Reģionālistika

Lejaskurzemes izlokšņu attīstības dinamikas izpēte 2019. gada rezultāti

Valsts pētījumu programma „Latviešu valoda” Nr. VPP-IZM-2018/2-0002
Apakšprojekts „Reģionālistika”

Pētniece Ieva Ozola
Studentes Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža

Lejaskurzemes izlokšņu attīstības dinamikas izpēte
2019. gada rezultāti

 

Zinātniskās publikācijas

Datu bāze

Piezīmes

Ieva Ozola. Lejaskurzemes izlokšņu aprakstos neminētie: daļēji lokāmie divdabji. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 23 (1/2). Liepāja: Liepājas Universitāte, 2019, 128.–137. lpp. ISSN 1407-4737

EBSCO

Datēts ar 2019., no tipogrāfijas tiks saņemts 2020.

Piemares ļaudis un likteņi: rakstu krājums, Nr. 3. Atbildīgā redaktore Ieva Ozola. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2019. ISBN 978-9934-569-62-3

 

Sagatavots un izdots ar VPP finansiālu atbalstu

Referāti

Ieva Ozola. Lejaskurzeme un tās robežas: lingvistiskais un citi aspekti. 4. kultūrvēsturiskā konference Piemares ļaudis un likteņi 2019. gada 24.–25. oktobrī Liepājas Universitātē

 

Aprobēta daļa no monogrāfijas nodaļas

Ieva OZOLA, Līga AGRUMA, Elza OZOLA, Rita KAPENIECE-KLAUŽA. Izloksnes Priekules novadā 21. gadsimtā. Liepājas Universitātes 24. starptautiskā zinātniskā konference Vārds un tā pētīšanas aspekti 2019. gada 28.–29. novembrī.

EBSCO

Raksts jāiesniedz 2020. gada aprīlī

 

Publicitāte: raksti presē, radio, TV raidījumi, lekcijas, semināri, org. konferences utt.

21.02.2019.

Ieva Ozola. Liepājas Universitātes valodnieku pētījumu iekļaušanās valsts pētījumu programmā Latviešu valoda

Raksturoti LiepU valodnieku uzdevumi un sagaidāmie rezultāti VPP Latviešu valoda, parādīta pēctecība ar iepriekš veiktajiem pētījumiem, kā arī zinātniskā sadarbība ar LU Latviešu valodas institūtu.

Letonikas lasījumi Valodas pētījumi Kurzemē

LU Akadēmiskajā bibliotēkā

Humanitāro zinātņu interesentiem Rīgā

Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža. Izveidota prezentācija (70 slaidi) Ieskats Lejaskurzemes izlokšņu pētniecībā

Publiskots LiepU interneta vietnē

Pieejams visiem interesentiem

27.09.2019.

Ieva Ozola, studente Līga Agruma

Kā gaistošo padarīt mūžīgu – izlokšņu (p)ierakstīšana, atšifrēšana, glabāšana, pētīšana

Pasākuma apmeklētāji iepazīstināti, kā kopš 19. gs. beigām attīstījusies izlokšņu runas pierakstīšana, ierakstīšana un glabāšana, kas no tā atrodams Liepājas Universitātē.

Eiropas Zinātnieku nakts Liepājas Universitātē

Liepājas sabiedrībai paredzēts publisks populārzinātnisks pasākums

LiepU 4. kultūrvēsturiskā konference Piemares ļaudis un likteņi 2019. gada 24.–25. oktobrī Liepājas Universitātē.

Ieva Ozola – viena no līdzorganizētājām, Līga Agruma – dalība konferences darba kārtības nodrošināšanā

 

Konferences līdzfinansējums – VPP

7.11.2019.

Ieva Ozola un Benita Laumane piedalījās Latviešu valodas aģentūras rīkoto Vakara sarunu Par valodu – tas ir interesanti tematiskajā sarunā Tā runā novados

Rīga, Birojnīca

Humanitāro zinātņu interesentiem Rīgā

Liepājas Universitātes 24. starptautiskā zinātniskā konference Vārds un tā pētīšanas aspekti 2019. gada 28.–29. novembrī Liepājas Universitātē. Ieva Ozola – starptautiskās konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētāja, Līga Agruma – dalība konferences darba kārtības nodrošināšanā

 

Konferences līdzfinansējums – VPP

Projekta rezultāti izmantoti LiepU bakalaura programmas Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija studiju kursā Dialektoloģijas praktikums

 

 

Monogrāfijas izstrāde (materiāla vākšana, nodaļu izstrāde utt.)

Kvantitatīvie dati

 

Ieva Ozola. Izstrādāts monogrāfijas ievaddaļas Lejaskurzeme – kultūrvēsturisks pierobežas novads teksta pirmvariants.

pašlaik ap 0,6 a.l.

Daļēji aprobēts

4. konferencē Piemares ļaudis un likteņi

Ieva Ozola, Liene Markus-Narvila. 90% izstrādāta monogrāfijas nobeigumā ievietojamā bibliogrāfija par Lejaskurzemes izloksnēm (avoti) un to izpēti.

pašlaik ap 260 bibliogrāfijas ierakstu

Notikusi arī bibliogrāfiskā noformējuma apspriešana

Ieva Ozola. Monogrāfijas nodaļai Lejaskurzemes izlokšņu sintakse izstrādāts plāns, manuskripta pirmvariantā iestrādāti līdzšinējie pētījumi, teorija papildināta ar ekscerptiem no jaunākajiem Lejaskurzemes izlokšņu vākumiem

pašlaik ap 2,5 a.l.

 

Ieva Ozola, Liene Markus-Narvila. Apspriedes par monogrāfijas manuskripta satura, struktūras un noformējuma jautājumiem

3 darba apspriedes klātienē

 

Pētnieciskais, tehniskais darbs (val. vien. ekscerpēšana, ievadīšana utt.)

Ieva Ozola un studentes. 2019. gada septembris – decembris: Priekules novada 3 teicēju ierakstu (2018. gada materiāls) atšifrēšana un valodas īpatnību analīze.

ap 1,5 a.l. sarunu teksta

daļēji publiskots kopreferātā Izloksnes Priekules novadā 21. gadsimtā

Studentes. Transkripcijā pārrakstīti LiepU Kurzemes Humanitārā institūta dialektoloģijas krātuves Lejaskurzemes izlokšņu tekstu rokraksti.

ap 2,5 a.l. teksta