Pilna laika studijas

Skolotājs

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

SKOLOTĀJS

(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Pirmsskolas izglītība (P, N)*

 • Pamatizglītība (P, N)

 • Speciālās izglītība (P, N) **

 • Sports un deja (P) **

 • Mūzika (P, N) **

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs izglītībā

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • Pirmsskolas izglītības skolotājs

 • Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta skolotājs

 • speciālās izglītības skolotājs**

 • sporta un deju skolotājs**

 • mūzikas skolotājs**

 

 • Programmas saturs

 • Pirmsskolas izglītības skolotājs: Kopveseluma pieeja pirmsskolā; Sasniegumu motivācija; Bērnu emocionālā audzināšana; Pedagoģiskais process pirmsskolā; Bērnu sagatavošana skolai; Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā; Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā; Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika vai Speciālā izglītība un Sociālā pedagoģija pirmsskolā u. c.

 • Pamatizglītības skolotājs: Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika; Pamatizglītības (1.–9. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 1 mācību priekšmets: Mūzika vai Sports vaiAngļu vai Vācu vai Franču valoda) vai Pamatizglītības (7.–9. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 2 mācību priekšmeti: Latviešu valoda un literatūra vai Matemātika vai Bioloģija vai Informātika vai Vēsture vai sociālās zinības vai Mājturība un tehnoloģijas vai Vizuālā māksla vai Ģeogrāfija vai Fizika) u.c.

 • Speciālās izglītības skolotājs: Speciālā pedagoģija un psiholoģija; Speciālā izglītība pirmsskolā; Dzimtās valodas mācīšana speciālajā izglītībā; Matemātikas mācīšana speciālajā izglītībā; Izglītība bērniem ar mācīšanās grūtībām; Garīgās attīstības traucējumu pedagoģiskā diagnosticēšana un korekcija u. c.

 • Sporta un deju skolotājs: Sporta pedagoģija un sporta psiholoģija; Sporta un deju vēsture; Sporta fizioloģija; Sporta medicīna; Metodiku kursi individuālajos sporta veidos: vingrošana, peldēšana, vieglatlētika u. c.; Metodiku kursi sporta spēlēs: basketbols, volejbols, handbols, futbols u. c.; Metodiku kursi dejās: klasiskā deja, sporta deja; Laikmetīgā deja; Mūsdienu deju improvizācija u. c.

 • Mūzikas skolotājs: Mūzikas formas un stili; Aranžēšana; Mūzikas metodika; Diriģēšana; Instrumenta spēle (sintezators, ģitāra); Solo dziedāšana; Dators mūzikā; Mūzikas psiholoģija; Mūzikas pedagoģija; Latviešu mūzika kultūrvēstures aspektā; Mūzikas terapija izglītībā u. c.

 • Vēstures un sociālo zinību skolotājs: Latvijas vēsture; Vēstures mācīšanas metodika; Muzeja darba pamati un muzejpedagoģija; Veselības izglītības pamati; Ētika; Ekonomikas teorija; Pilsoniskā izglītība; Kultūras vēsture; Politoloģija; Tiesību pamati u. c.

 

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām

Obligātās prasības

CE latviešu valodā

CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

GA vai CE latviešu valodā

GA svešvalodā vai CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Iestājpārbaudījums: pārrunas (no iestājpārbaudījuma atbrīvoti tie reflektanti, kuru atestāta vidējā gada atzīme visos mācību priekšmetos ir 7 vai augstāka)

Iestājpārbaudījums (studiju programmas apakšvirzienā Mūzikas skolotājs) - individuāls a capella dziedājums

Papildu prasības (visiem reflektantiem)

Sekmīgas vidējā izglītības atestāta gada atzīmes visos mācību priekšmetos, vidējā atzīme ne zemāka par 7 ballēm. Ierodoties uz konsultācijām un pārrunām līdzi jāņem vispārējo izglītību apliecinošs dokuments un sekmju izraksts, vidējā atzīme tiek izvērtēta LiepU.

Papildu prasības

Pamatizglītības skolotājs - GA latviešu valodā; GA svešvalodā

Pirmsskolas izglītības skolotājs - GA latviešu valodā; GA svešvalodā

Sporta un deju skolotājs - GA sportā; GA svešvalodā

Speciālās izglītības skolotājs - GA svešvalodā; GA bioloģijā vai dabaszinībās

Mūzikas skolotājs - GA kulturoloģijā vai kultūras vēsturē; GA svešvalodā

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt pirmsskolas, vispārējās vai speciālās izglītības iestādē (atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai)

 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Karjeras konsultants, Mūzikas terapija, Vispārējās izglītības skolotājs u. c. vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore – Dr. hist. Ārija Kolosova, docente

 

Studiju programmas apakšvirzienu vadītāji 

 • Pirmsskolas izglītības skolotājs – Mg. paed., Jana Grava, lektore

29110674, jana.grava@liepu.lv

 • Pamatizglītības skolotājs – Dr. hist.Ārija Kolosova, docente

63407765; 28239642, arija.kolosova@liepu.lv

 • Speciālās izglītības skolotājs – Dr. paed.Dina Bethere, asociētā profesore

26476297,  dina.bethere@liepu.lv

 • Sporta un deju skolotājs – Dr. paed.Helēna Vecenāne, docente

29331724,  helena.vecenane@liepu.lv

 • Mūzikas skolotājs – Mg. paed. Olga Blauzde, docente, profesionālā maģistra grāds mūzikā, profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē

29557033, olga.blauzde@liepu.lv

 

 

Kontakti

63454488; 26181317; 26167420

arija.kolosova@liepu.lv

 

* P – pilna laika studijas; N – nepilna laika studijas

** - iespējamas izmaiņas skolotāju programmu jaunveides rezultātā