Studiju programmas

Skolotājs

*Studiju programma ir licencēta

Profesionālā bakalaura studiju programma
(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju programma “Skolotājs” paredz iespēju iegūt profesionālā bakalaura grādu izglītības zinātnēs un skolotāja kvalifikāciju, apgūstot vienu, divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas.

Studiju forma un ilgums

 • Pilna laika klātiene – 4 gadi

 • Nepilna laika neklātiene – 4,5 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālā bakalaura grāds izglītības zinātnēs

Kvalifikācija - skolotājs

Mācību priekšmetu jomu moduļi - iespēja izvēlēties vienu, divas vai vairākas jomas - kopā 82 kredītpunkti (KP)

Latviešu valoda un literatūra – 82 KP modulis

Matemātika – 82 KP modulis

50 KP moduļi: Angļu valoda; Bioloģija; Datorika; Dizains un tehnoloģijas; Fizika; Ģeogrāfija; Vācu valoda kombinācijā ar jebkuru atšķirīgu 32 KP moduli: Angļu valoda; Bioloģija; Datorika; Dizains un tehnoloģijas; Latviešu valoda kā valsts valoda un kā svešvaloda; Matemātika; Vācu valoda; Dabaszinības; Fizika; Ģeogrāfija

 Studiju iespējas apakšprogrammās:

 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs

 • Matemātikas skolotājs 

VAI

 • Angļu valodas skolotājs 

 • Vācu valodas skolotājs

 • Datorikas skolotājs

 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

 • Bioloģijas skolotājs


 

 

 

un jebkurš
atšķirīgs
priekšmets

 

 

 • Angļu valodas skolotājs

 • Bioloģijas skolotājs

 • Datorikas skolotājs

 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

 • Latviešu valodas kā valsts valodas skolotājs

 • Matemātikas skolotājs

 • Vācu valodas skolotājs 

 • Dabaszinību skolotājs; Fizikas skolotājs; Ģeogrāfijas skolotājs; (jebkurā to divu savstarpējā kombinācijā)

 


82 kredītpunktu moduļu apguve dos iespēju iegūt tiesības mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam;

50 kredītpunktu moduļu apguve dos tiesības apgūto saturu mācīt vispārīgajā, optimālajā un padziļinātajā līmenī atbilstīgi valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam;

32 kredītpunktu moduļu apguve dos tiesības mācīt apgūto saturu vispārīgajā līmenī atbilstīgi valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam.

Uzņemšanas prasības

Studiju programmas mērķauditorija ir vispārizglītojošo un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi, kas ieguvuši vidējo izglītību un kuru vidējās izglītības dokumentā izvēlētās studiju jomas priekšmetu vērtējumi ir ne zemāki par 7 ballēm.

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām tiks uzņemtas studiju programmā, pamatojoties uz noteiktām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm un iestājpārbaudījumu.

Kopējais vērtējums veidojas no:

 • izvēlētās studiju jomas priekšmetu vērtējumi vidējās izglītības dokumentā 30%;

 • vērtējumi centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā 20% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā, d) gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos);

 • Iestājpārbaudījums 50%.

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:

 • Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiskā daļa).

 • Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa – intervija). 

Piezīme: uz iestājpārbaudījumu ieteicams ņemt līdzi apliecinājumus (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u. c.), dalību Latvijas valsts vai starptautiskās olimpiādēs un Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs. un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u. c.)).

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt pamata vai vidējās (vispārējās) izglītības iestādē

 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Izglītības zinātnes vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 • papildus apgūt studiju kursus augstākajā pakāpē vai papildmoduļu saturu kādā citā mācību priekšmetu jomā.

Studiju programmas direktore – Dr. paed. Linda Pavītola, profesore

Kontakti 
+ 371 29553461; + 371 26181317; + 37126167420
linda.pavitola@liepu.lv