnes apakšnozarēm (pirmsskolas, pieaugušo, vispārīgā, skolu, nozaru pedagoģija); sekmēt zinātniskās pētniecības, pētniecisko metožu un pedagoģijas teoriju tālāku attīstību, kas nodrošina prakses pilnveidošanu, augstskolas mācībspēku un kvalificētu zinātnieku izglītošanu; veicināt sadarbību ar dažāda tipa pedagoģijas pētnieciskajām institūcijām un izglītības iestādēm kā zinātniskās darbības nepieciešamu nosacījumu
 
Prasības doktorantūras sekmīgai beigšanai:
1) studiju laikā nokārtoti 2 promocijas eksāmeni (pedagoģijā un svešvalodā);
2) apgūta akadēmiskā un pētnieciskā darba metodoloģiju;
3) sagatavotas 3 publikācijas par promocijas darba tēmu;
4) nolasīti vismaz 2 referāti par promocijas darba pētniecības rezultātiem;
5) izstrādāts un iesniegšanai promocijas padomē sagatavots promocijas darbs.
 
Studiju programmas saturs:
pedagoģijas un starpnozaru teorētiskie kursi: pedagoģijas zinātnes attīstība, kvantitatīvās un kvalitatīvās pedagoģijas pētniecības metodes, izglītības filozofijas teorētiskās nostādnes 21. gs., pedagoģiskās kultūras tendences 21.gs., androgoģijas  teoriju interpretācija 21. gs., subjekta attieksmju sistēma personības aktivitātes kontekstā, personības socializācija: teorija un prakse, holistiskā pieeja pedagoģijā; brīvās izvēles studiju kursi: tālmācības metodoloģija; doktorantu pētnieciskās un zinātniskās aktivitātes: teorētiskie semināri, dalība zinātniskajās konferencēs, promocijas darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai.
 
Prasības uzņemšanai: 
izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā (vai tam atbilstoša augstākā izglītība pedagoģijā); referāts par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā apakšnozarē; pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu pedagoģijas nozarē
 
Studiju forma: pilna laika
 
Studiju ilgums: 3 gadi
 
Budžeta vietas: 3
 
Maksas vietas: pilna laika - bez ierobežojuma
 
Studiju maksa: Ls 1330
 
Pēc studiju programmas beigšanas absolventam būs iespējas: 
iespējams strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolās vai citās zinātniskās iestādēs
Atpakaļ

Kalendārs

Nov
16

iWeek: UPDATE Zinātniskā konference....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

13:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Izstādes atklāšana “UPDATE 2.0”....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

18:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Performanču vakars un koncerts...

Friča Brīvzemnieka iela 28, [...]

21:00

x