Jaunumi:

Atpakaļ
Liepājas Universitāte, 03.01.2023 10:37

Liepājas Universitātes atklātā vēstule

Latvijas Valsts prezidentam E. Levitam

LR Saeimas deputātiem

LR Tiesībsargam J. Jansonam

LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai

LR Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijai

LR Ministru prezidentam K. Kariņam

LR Ministru kabinetam

LR Izglītības un zinātnes ministrijai

Augstākās izglītības padomei

Latvijas universitāšu asociācijai

Rektoru padomei

Latvijas Universitātei

Rīgas Tehniskajai Universitātei

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputātiem

Liepājas Universitātes padomei

Liepājas Universitātes kolektīva atklātā vēstule par iespējamām nelikumīgām rīcībām un labās pārvaldības principu neievērošanu attiecībā uz Liepājas Universitātes tālākas eksistences, stratēģiskās darbības un attīstības plānošanu.

Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantu “Valsts pārvaldes pamatprincipi” nosaka:

(3) Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs.

(5) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses.

(7) Valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart.

 

Savukārt, Latvijas Republikas Augstskolu likuma 11.pants “Augstskolas reorganizācija vai likvidācija” nosaka:

(2) Lēmumu par valsts augstskolas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam par augstskolas reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums.

 

Vēršam uzmanību, ka 2022. gada 19. decembrī Valsts kancelejas uzturētajā tiesību aktu portālā tika publicēts tiesību akta projekts ar ID 22-TA-2792[1] (Turpmāk – Projekts), kura II. sadaļā “Prasības investīcijas otrās kārtas projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim” 15. punktā minēts: “Investīcijas otrās kārtas ietvaros finansējums tiek piešķirts investīcijas otrās kārtas projektiem šo noteikumu 5. punktā noteiktā mērķa sasniegšanai: 15.1. Liepājas Universitātes konsolidācija ar Rīgas Tehnisko universitāti - līdz 10 399 799 euro, tai skaitā nepārsniedzot Atveseļošanas fonda finansējumu – 9 980 613 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu – 419 186 euro…”

 

Projekta 15.1., 16.1.1. un 16.2.1. punktos nepārprotami tiek norādīts uz Liepājas Universitātes (turpmāk LiepU) konsolidāciju (reorganizāciju) ar Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk RTU), taču līdz Projekta publiskošanai LR Ministru kabinets nav pieņēmis lēmumu par LiepU reorganizāciju, pievienojot to RTU, kā arī šis jautājums nav diskutēts Augstākās izglītības padomē (turpmāk AIP).

 

Minētie apstākļi liek domāt, ka Projekta iesniedzēja rīcībā jau ir informācija par iespējamo Ministru kabineta lēmumu par nepārprotamu LiepU pievienošanu RTU.

 

Lēmuma pieņemšana šaurā lokā, nevis publiskā apspriešanā, sniedzot pamatotu argumentāciju, rada aizdomas par kādu interešu virzīšanu un labas pārvaldības principu neievērošanu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz LiepU tālāku attīstību.

 

2022. gada 24. februārī tika parakstīts nodomu protokols starp IZM, LiepU, LU (Latvijas Universitāte), RTU, RSU (Rīgas Stradiņa Universitāte) un Liepājas valstspilsētas pašvaldību ar ieceri reorganizēt LiepU, iekļaujot to trīs zinātnes universitāšu ekosistēmā. Neuzsākot darbu pie atbilstoša regulējuma izstrādes, IZM  vēstulē LiepU (19.10.2022.) pieprasīja ne vēlāk kā nedēļas laikā darīt zināmu lēmumu, kurai no zinātnes universitātēm tā vēlas pievienoties. 

 

2022. gada 01. novembrī LiepU Senātam un citiem interesentiem bija iespēja tikties gan ar LU, gan RTU pārstāvjiem, lai diskutētu par iespējamo integrācijas modeli. Pēc papildu diskusijām LiepU struktūrvienībās, 2022. gada 04. novembrī LiepU Senāts (22 pārstāvji) vienbalsīgi pieņēma lēmumu (virzīšanai LiepU Satversmes sapulcei), par galveno partneri izvēlēties LU. Par šādu lēmumu (44 pārstāvji vienbalsīgi) lēma arī LiepU Satversmes sapulces dalībnieki 2022. gada 07. novembrī.

 

Kā galvenie pozitīvie aspekti sadarbībai ar LU tika minēti: LU stratēģiskās specializācijas virzieni, kas  atbilst LiepU stratēģiskajiem virzieniem; LU kā klasiska tipa universitāte, kas sniedz plašākas attīstības iespējas LiepU; LiepU un LU vēsturiski izveidojusies ciešā sadarbība, jo īpaši, zinātnes projektos; kopīgā doktorantūra Izglītības zinātnēs;  tehnoloģiskais nodrošinājums –  gan studiju procesā, gan darbības administrēšanā LiepU izmanto tieši tādas pašas pārvaldības datorprogrammas kā LU (piemēram, LAIS, Moodle, HOP u.tml.), līdz ar to nav nepieciešams papildu finansējums jauniem iepirkumiem, nav jāveic personāla apmācība. Savukārt, vērtējot iespējamo LiepU integrāciju ar RTU, tika konstatēts tikai viens daļēji kopīgs stratēģiskais virziens, kura tālākās attīstības potenciāls pēc RTU Liepājas studiju un zinātnes centra integrācijas LiepU bija neskaidrs. Turpretī pārējo divu - vēsturiski spēcīgāko - LiepU  stratēģisko virzienu tālākā attīstībā tika saskatīts būtisks apdraudējums, jo RTU šādu virzienu nav, un neradās pārliecība par RTU spēju un vēlmi šos virzienus nākotnē atbalstīt, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Tas, savukārt, radītu apdraudējumu arī daudzpusīgai Kurzemes reģiona attīstībai un pastiprinātu jauniešu un akadēmiskā personāla aizplūšanu no reģiona, kā arī pastiprinātu izglītības līmeņa krituma risku, jo īpaši, sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupās Kurzemē.

 

Pēc LiepU Satversmes sapulces un Senāta lēmumu nonākšanas publiskajā telpā 2022. gada 7. novembrī, LiepU Padome  paziņoja, par savu 2022. gada 04. novembra   lēmumu - atbalstīt  LiepU konsolidāciju ar RTU.  Par šo lēmumu bija balsojuši 5 padomes locekļi, pret - 2. Neskatoties uz padomes pretējo viedokli, LiepU personāls, kuru tiešā veidā skars LiepU reorganizācija, līdz šim brīdim nav informēts par galvenajiem padomes argumentiem attiecībā uz lēmuma pieņemšanu par labu RTU, nevis LU.

 

LiepU personālam nav arī skaidrības par to, kura viedoklī IZM balsta savu lēmumu par LiepU reorganizāciju,  kas tiešā veidā skars aptuveni 1300 studējošos un vairāk kā 250 darbiniekus, bet pastarpināti - vairākus tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Vai IZM lēmuma pieņemšanā tiks ņemts vērā atklātā un demokrātiskā veidā izdiskutēts un racionālos argumentos balstīts 66  augstākās izglītības lēmējinstitūciju pārstāvju viedoklis, vai IZM priekšroku dos slēgtā sēdē, nepubliskotos argumentos balstītam 5 cilvēku, kuriem pieredze augstākās izglītības iestādes vadībā ir nedaudz vairāk par pusgadu, viedoklim?

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, LiepU aicina atbildīgās institūcijas vērtēt jautājumu, kā priekšlaicīgi ir iespējams zināt MK lēmumu, ja tas vēl nav pieņemts likumā noteiktajā kārtībā?

 

LiepU kolektīvs aicina visus lēmuma pieņēmējus rūpīgi iepazīties ar situāciju un vērtēt uzskaitītos notikumus kopsakarībās. Aicinām uzklausīt visas LiepU pārvaldības institūcijas,  arī LiepU kolektīva viedokli, kurš ir izteikts gan Senāta, gan Satversmes sapulcēs, un pieņemt izsvērtu, caurspīdīgā procesā balstītu un pamatotu lēmumu, kas ir sabiedrības (nevis kādu personu vai institūciju) vislabākajās  interesēs par vienas vadošās universitātes izvēli vai arī LiepU attīstību trīs zinātnes universitāšu ekosistēmā, šādi nodrošinot iespēju iegūt daudzpusīgu un konkurētspējīgu izglītību Kurzemē.

 

LiepU Satversmes sapulces priekšsēdētājs U. Zupa

LiepU Senāta priekšsēdētājs U. Žaimis

LiepU rektore D. Markus

LIZDA LiepU arodbiedrības organizācijas valdes priekšsēdētāja I. Genese-Plaude

LiepU Studentu padomes priekšsēdētājs A. Gailis

 

 

[1] Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5. komponentes "Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma"5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" īstenošanas noteikumi. Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/2b22da31-bfd9-4200-8ce3-74ad9676240d